Ostrzeżenie o ryzyku

Wprowadzenie

Coverdeal Holdings Limited (określane od tej chwili jako „Firma”) to firma inwestycyjna, podlegająca regulacji Cyprus Securities and Exchange Commission z licencją nr CIF 231/14. Niniejsze powiadomienie przekazywane jest zgodnie z europejską Dyrektywą MiFID II (Markets in Financial Instruments Directive) oraz prawem o usługach inwestycyjnych, działalności oraz rynkach regulowanych z 2017 roku prawa cypryjskiego 87 (Ι)/2017.

Ostrzeżenie o ryzyku

Klient nie powinien angażować się bezpośrednio lub pośrednio w żadne inwestycje w instrumenty finansowe, chyba że zna i rozumie ryzyko związane z każdym z instrumentów finansowych. Dlatego też przed założeniem konta Klient powinien dokładnie rozważyć, czy inwestowanie w dany instrument finansowy jest dla niego odpowiednie, biorąc pod uwagę jego bieżącą sytuację życiową i zasoby finansowe.

Klienta ostrzega się o występowaniu następującego ryzyka:

1. Firma w żadnej chwili nie może dać gwarancji na kapitał początkowy portfela Klienta lub jego wartość, ani też na żadne pieniądze zainwestowane w jakikolwiek instrument finansowy.

2. Klient powinien przyjąć, że, niezależnie od jakichkolwiek informacji przekazywanych przez Firmę, wartość każdej inwestycji w instrumenty finansowe może rosnąć lub maleć, i jest prawdopodobne, że inwestycja może stać się bezwartościowa.

3. Klient powinien przyjąć, że podejmuje wielkie ryzyko poniesienia strat i szkód w wyniku zakupu oraz/albo sprzedaży jakiegokolwiek instrumentu finansowego i potwierdza, że chce to ryzyko podjąć.

4. Dane dotyczące wyników instrumentu finansowego w przeszłości nie gwarantują jego bieżących oraz/albo przyszłych wyników. Wykorzystanie danych historycznych nie stanowi wiążącej ani bezpiecznej prognozy, na której można opierać przyszłe wyniki instrumentów finansowych, do których odnoszą się te dane.

5. Klient zostaje niniejszym poinformowany, że transakcje dokonywane za pośrednictwem usług inwestycyjnych Firmy mogą mieć charakter spekulacyjny. W krótkim czasie mogą pojawić się duże straty, równe łącznej sumie środków wpłaconych na konto w Firmie.

6. Niektóre instrumenty finansowe mogą nie uzyskać natychmiastowej płynności, np. w wyniku mniejszego popytu, a Klient może nie mieć możliwości sprzedaży lub łatwego uzyskania informacji na temat wartości tych instrumentów finansowych lub zakresu związanego z nimi ryzyka.

7. W przypadku, gdy instrument finansowy jest przedmiotem obrotu w walucie innej niż waluta kraju zamieszkania Klienta, wszelkie zmiany kursów wymiany mogą mieć negatywny wpływ na jego wartość, cenę i wyniki.

8. Instrument finansowy na rynki zagraniczne może wiązać się z ryzykiem innym od zwykłego ryzyka związanego z rynkami w kraju zamieszkania Klienta. W niektórych przypadkach ryzyko to może być większe. Perspektywa zysku lub straty z transakcji na rynkach zagranicznych również zależy od wahań kursów walutowych.

9. Pochodny instrument finansowy (czyli opcja, kontrakt terminowy typu future i forward, swap, kontrakt różnicowy) może być transakcją Spot bez dostarczania, umożliwiającą osiągnięcie zysku na wahaniach kursów walut, cenach towarów, indeksów giełdowych lub akcji, zwanych instrumentami bazowymi.

10. Na wartość pochodnego instrumentu finansowego bezpośredni wpływ może mieć cena papieru wartościowego lub innego aktywa bazowego, które jest przedmiotem objęcia w posiadanie.

11. Klient nie może nabyć pochodnego instrumentu finansowego, chyba że jest gotów podjąć ryzyko całkowitej utraty wszystkich zainwestowanych pieniędzy oraz wszelkich dodatkowych prowizji i innych poniesionych wydatków.

12. W pewnych warunkach rynkowych realizacja zlecenia może być trudna lub wręcz niemożliwa.

13. Umieszczenie zleceń stop loss służy ograniczaniu strat. W pewnych warunkach rynkowych realizacja zlecenia stop loss może przebiegać po cenie niższej, niż rynkowa, a zrealizowane straty mogą być większe od oczekiwanych.

14. Jeżeli depozyt zabezpieczający nie będzie wystarczający do utrzymania otwartych pozycji, może dojść do wezwania do jego szybkiego uzupełnienia. Niespełnienie wezwania w wymaganym czasie może skutkować likwidacją pozycji ze stratą, przy czym odpowiedzialność za powstały deficyt ponosi Klient.

15. Bank lub pośrednik, przy pomocy którego Firma prowadzi transakcje, a także sama Firma, mogą działać na tym samym rynku co Ty, a jego zaangażowanie we własny rachunek może być sprzeczne z Twoimi interesami.

16. Niewypłacalność Firmy, banku lub brokera, z których usług korzysta Firma przy dokonywaniu transakcji, może spowodować zamknięcie pozycji wbrew Twojej woli.

17. Zwracamy uwagę Klientów na waluty, którymi obraca się tak nieregularnie lub rzadko, że nie można mieć pewności odnośnie wyceny w dowolnym momencie, lub też mogą przy nich powstawać problemy z dokonywaniem transakcji po danej wycenie, ze względu na brak drugiej strony transakcji.

18. Inwestowanie przez internet, niezależnie od swojej wygody i skuteczności, raczej nie zmniejsza ryzyka związanego z inwestycjami walutowymi.

19. Mogą zaistnieć takie sytuacje, zmiany oraz/albo warunki występujące w weekendy, na początku tygodnia lub w ciągu dnia, że po publikacji istotnych danych makroekonomicznych, wiadomości gospodarczych lub politycznych, rynki walutowe otworzą się z cenami znacznie różniącymi się od poprzednich. W takim przypadku istnieje znaczne ryzyko, że zlecenia utworzone celem ochrony otwartych pozycji oraz/albo otwierania nowych pozycji, mogą być realizowane po cenach znacznie różniących się od wyznaczonych.

20. Inwestowanie w kontrakty CFD dokonuje się za pośrednictwem platform elektronicznych. Okazjonalnie mogą pojawić się awarie systemowe lub podobne. Może to mieć wpływ na Twoje możliwości inwestowania lub też naszą możliwość oferowania ciągłości cenowej. Może to też stworzyć potrzebę późniejszego dopasowania cen celem odzwierciedlenia zmian w cenach aktywów bazowych.

21. Istnieje ryzyko, że inwestycje Klienta w instrumenty finansowe będzie podlegać opodatkowaniu oraz/albo innemu obowiązkowi, przykładowo ze względu na zmiany w prawie lub sytuacji życiowej samego Klienta. Firma nie gwarantuje, że jakikolwiek podatek lub inna danina będzie możliwa do zapłacenia. Klient powinien samodzielnie odpowiadać za wszelkie podatki i inne należności, które mogą pojawić się w związku z inwestowaniem.

22. Przed rozpoczęciem inwestowania Klient powinien uzyskać informacje odnośnie wszelkich prowizji i innych opłat, jakie będzie musiał uiścić. Jeśli jakiekolwiek opłaty nie są wyrażone w formie pieniężnej (lecz przykładowo jako spread), Klient powinien poprosić o pisemne wyjaśnienie terminu, wraz z odpowiednimi przykładami, by ustalić, jak opłaty w tej formie przekładać się będą na środki pieniężne.

23. Inwestowanie w niektóre instrumenty finansowe wiąże się z wykorzystaniem „lewaru” lub „dźwigni”. Przy podejmowaniu decyzji odnośnie wejścia w inwestycję tego rodzaju Klient powinien mieć świadomość, że wyższy poziom dźwigni, możliwy do osiągnięcia w inwestycjach spot na kursach walut, może działać zarówno na jego korzyść, jak i na niekorzyść. Korzystanie z dźwigni może prowadzić do dużych strat, jak również do dużych zysków. Klient powinien więc bezsprzecznie przyjąć, że podejmuje większe ryzyko poniesienia strat w wyniku inwestowania w niektóre instrumenty finansowe, jak również przyjmuje i oświadcza, że chce to ryzyko podjąć.

24. Transakcji nie można wykonywać na uznanej lub wyznaczonej giełdzie, w związku z czym mogą one narazić Klienta na większe ryzyko, niż transakcje na giełdzie. Regulamin oraz zasady inwestowania mogą zostać ustalone wedle własnego uznania przez drugą stronę. Klient może mieć możliwość zamknięcia otwartej pozycji dowolnego kontraktu wyłącznie w trakcie godzin otwarcia giełdy. U Klienta może również pojawić się potrzeba zamknięcia dowolnej pozycji z tym samym podmiotem, z którym utworzono pierwszą pozycję. Transakcje na kontraktach CFD w Firmie są wykonywane na platformie inwestycyjnej, która nie podpada pod definicję uznanej giełdy, jako że nie jest to wielostronna platforma inwestycyjne, gdyż Firma może pełnić w transakcji rolę Klienta.

25. Firma nie świadczy dla Klienta usług doradztwa inwestycyjnego odnośnie inwestycji lub możliwych transakcji w inwestycjach, jak również nie wydaje żadnych rekomendacji inwestycyjnych jakiegokolwiek rodzaju.

26. Firma ma obowiązek przechowywania środków Klienta na koncie oddzielonym od środków innych Klientów oraz środków samej Firmy, zgodnie z aktualnie obowiązującymi regulacjami, jednak to może nie gwarantować pełnej ochrony. Powiadomienie nie może ujawniać i nie ujawnia, ani też nie wyjaśnia całkowitego ryzyka i ważnych aspektów związanych z inwestowaniem w dowolny instrument finansowy oraz korzystaniem z usług inwestycyjnych.

Zapoznaj się z poniższymi informacjami dodatkowymi, szczególnymi dla kontraktów różnicowych:

OŚWIADCZENIE O RYZYKU PRZY KONTRAKTACH RÓŻNICOWYCH

Niniejsze powiadomienie przekazywane jest zgodnie z europejską Dyrektywą MiFID II (Markets in Financial Instruments Directive) oraz prawem o usługach inwestycyjnych, działalności oraz rynkach regulowanych z 2007 roku prawa cypryjskiego 87 (Ι)/2017, ze względu na fakt, że rozważasz inwestowanie za pośrednictwem Firmy w bazowy instrument finansowy kontraktów różnicowych (Contract for Differences – CFD).

Powiadomienie nie może ujawniać i nie ujawnia, ani też nie wyjaśnia całkowitego ryzyka i ważnych aspektów związanych z inwestowaniem w kontrakty CFD. Powiadomienie ma na celu wyjaśnienie w sposób ogólny ryzyka związanego z inwestycjami w kontrakty CFD. Ma ono również na celu pomóc Ci podejmować decyzje inwestycyjne w oparciu o rzetelne informacje.

Klient powinien szczegółowo rozważyć, czy inwestowanie w instrumenty finansowe CFD jest dla niego odpowiednie w świetle jego własnej sytuacji życiowej oraz zasobów finansowych. Przy rozważaniu wejścia w tego rodzaju inwestycje Klient powinien mieć świadomość poniższego:

Ryzyka związane z transakcjami na kontrakty CFD

Podkreślamy, że dla wielu członków publicznego obrotu kontraktów CFD nie będzie on odpowiedni. Klient nie powinien wchodzić w jakiekolwiek kontrakty pośrednio lub bezpośrednio, chyba że zna i rozumie związane z nimi ryzyko.

1. Klient powinien nieodwracalnie przyznać i przyjąć że, niezależnie od jakichkolwiek informacji przekazywanych przez Firmę, wartość kontraktów CFD będzie się zmniejszać lub zwiększać, a możliwa jest nawet całkowita utrata wartości inwestycji.

2. Szczególną cechą kontraktów CFD jest wysoki poziom „lewarowania” lub „dźwigni”. Wywodzi się to od systemu depozytów zabezpieczających obowiązujących w takich inwestycjach, wiążących się ogólnie z dość skromnym depozytem zabezpieczającym w stosunku do całkowitej wartości kontraktu, tak więc relatywnie mała zmiana na rynku bazowym może mieć nieproporcjonalnie dramatyczny skutek dla inwestycji Klienta. Jeśli zmiany na rynku bazowym idą w kierunku korzystnym dla Klienta, to może on osiągnąć duży zysk, ale działa to również w drugą stronę – niekorzystna zmiana rynkowa może nie tylko szybko zmienić się w stratę wszystkich środków Klienta, ale dodatkowo może narazić go na dużą stratę dodatkową. Kontrakty CFD dostępne do inwestowania w Firmie to niedostarczane transakcje spot, dające możliwość zarobienia na zmianach w kursach walut oraz cenach towarów, indeksów giełdowych lub akcji, określanych jako instrumenty bazowe. Jeśli zmiany na rynku bazowym idą w kierunku korzystnym dla Klienta, to może on osiągnąć duży zysk, ale działa to również w drugą stronę – niekorzystna zmiana rynkowa może nie tylko szybko zmienić się w stratę wszystkich środków Klienta, a dodatkowo obciążyć go prowizjami i innymi wydatkami. Nie należy więc wchodzić w kontrakty CFD, jeśli nie jest się gotowym na podjęcie ryzyka utraty wszystkich zainwestowanych pieniędzy oraz opłacenia prowizji i innych kosztów.

3. Rynki / papiery wartościowe mogą być bardzo zmienne. Ceny kontraktów CFD mogą szybko się zmieniać w dużym zakresie, i mogą odzwierciedlać niemożliwe do przewidzenia wydarzenia lub zmiany w warunkach inwestycyjnych, na wystąpienie których ani Klient, ani Firma nie mają wpływu. W określonych warunkach na rynku niemożliwe może być zrealizowanie dowolnego rodzaju zlecenia Klienta po zadeklarowanej cenie.

4. Na ceny kontraktów CFD wpływają między innymi zmienne stosunki popytu do podaży, programy i polityki rządowe, rolnicze, komercyjne oraz inwestycyjne, wydarzenia polityczne i ekonomiczne w skali krajowej i światowej, jak również charakterystyka psychologiczna danego rynku. Dlatego też zlecenie stop loss nie może zagwarantować limitu poniesionej straty.

5. Klienci muszą zasilić konta inwestycyjne celem otwarcia pozycji. Wymóg depozytu zabezpieczającego będzie zależeć od instrumentu bazowego dla kontraktu CFD. Wymogi depozytu zabezpieczającego mogą być stałe lub mogą być wyliczane z bieżącej ceny instrumentu bazowego. Firma nie powiadomi Klienta o wezwaniu do uzupełnienia depozytu zabezpieczającego celem utrzymania pozycji przynoszącej straty.

6. Niektóre instrumenty CFD mogą nie uzyskać natychmiastowej płynności, np. w wyniku mniejszego popytu, a Klient może nie mieć możliwości sprzedaży lub łatwego uzyskania informacji odnośnie wartości tych instrumentów finansowych lub zakresu związanego z nimi ryzyka.

7. Dane dotyczące wyników CFD w przeszłości nie gwarantują jego bieżących oraz/albo przyszłych wyników, ani też wyników instrumentu bazowego. Wykorzystanie danych historycznych nie stanowi wiążącej ani bezpiecznej prognozy, na której można opierać przyszłe wyniki kontraktów CFD oraz instrumentów bazowych, do których odnoszą się te dane.

8. Firma ma obowiązek stosowania reguły zamknięcia depozytu zabezpieczającego w odniesieniu do konta, a nie pozycji. Firma zamknie przynajmniej jedną otwartą pozycję CFD Klienta, jeśli suma środków na koncie inwestycyjnym CFD oraz niezrealizowane zyski netto na wszystkich otwartych kontraktach CFD powiązanych z kontem, spadnie poniżej 50% łącznej początkowej ochrony depozytem zabezpieczającym na wszystkie otwarte CFD.

9. Działamy z ochroną przed ujemnym bilansem, nie możesz więc stracić więcej, niż wynosi kapitał na Twoim koncie inwestycyjnym, niemniej ryzykujesz zainwestowany kapitał.

10.Transakcji na kontraktach CFD nie są wykonywane na uznanej lub wyznaczonej giełdzie. Zamiast tego realizowane są na platformie inwestycyjnej Firmy, gdzie realizacja dokonuje się przez Firmę lub inne instytucje finansowe, przez co inwestycje w kontrakty CFD wiążą się z większym ryzykiem, niż transakcje na rynku regulowanym. Regulamin oraz zasady inwestowania są ustalane wedle własnego uznania przez drugą stronę, którą może być Firma lub inna instytucja finansowa, co zostanie ujawnione Klientowi

Kontrakty różnicowe (CFD – Contracts for Difference) na walutach wirtualnych

Kryptowaluta jest walutą wirtualną, niewydawaną ani niewspieraną przez bank centralny lub rząd. W przeszłości występowała na nich zmienność cenowa, która w połączeniu z dźwignią stanowi ryzyko poniesienia znacznych strat oraz potencjalną utratę wszystkich zainwestowanych środków.

Kontrakty CFD to złożone instrumenty finansowe, których obrót odbywa się poza giełdą (Over the Counter – OTC). Z pozycji możesz wyjść wyłącznie, inwestując u nas w trakcie godzin inwestycyjnych instrumentu bazowego. Nie można przenieść otwartych pozycji/inwestycji do jakiejkolwiek innej Firmy.

Kontrakty CFD to produkt lewarowany, złożony, podatny na bardzo wysokie ryzyko oraz ogromną spekulację. Należy mieć świadomość istniejącego ryzyka oraz dogłębnie rozważyć, czy inwestowanie w kontrakty CFD na kryptowaluty jest dla Ciebie odpowiednie.

Jakie ryzyko może wystąpić?

  • Zmienność cenowa: wartość kryptowalut, a przez to wartość powiązanych kontraktów CFD, jest niesamowicie zmienna. Występują tu wielkie zmiany cen ze względu na nieoczekiwane wydarzenia lub zmiany w sentymentach rynkowych, co może prowadzić do powstania znacznej straty w krótkim okresie czasowym.
  • Dźwignia:Dźwignia powiela straty i potencjalne zyski, może też mieć znaczny wpływ na opłaty.
  • Przejrzystość cenowa:w porównaniu do walut, wycena kryptowalut może znacznie się różnić przy ocenie wartości pozycji CFD. Istnieje większe ryzyko, że nie otrzymasz sprawiedliwej i dokładnej ceny bazowej kryptowaluty przy inwestowaniu.

Kontrakty CFD na kryptowaluty nie są odpowiednie dla każdego inwestora. Należy inwestować wyłącznie, posiadając specjalistyczną wiedzę o rynkach finansowych, z pełnym zrozumieniem ryzyka powiązanego z kontraktami CFD i kryptowalutami. Należy mieć też pełną świadomość oraz rozumienie specyfiki tych produktów, a także związanego z nimi ryzyka.

W kontrakty CFD na kryptowaluty inwestuje się tak samo, jak w inne instrumenty finansowe oferowane na platformie inwestycyjnej Firmy. Bierz pod uwagę fakt, że nie posiadasz aktywa bazowego. Inwestując z nami podlegasz, za naszym pośrednictwem, ekspozycji na wyniki aktywa bazowego, jednak nie otrzymujesz prawa własności lub jakichkolwiek innych praw do aktywa bazowego.

Podatność oraz ryzyko związane z działaniami hakerów oraz szkodliwych programów na kryptowalutach nie odnoszą się do oferty Firmy na kontrakty CFD na kryptowaluty, jako że cena wirtualnych walut jest skorelowana z wartością danego kontraktu, a nie stanowi faktycznego przekazania pieniędzy na wirtualną walutę.

Oferta usług inwestycyjnych powiązanych z kontraktami CFD na kryptowaluty będzie świadczona Klientom indywidualnym i profesjonalnym, wedle klasyfikacji zgodnej z firmową Polityką kategoryzacji Klientów. Zgodnie z wynikami oceny odpowiedniości przeprowadzanej dla każdego z potencjalnych Klientów, odpowiednie ostrzeżenia o ryzyku zostaną przekazane w odniesieniu do ryzyka, związanego z inwestowaniem w złożone produkty, takie jak kontrakty CFD na kryptowaluty. Dodatkowe ostrzeżenia o ryzyku zostaną przekazane Klientom w odniesieniu do braku regulacji nad wirtualnymi walutami, brakiem stabilności oraz zmienności ceny, jak również gwałtownych zmian cenowych, które mogą się pojawić.

W celach niwelowania ryzyka związanego z nagłymi zmianami cen wirtualnych walut, dźwignia dostępna dla Klientów zainteresowanych inwestowaniem w kontrakty CFD na waluty wirtualne jest ograniczona do poziomu 2:1. Dodatkowo, zgodnie z zapisami Okólnika C168, Firma wdrożyła ochronę przed ujemnym bilansem dla Klientów, co jest czynnikiem dodatkowo redukującym dane ryzyko.

Ryzyko związane z praniem brudnych pieniędzy oraz finansowaniem terroryzmu w wyniku anonimowości waluty wirtualnej uznane są za w pełni zniwelowane, jako że Firma nie przyjmuje żadnych faktycznych płatności w jakichkolwiek istniejących kryptowalutach przy zasilaniu konta i wypłatach.

Biorąc pod uwagę fakt, że wirtualne waluty nie są odpowiednie dla każdego inwestora, nie powinni oni inwestować w tego typu produkty, o ile nie posiadają niezbędnej wiedzy i doświadczenia przy danym produkcie. Co więcej, Klienci powinni zawsze mieć pełną świadomość i zrozumienie specyfiki tych produktów oraz wiążącego się z nimi ryzyka.

Kontrakty CFD to złożone instrumenty, wiążące się z wysokim poziomem ryzyka szybkiej utraty pieniędzy ze względu na dźwignię. 79% inwestorów detalicznych traci swoje środki podczas handlu kontraktami CFD.

Szef działu odbioru i przekazu jest zobowiązany do szczegółowego monitorowania rozwoju kontraktów CFD oraz kryptowalut ogólnie, tak by zapewnić odpowiednio szybką aktualizację odpowiedniej Polityki, jeśli będzie to niezbędne. Robi to we współpracy ze specjalistą ds. zgodności.

Dodatkowe zobowiązania

1. Przed rozpoczęciem inwestowania Klient musi uzyskać informacje odnośnie wszelkich prowizji i innych opłat, za które będzie odpowiadać, co można znaleźć na stronie internetowej Firmy. Niektóre opłaty mogą nie być wyrażone w formie środków pieniężnych, lecz, przykładowo, jako spread.

2. Istnieje ryzyko, że inwestycje Klienta w kontrakty CFD może podlegać opodatkowaniu oraz/albo innemu obowiązkowi, przykładowo ze względu na zmiany w prawie lub sytuacji życiowej samego Klienta. Firma nie gwarantuje, że jakikolwiek podatek lub inna danina będzie możliwa do zapłacenia. Klient powinien samodzielnie odpowiadać za wszelkie podatki i inne należności, które mogą pojawić się w związku z inwestowaniem.

Skype
Ostrzeżenie o ryzyku: Handel na kontraktach CFD jest ryzykowny i możesz stracić swój zainwestowany kapitał. Między 79% inwestorów detalicznych traci swoje środki podczas handlu kontraktami CFD. Prosimy upewnić się że rozumiesz ryzyko i nie inwestuj więcej, niż na możesz sobie pozwolić stracić. Przeczytaj pełne Oświadczenie o ryzyku. Domena Globtrex jest obsługiwana przez Coverdeal Holdings Ltd, która jest regulowana przez CySEC na podstawie licencji nr 231/14.