Polityka prywatności

1.Przedmowa

Coverdeal Holdings Limited (zwana dalej „my”, „nas”, „nasza”, „Firma” lub „Coverdeal”) jest właścicielem marki globtrex i tej strony internetowej.

Polityka prywatności („Polityka prywatności” lub„Polityka”) wyjaśnia, w jaki sposób firma gromadzi i przetwarza dane osobowe, informując o prawach zgodnie z Ogólnym Regulaminem UE w sprawie ochrony danych (UE) 2016/679 („GDRP”) orazkrajowymi przepisami o ochronie danych.

Polityka prywatności jest skierowana do obecnych i potencjalnych klientów, klientów korporacyjnych, innych osób (z wyjątkiem pracowników i kandydatów, do których odnosi się osobna zawiadomienie o prywatności) oraz użytkowników strony internetowej, których dane osobowe możemy przetwarzać.

Polityka prywatności zawiera informacje o tym, jak i kiedy przekazujemy dane osobowe stronom trzecim (na przykład naszym usługodawcom).

W celu właściwego ustawodawstwa w zakresie ochrony danych, Firma jest kontrolerem danych i odpowiada za dane osobowe klientów.

W tej Polityce, dane są czasami określane jako „dane osobowe” lub „informacja osobowa”.W celu Polityki dane osobowe oznaczają wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej / możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej („podmiot danych”); możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna – osoba, której tożsamość można ustalić bezpośrednio lub pośrednio, w szczególności przez odniesienie do identyfikatora (imię, numer identyfikacyjny, dane dotyczące lokalizacji, identyfikator online, jeden lub więcej czynników związanych z fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, umysłową, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamością tej osoby);

2. Kim jesteśmy?

Coverdeal Holdings Limited – jest licencjonowaną firmą inwestycyjną zarejestrowaną na Cyprze (licencja Nr 231/14) pod numerem 303127H, jako spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w:12 ArchiepiskopouMakariou Avenue III, Zavos Kristellina Tower, Office No 201, Mesa Geitonia, Limassol 4000.

3. W jaki sposób możemy uzyskać dane osobowe?

Dane osobowe,uzyskane bezpośrednio od Pana/Pani

W przypadku istniejących / potencjalnych klientów (osób fizycznych) zbieramy dane osobowe, gdy one: (I) zwracają się do konta i są w systemie klienci; (II) składają wniosek lub kontaktują się z naszymi służbami; (III) współdziałają z nami w zakresie zarządzania i administrowania kontem.

Dane osobowe, uzyskane bezpośrednio od stron trzecich

Zgodnie z krajowymi przepisami i wymaganiami możemy zażądać dodatkowych informacji na temat Pana/Pani lub innych osób powiązanych z Panem/Panią (na przykład podręczników) z innych źródeł, przy użyciu sprawdzania niezawodności lub innych informacji rynkowych (na przykład międzynarodowy audyt i baza danych ICIJ offshore).Równeż możemy przetwarzać Pana/Pani dane osobowe, które legalnie otrzymujemy od stron trzecich, na przykład od agencji rządowych, firm przetwarzających płatności kartami (Safecharge i / lub Credorax), zewnętrznych dostawców baz danych (brokerów zewnętrznych, którzy mogą dostarczyć nam informacji zgodnie z obowiązującymi przepisami).

Jeśli istniejący / potencjalni klienci korporacyjnidostarczą nam dane osobowe ich kierownictwa, pracowników lub jakiejkolwiek innej osoby, dane te są uważane za dostarczone nam na podstawie tego, że: (I) osoby te zostały poinformowane i zrozumiałe, że ich dane osobowe są nam dostarczane; (II) osoby te otrzymują informacje o gromadzeniu, wykorzystywaniu, przetwarzaniu i ujawnianiu ich danych osobowych; (III) że klient ma uzasadnione powody (z zastrzeżeniem obowiązujących przepisów / zasad ochrony danych) do dostarczania nam takich danych osobowych; (IV) osoby te są świadome swoich praw do ochrony danych i jak z nich korzystać.

Dane osobowe, uzyskane z innych źródeł

Ponadto, możemy gromadzić i przetwarzać dane osobowe z publicznie dostępnych źródeł. Możemy również poprosić o dodatkowe informacje na temat Pana/Pani lub Pana/Pani organizacji z innych źródeł, za pomocą sprawdzenia niezawodności lub innych informacji rynkowych.

Jeśli Pan/Pani odwiedza naszą stronę internetową lub wysyła nam e-mail (w razie potrzeby, zgodnie z wszelkimi wymogami prawnymi / regulacyjnymi), możemy również automatycznie zbierać dane.

4. Czy musi Pan/Pani podawać nam swoje dane osobowe?

Gromadzenie danych osobowych jest niezbędne do kształtowania/ realizacji relacji biznesowych i wypełniania naszych zobowiązań umownych. Jesteśmy zobowiązani do zbierania takich danych osobowych w celu spełnienia wymogów Ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy, która zobowiązuje nas do weryfikacji Pana/Panitożsamości przed zawarciem umowy / kształtowania relacji biznesowych z Panem/Panią lub podmiotem prawnym, który Pan/Pani reprezentuje.

5. Jakie rodzaje danych osobowych zbieramy?

Zbieramy Pana/Pani dane kontaktowe (imię, numery telefonów, stanowisko, adresy pocztowe lub elektroniczne) podczas interakcji z nami w sprawie naszych lub Pana/Pani usług dla zapewnienia stabilnej realizacji naszych stosunków. Jeśli jesteśmy zobowiązani do przeprowadzenia inspekcji, w celu wypełnienia naszych zobowiązań prawnych i regulacyjnych, zbieramy dodatkowe szczegółowe informacje o osobach, w tym, na przykład, datę urodzenia, szczegóły płatności, informacje o rezydencji podatkowej, kopie dokumentów tożsamości (na przykład, prawa jazdy i / lub paszport / dowód osobisty), informacje na temat obywatelstwa / narodowości / miejsca urodzenia, krajowe numery identyfikacyjne i inne dokumenty tożsamości, a także informacje o tym, czy Pana/Pani posiada / posiadał(a) znaczące publiczne stanowisko (dla PEP).

Ponadto gromadzimy dane osobowe w oparciu o nasze zobowiązania umowne dotyczące wniosków (o płatność, przelew i transakcję), informacje podatkowe (rezydencja podatkowa, numer identyfikacji podatkowej), informacje finansowe (charakter transakcji, źródło dochodu, źródło aktywów), dane uwierzytelniające (na przykład podpis) i dane dotyczące zatrudnienia.

Niektóre informacje, o które możemy również poprosić, obejmują dane dotyczące wiedzy / doświadczenia naszych proponowanych produktów, strategiii wielkości proponowanych przez nas inwestycji, osobistych portfeli inwestycyjnych, osobistych celów itp.

Nie gromadzimy ani nie przetwarzamy poufnych danych osobowych (takich jak dane dotyczące rasy lub pochodzenia etnicznego, przekonań religijnych lub filozoficznych, preferencji i orientacji seksualnej, poglądów politycznych, przynależności do związków zawodowych, danych dotyczących zdrowia i danych genetycznych / biometrycznych) lub danych na temat oskarżeń / przestępstw, jeżeli nie jest to wymagane w celu spełnienia wymogów prawnych i / lub regulacyjnych..

6. Dane dotyczące dzieci

Nie gromadzimy ani nie przetwarzamy danych osobowych osób poniżej 18 (osiemnaście) lat.

7. Jak przetwarzamy Pana/Panidane osobowe?

Korzystamy z danych osobowych w następujący sposób:

 • do przechowywania (i, jeśli to konieczne, aktualizacji) Pana/Pani informacji w naszej bazie danych, abyśmy mogli kontaktować się z Panem/Paniąw sprawie naszych bieżących usług, umów lub ogólnych spraw biznesowych;
 • do zarządzaniaPana/Pani kontem
 • do wypełnienia zobowiązań na podstawie naszej umowy z Panem/Panią;
 • do podjęcia działań przeciwko praniu pieniędzy i przeprowadzania kontroli klientów zgodnie z naszymi zobowiązaniami prawnymi i regulacyjnymi;
 • do ustalenia naszej komunikacji, abyśmy mogli świadczyć odpowiednie usługi i wypełniać nasze prawne / regulacyjne obowiązki;
 • do przestrzegania obowiązujących przepisów prawa w dowolnym kraju;
 • do osiągnięcia uzasadnionych interesów, w tym wdrażanie, kontrolę i analizę naszych działań lub operacji;
 • do monitorowania (przez nas lub przez dowolną inną osobę w naszym imieniu);
 • do przeprowadzania ankiet wśród klientów, kampanii marketingowych, analiz rynkowych lub akcji promocyjnych;
 • do komunikowania się ze Panem/Panią, w celu powiadamiania o rozwoju, ogłoszeniach i innych informacjach o naszych usługach, produktach i technologiach;
 • w wyjątkowych przypadkach, aby pomóc w opracowywaniu, wdrażaniu lub ochronie pozwów;

Możemy wykorzystywać dane osobowe w celu skontaktowania się z Panem/Panią – w sprawie konta lub zaproszenia do udziału w wydarzeniach, które mogą Pana/Pani zainteresować (z wyjątkiem przypadków Pana/Pani zrezygnowania z takiej komunikacji).
Pan/Pani ma prawo do odmowy otrzymywać od nas wiadomości, w tym celu należy skontaktować się z osobą kontaktową w firmie lub wypisać się z newslettera przez e-mail.Po tym nie będziemy wysyłać takich wiadomości e-mail, ale możemy pozostać z Panem/Panią w kontakcie – w zakresie, w jakim jest to konieczne w przypadku usług lub w celach regulacyjnych.

8. Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

Przetwarzamy Pana/Pani dane osobowe zgodnie z „GDPR”, z następujących powodów:

 • Przetwarzanie jest konieczne dla realizacji umowy lub podjęcia środków w celu przygotowania takiej umowy. Przetwarzamy dane osobowe w celu realizacji transakcji / ofert usług inwestycyjnych na podstawie umów z naszymi klientami, a także w celu wdrażania procedur akceptacji i podejmowania decyzji dotyczących zawierania umów z potencjalnymi klientami.
 • Przetwarzanie w celu wykonania naszych zobowiązań prawnych i regulacyjnych.
  Przestrzegamy pewnych wymogów prawnych i ustawowych odpowiednich przepisów i regulacji, takich jak:ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy, ustawy w sprawie usług inwestycyjnych na Cyprze, przepisów podatkowych, przepisów ustawowych i wykonawczych dotyczących sankcji, ustawy dotyczące uczciwych i dokładnych operacji kredytowych oraz ogólnych standardów sprawozdawczości. Ponadto istnieją różne organy nadzorcze, których przepisy ustawowe i wykonawcze musimy spełnić – na przykład Europejski Urząd Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych (ESMA) i Cypryjska Komisja ds. Papierów Wartościowych. Organy te, przepisy ustawowe i wykonawcze wymagają od nas podjęcia niezbędnych kroków w celu przetwarzania danych osobowych – w celu kontroli, identyfikacji, przestrzegania nakazów sądowych, przepisów podatkowych i innych przepisów ustawowych i wykonawczych lub innych obowiązków dotyczących zgłaszania i monitorowania prania pieniędzy.
 • Przetwarzanie danych jest niezbędne do zachowania naszych uzasadnionych interesów lub interesów ewentualnych odbiorców zewnętrznych Pana/Pani danych osobowych- pod warunkiem, że te interesy nie zostaną anulowane przez Pana/Pani interesy lub podstawowe prawa i wolności.
  Uzasadnione zainteresowanie polega na tym, że mamy biznesowy lub komercyjny powód do zastosowania Pana/Pani informacji. Ale nawet w tym przypadku nie powinien niesprawiedliwie zaprzeczać temu, co jest dla Pana/Pani dobre i słuszne. Przykłady takich sposobów przetwarzania obejmują: wykrywanie i zapobieganie oszustwom (zwalczanie przestępczości), opracowywanie i ulepszanie produktów, dyskusje / wprowadzanie na rynek tych produktów lub powiązanych produktów i usług; bezpieczeństwo informacji, systemu, sieci i cyberbezpieczeństwa, zapobieganie piractwu i złośliwemu oprogramowaniu, tworzenie roszczeń i przygotowywanie naszej ochrony w postępowaniach sądowych, środki zarządzania przedsiębiorstwem i dalszy rozwój produktów i usług.
 • Przetwarzanie na podstawie Pana/Pani zgody.
  Jeśli Pan/Pani wyraża nam lub naszym partnerom handlowym konkretną i wyraźną zgodę na przetwarzanie danych, wtedy legalność takiego przetwarzania może być oparta na tej zgodzie. Pan/Pani ma prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie. Jednak wszelkie przetwarzanie danych osobowych, rozpoczęte przed otrzymaniem odwolania, zostanie zakończone.

9. Kto otrzymuje Pana/Pani dane osobowe?

Pana/Pani dane osobowe mogą być dostarczane do różnych działów firmy.
Ponadto, różne usługodawcy mogą również uzyskać dostęp do Pana/Pani danych.Takie usługodawcy zawierają z nami umowy, które przestrzegają poufności i ochrony danych zgodnie z przepisami o ochronie danych i GDPR. Dostawcy usług innych firm, które realizują funkcje w naszym imieniu, w tym, bez ograniczeń, administratorów, konsultantów zewnętrznych partnerów biznesowych i profesjonalnych doradców (prawnicy, audytorzy, księgowi), grupa wsparcia technicznego i konsultantów IT, prowadzenie badań i rozwoju naszych systemów biznesowych technologia firmy przechowywania plików, archiwizacja i / lub prowadzenie ewidencji spółki cloud przechowywania, firmy przetwarzające płatności, instytucje kredytowe i finansowe, organizacje audytowe i w sprawie zwalczania nadużyć finansowych, itd

Wszystkie strony trzecie wyznaczone do przetwarzania danych osobowych w naszym imieniu mają umowne zobowiązania do przestrzegania przepisów „GDPR”.

Organy podatkowe, kontrolne, regulacyjne i inne mogą dostać Pana/Pani dane osobowe, jeśli uważamy, że przepisy ustawodawcze lub inne wymagają od nas podania Pana/Pani danych osobowych (na żądanie organu podatkowego, w związku z oczekiwanym postępowaniem sądowym lub zgodnie z naszymi zobowiązaniami prawnymi / regulacyjnymi, żądaniem sądowym lub urzędowym koniecznym do zbadania faktycznej lub domniemanej działalności oszukańczej / przestępczej). Niektóre przykłady obejmują Europejski Urząd Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych, Cypryjską Komisję ds. Papierów Wartościowych, urzędy skarbowe, organy ścigania karnego, itp.

Ponadto, możemy ujawnić Pana/Pani dane osobowe z Pana/Pani zgody.

10. Bezpieczne przechowywanie Pana/Pani danych osobowych

Podejmujemy odpowiednie środki techniczne i organizacyjne w celu zapewnienia poufności i bezpieczeństwa danych osobowych. Mamy wewnętrzne procedury przechowywania, ujawniania i dostępu do danych osobowych, a także szereg środków technicznych i organizacyjnych, w środków mających na celu wyeliminowanie wszelkich rzekomych wycieków danych. Prowadzimy również szkolenia naszych pracowników w zakresie przetwarzania danych osobowych.

11. Przekazywanie danych osobowych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych.

Pana/Pani dane osobowe mogą być przekazywane do krajów spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego („kraje trzecie”) – na przykład w celu realizacji zleceń płatniczych lub przekazywania danych osobowych wymaganych przez prawo (obowiązek sprawozdawczy zgodnie z przepisami podatkowymi).

Pani/Pani dane osobowe są przekazywane do kraju trzeciego tylko wtedy, gdy takie przekazywania spełnia warunkiokreślone w rozdziale V„GDPR”.

Przekazywanie może nastąpić, jeśli Komisja Europejska zdecyduje, że kraj trzeci (na przykład Izrael lub wyspa Man) lub organizacja międzynarodowa zapewni odpowiedni poziom ochrony.

Możemy przekazywać dane osobowe, jeśli otrzymująca je organizacja zapewnia odpowiednie gwarancje. W każdym razie, prawa osób fizycznych muszą być przestrzegane, a skuteczne środki zaradcze dla osób fizycznychmuszą być dostępne po przekazywaniu.

12. Automatyczne podejmowanie decyzji i profilowanie

Podczas formowania i realizacji relacji biznesowych z reguły nie korzystamy z automatycznego podejmowania decyzji. Jednak w wyjątkowych przypadkach automatycznie przetwarzamy dane w celu oceny Pana/Pani wiedzy i doświadczenia w zakresie produktów finansowych, które oferujemy, i zdecydować, czy ten produkt jest odpowiedni dla Pana/Pani.

Pan/Pani prawo do kwestionowania punktacji i zażądać przeprowadzenia tego testu zgodności ręcznie, w tym celu skontaktuj się z support@globtrex.com.

13. W jaki sposób przetwarzamy Pana/Pani dane osobowe w celach marketingowych i czy jest używane profilowanie?

Możemy przetwarzać Pana/Pani dane osobowe w celu informowania o naszych produktach, usługach i ofertach, które mogą Pana/Pani zainteresować.Dane osobowe, którymi możemy się posługiwać w tym zakresie, obejmują informacje, które Pan/Pani dostarcza, dane, które zbieramy i / lub tworzymy podczas korzystania z naszych usług (na przykład informacje o Pana/Pani transakcji). Możemy badać tę informację w celu utworzenia pojęcia o tym, co naszym zdaniem, może być konieczne lub interesujące dla Pana/Pani.

Jeśli Pan/Pani jest potencjalnym klientem, możemy wykorzystywać Pana/Pani dane osobowe tylko w celu promowania naszych produktów i usług, jeśli Pan/Pani wyraza na to wyraźną zgodę, lub w niektórych przypadkach, jeśli uważamy, że leży to w naszym uzasadnionym interesie.

Pan/Pani może w każdej chwili zakwestionować przetwarzanie swoich danych osobowych w celach marketingowych, dla tego należy skontaktować się z naszym inspektorem ochrony danych dpo@globtrex.com.

14. Jak długo przechowujemy Pana/Pani dane osobowe.

Przechowujemy Pana/Pani osobowe, dopóki mamy relacje biznesowe. Pod koniec naszej współpracy biznesowej przechowujemy Pana/Pani dane w razie potrzeby – w celu zapewnienia zgodności z naszymi wymogami prawnymi, regulacyjnymi i biznesowymi. Jeśli istnieją wymogi prawne / regulacyjne dotyczące przechowywania danych (w tym dane mogące dotyczyć potencjalnego postępowania sądowego), okres przechowywania może zostać przedłużony.

Jeśli zdecydujemy, że nie będziemy już musieli przechowywać danych osobowych, podejmiemy jedno lub więcej z następujących działań: usuniemy je z naszych systemów i zniszczymy drukowane kopie, archiwizujemy dane osobowe, aby nie były używane, lub podszywały się / ukrywały odpowiednie dane.

15. Pana/Pani prawa dotyczące ochrony danych

Zgodnie z „GDPR”, podczas przetwarzania danych osobowych przez Firmę, mieszkańcy Europejskiego Obszaru Gospodarczego mają następujące prawa w odniesieniu do posiadanych przez nas danych:

 • Prawo dostępu – Pan/Pani maprawo do zażądania kopii danych, które przechowujemy.
 • Prawo do skorygowania – Pan/Pani maprawo do skorygowania danych, które przechowujemy, jeśli są one niedokładne / niepełne.
 • Prawo do usunięcia – w pewnych okolicznościach Pan/Pani może zażądać usunięcia danych z naszych rejestrów, które przechowujemy (w przypadku braku ważnych powodów dla dalszego przetwarzania).
 • Prawo do ograniczenia przetwarzania – jeżeli istnieją pewne warunki ograniczenia przetwarzania.
 • Prawo do przekazywania – Pan/Pani ma prawo do przekazywania przechowywanych danych do innej organizacji.
 • Prawo do sprzeciwu – Pan/Pani ma prawo sprzeciwić się pewnym rodzajom przetwarzania na przykład marketing bezpośredni).
 • Prawo do sprzeciwu wobec automatycznego przetwarzania, w tym profilowania – Pan/Pani ma kwestionować prawne konsekwencje automatycznego przetwarzania lub profilowania.
 • Prawo do odwołania zgody –jeśli Pan/Pani wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla określonej działalności (niektóre mechanizmy zarządzania kontaktami lub automatyczne profilowanie), można w każdej chwili odwolać tę zgodę.

16. Odpowiedzialny za ochronę danych („DPO”)

Powołaliśmy inspektora ochrony danych („DPO”) w celu poprawy i promowania zasad poufności i ochrony danych. W celu skorzystania z Pana/Pani praw lub w przypadku innych pytań dotyczących wykorzystania danych osobowych, należy wysłać do nas e-mail dpo@globtrex.com.

Możemy zażądać od Pana/Pani kopii rzeczywistych środków identyfikacji – w celu zachowania poufności i zapobieżenia nieuprawnionemu ujawnieniu danych. Nie będziemy pobierać żadnych opłat administracyjnych w związku z przeszukaniem, zbieraniem i ujawnianiem danych, jeśli Pana/Pani wniosek nie jest nieuzasadniony lub nadmierny.

Rozpatrzymy wszelkie wnioski / skargi i udzielimy szybkiej odpowiedzi. Jeśli Pan/Pani nie jest zadowolony(a) z naszej odpowiedzi, można złożyć skargę w
odpowiednim organie regulującym poufność.

17. Skargi

Jeśli Pan/Pani chce złożyć skargę dotyczącą przetwarzania swoich danych osobowych lub skargi, Pan/Pani maprawo złożyć ją bezpośrednio w organie nadzorczym. Na Cyprze organem nadzorującym jest Urząd Pełnomocnika ds. Ochrony Danych Osobowych, który znajduje się pod adresem: 1 Iasonos str., 1082 Nicosia, 1682 Nicosia
tel.: +357 22818456, e-mail commissioner@dataprotection.gov.cy.

18. Zmiany w Polityce prywatności

Polityka prywatności została zaktualizowana 24 maja 2018 roku. Zastrzegamy sobie prawo do okresowej aktualizacji / zmiany powyższej polityki prywatności – w celu uwzględnienia wszelkich zmian w obsłudze danych osobowych lub zmiany wymogów prawnych. Po wprowadzeniu takich zmian opublikujemy zmodyfikowaną Politykę prywatności na naszej stronie internetowej lub w inny dostępny sposób. Zmiany wejdą w życie po ich opublikowaniu na naszej stronie internetowej.

19. Pliki cookies

Pliki cookies są używane przez prawie wszystkie witryny i nie szkodzą Pana/Pani systemowi. Jeśli Pan/Pani chce sprawdzić / zmienić typy otrzymywanych plików cookie, jest to zazwyczaj możliwe w ustawieniach przeglądarki.

Możemy używać plików cookie w celu śledzenia korzystania z naszej witryny, rozumienia sposóbu korzystania z witryny i śledzenia szablonów, które pojawiają się osobno / w grupach. To pomaga nam w rozwijaniu się i ulepszaniu serwisu oraz usług – w odpowiedzi na życzenia i potrzeby naszych gości.

20. Skontaktuj się z nami

Chcemy poznać Pana/Pani opinię na temat strony internetowej i Polityki prywatności. Jeśli Pana/Panima pytania dotyczące tej zasady, należy skontaktować się z działem ochrony danych pod adresem: 12 Archiepiskopou Makariou Avenue III, Zavos Kristellina Tower, Office No 201, Mesa Geitonia, Limassol 4000 lub napisać do nas przez e-mail dpo@globtrex.com. Ponadto można skontaktować się ze służbą obsługi klientów pod adresem support@globtrex.com.

Skype
Ostrzeżenie o ryzyku: Handel na kontraktach CFD jest ryzykowny i możesz stracić swój zainwestowany kapitał. Między 74% inwestorów detalicznych traci swoje środki podczas handlu kontraktami CFD. Prosimy upewnić się że rozumiesz ryzyko i nie inwestuj więcej, niż na możesz sobie pozwolić stracić. Przeczytaj pełne Oświadczenie o ryzyku. Domena Globtrex jest obsługiwana przez Coverdeal Holdings Ltd, która jest regulowana przez CySEC na podstawie licencji nr 231/14.