Polityka Kategoryzacji Klientów

I. KLASYFIKACJA KLIENTÓW

Firma przed wejściem w relacje biznesowe z potencjalnymi klientami powiadamia ich o klasyfikacji klientów wykorzystywanej w Firmie, jak również informuje o kategorii, do jakiej wstępnie zostali zakwalifikowani przez Firmę. Klienci będą kategoryzowani zgodnie z niżej opisanymi kryteriami:

a. Uprawniony Kontrahent

Uprawnionymi kontrahentami są te instytucje, które są zarejestrowane jako instytucje kredytowe, zakłady ubezpieczeń, fundusze emerytalne i inne instytucje finansowe upoważnione przez państwo członkowskie UE lub podlegające regulacjom wspólnotowym lub krajowemu prawu państwa członkowskiego.

Firma w relacjach z uprawnionymi kontrahentami zwolniona jest z ważnych zobowiązań zgodnie z regułami prowadzenia biznesu, najlepszego wykonania oraz postępowania ze zleceniami klientów.

W tych celach uprawnieni kontrahenci muszą należeć do jednej z następujących kategorii:

 • Firmy inwestycyjne
 • Instytucje kredytowe
 • Firmy ubezpieczeniowe
 • UCITS i firmy nimi zarządzające
 • Fundusze emerytalne i firmy nimi zarządzające
 • Inne instytucje finansowe upoważnione lub podlegające regulacji ze strony prawa
 • Inwestorzy w towary i instrumenty pochodne od towarów (działający na własny rachunek)
 • Rządy i odpowiednie urzędy, w tym organy publiczne zarządzające długiem publicznym
 • Banki centralne
 • Organizacje międzynarodowe
 • Odpowiedniki wyżej wymienionych kategorii z krajów trzecich

b. Klienci Profesjonalni

Klient profesjonalny to klient, który posiada doświadczenie, wiedzę i umiejętności pozwalające na podejmowanie samodzielnych decyzji inwestycyjnych i odpowiednią ocenę ryzyka. Aby zostać uznanym za klienta profesjonalnego, klient musi należeć do jednej z następujących kategorii klientów:

Podmioty wymagające autoryzacji lub regulacji do działania na rynku finansowym, zarówno z państw członkowskich, jak i nie, takie jak:

 • Instytucje kredytowe
 • Firmy inwestycyjne
 • Inne instytucje finansowe wymagające autoryzacji lub regulacji
 • Przedsiębiorstwa ubezpieczeniowe
 • Fundusze inwestycyjne i firmy zarządzające funduszami
 • Fundusze emerytalne i firmy nimi zarządzające
 • Dealerzy towarów i instrumentów pochodnych od towarów
 • Lokalne
 • Inni inwestorzy instytucjonalni

Duże przedsiębiorstwa spełniające dwa z następujących wymogów odnośnie wielkości, w odpowiedniej proporcji:

 • Suma bilansowa przynajmniej 20 000 000 EUR
 • Obrót netto przynajmniej 40 000 000 EUR
 • Kapitał własny przynajmniej 2 000 000 EUR

Rządy i samorządy oraz podmioty publiczne zarządzające długiem publicznym, bankami centralnymi, instytucjami międzynarodowymi takimi jak Bank Światowy, Wewnętrzny Fundusz Walutowy, Europejski Bank Centralny, Europejski Bank Inwestycyjny i inne podobne organizacje międzynarodowe.

Inni inwestorzy instytucjonalni, których główną działalnością jest inwestowanie w instrumenty finansowe, w tym podmioty zajmujące się zabezpieczaniem aktywów lub innymi transakcjami finansowymi

c. Klienci Indywidualni

Każdy klient, który nie jest uprawnionym kontrahentem lub klientem profesjonalnym, uznawany jest za klienta indywidualnego.

II. PRAWA DO OCHRONY

Klienci Profesjonalni uzyskują mniejszą ochronę regulacyjną niż klienci detaliczni ze względu na wyższą wiedzę, które mają w porównaniu z klientami detalicznymi. Klienci detaliczni posiadają największą ochroną prawną, ponieważ są uważani za najbardziej niedoświadczonych inwestorów, a zatem nie są w stanie właściwie ocenić ryzyka związanego z inwestycjami i nimi zarządzać.

Firma zapewnia klientom detalicznym:

 • więcej informacji na temat instrumentów finansowych, które mają być przedmiotem obrotu, oraz związanego z nimi ryzyka, informacji o samej spółce, jej usługach i wszelkich inwestycjach oraz kosztach, prowizjach, opłatach związanych z transakcjami, aby umożliwić klientowi dokonanie świadomej inwestycji decyzja.
 • ostrzeżenie w przypadku istotnych trudności w prawidłowym wykonywaniu zleceń klientów, gdy takie trudności stają się znane Spółce.
 • podsumowanie Funduszu Rekompensat dla inwestorów.
 • ostrzeżenie dla klienta, gdy uważa, że konkretna transakcja, w której chce uczestniczyć klient, nie jest odpowiednia dla klienta. Pomimo ostrzeżenia, klient nadal może przystąpić do realizacji transakcji.

Uprawnieni kontrahenci mają najniższy poziom ochrony inwestorów. Chociaż Uprawnieni Kontrahenci mają zasadniczo taką samą ochronę jak profesjonalny Klient, to ochrona inwestorów w tej grupie jest znacznie ograniczona, ponieważ oprócz powyższego, Firma NIE jest zobowiązana do:

 • zapewnić Klientowi najlepsze wykonanie przy realizacji zleceń.
 • ujawnić informacje na temat wydatków, takich jak prowizje lub opłaty.
 • przekazywać informacje o Spółce, jej usługach i uzgodnieniach, za które Spółka otrzymuje wynagrodzenie.
 • dostarczać raporty z realizacji zamówień
 • przekazywać informacje o ryzyku dotyczące produktów lub usług wybranych przez Klienta

III. MOŻLIWOŚĆ ZMIANY KLASYFIKACJI

Po zakwalifikowaniu klienta przez firmę jako klienta detalicznego, klienta profesjonalnego lub uprawnionego kontrahenta klient może poprosić o zmianę swojej kategorii. Klient detaliczny może wystąpić o sklasyfikowania go jako profesjonalnego klienta lub profesjonalny klient zażądac sklasyfikowania jako klienta detalicznego. Podobnie, uprawniony kontrahent może wystąpić o sklasyfikowanie go jako klienta profesjonalnego lub detalicznego. Firma zastrzega sobie prawo do odrzucenia takiego żądania.

Należy zauważyć, że uprawniony kontrahent lub klient profesjonalny może zwrócić się o traktowanie nieprofesjonalne, a Spółka może wyrazić zgodę na zapewnienie wyższego poziomu ochrony. W związku z tym Spółka powiadamia klientów w formie pisemnej o ich możliwości uznania za klientów detalicznych.

Wyższy poziom ochrony zostanie zapewniony przez Spółkę, gdy klient zawrze pisemną umowę ze Spółką, że nie będzie traktowany jako profesjonalny i stwierdzenie, czy klasyfikacja detaliczna dotyczy jednej lub więcej określonych usług lub transakcji lub jednego lub więcej rodzajów produktu. Obowiązkiem klienta, który został sklasyfikowany jako profesjonalny klient, jest domaganie się wyższego poziomu ochrony, gdy nie jest on w stanie właściwie ocenić ryzyka związanego z transakcjami i zarządzać nimi.

Ponadto klienci, którzy zostali wstępnie zakwalifikowani przez Spółkę jako klienci detaliczni, mogą ubiegać się o traktowanie ich jako klientów profesjonalnych, pod warunkiem że spełnione zostaną co najmniej dwa z następujących kryteriów:

i.Klient przeprowadził transakcje o znacznej wielkości na właściwym rynku ze średnią częstotliwością równą 10 na kwartał w ciągu ostatnich czterech kwartałów i / lub

ii.Wielkość portfela instrumentów finansowych klienta, określona jako depozyty gotówkowe i instrumenty finansowe, przekracza 500 000 EUR; i / lub.

iii.Klient pracuje lub pracował w sektorze finansowym od co najmniej jednego roku na stanowisku, które wymaga znajomości transakcji lub usług.

Procedura, którą powinien przejść klient, który chce być traktowany jako klient profesjonalny, przedstawia się następująco:

i. Klient powinien pisemnie poinformować Spółkę, że chce być traktowany jako klient profesjonalny, ogólnie lub w odniesieniu do konkretnej usługi inwestycyjnej lub transakcji, lub rodzaju transakcji lub produktu.

ii. Firma przekaże im wyraźne pisemne ostrzeżenie o ochronie i prawach odszkodowawczych dla inwestorów, które utraci.

iii. Klient oświadcza na piśmie, w oddzielnym dokumencie z umowy, że jest świadomy konsekwencji utraty takich zabezpieczeń.

Obowiązkiem klienta jest poinformowanie Firmy o wszelkich zmianach, które mogą wpłynąć na status kategorii klienta. Jednak w przypadku, gdy Spółka dowie się, że klient nie spełnia już początkowych warunków, które umożliwiły mu zakwalifikowanie go do kategorii zawodowej podejmie odpowiednie działania.

Skype
Ostrzeżenie o ryzyku: Handel na kontraktach CFD jest ryzykowny i możesz stracić swój zainwestowany kapitał. Między 74% inwestorów detalicznych traci swoje środki podczas handlu kontraktami CFD. Prosimy upewnić się że rozumiesz ryzyko i nie inwestuj więcej, niż na możesz sobie pozwolić stracić. Przeczytaj pełne Oświadczenie o ryzyku. Domena Globtrex jest obsługiwana przez Coverdeal Holdings Ltd, która jest regulowana przez CySEC na podstawie licencji nr 231/14.