Umowa z Klientem Detalicznym

SMLOUVA S RETAILOVÝM KLIENTEM

Note: Wersja w języku angielskim niniejszej Umowy jest wersją nadrzędną i będzie przeważać w przypadku rozbieżności między wersją w języku angielskim a innymi wersjami.

Niniejsza Umowa z Klientem, wraz ze wszystkimi załącznikami i dalszymi związanymi dokumentami z każdorazowymi zmianami (w dalszej części tylko jako niniejsza „Umowa”) określa warunki Umowy pomiędzy Klientem, a nami. Prosimy o uważnie zapoznanie się z jej treścią i poinformowanie nas, tak szybko jak to możliwe, czy zawiera jakieś postanowienia, które nie są dla Państwa zrozumiałe.

 1. Interpretacja
 2. Wprowadzenie
 3. Ogólne
 4. Regulacje
 5. Koszty, płatności i opłaty
 6. Prawo do anulowania
 7. Brak doradztwa
 8. Konta klientów i depozyty początkowe
 9. Zasady i procedury transakcji
 10. Ochrona przed ujemnym saldem
 11. Warunki transakcji elektronicznych
 12. Pieniądze klientów
 13. Uzgodnienia dotyczące marginesów/marż
 14. Oświadczenia, gwarancje i obietnice
 15. Przypadek niewykonania zobowiązań
 16. Netting [bezgotówkowa forma rozliczeń]
 17. Prawa związane z niedotrzymaniem umowy
 18. Wypowiedzenie umowy bez jej naruszenia
 19. Wyłączenia, ograniczenia i zwrot kosztów
 20. Postanowienia różne
 21. Prawo właściwe i jurysdykcja
 22. Dane Osobiste
 23. Dostarczanie waluty wirtualnej
 24. Identyfikacja, pomiar i zapis powiązanego ryzyka
 1. INTERPRETACJA

  W niniejszej Umowie:

  “Rachunek” oznacza otwarty przez nas na rzecz Klienta rachunek, który zidentyfikowany jest pod numerem rachunku.

  “Ogólnie obowiązujące przepisy” to:

  1. uregulowania prawne Cypryjskiej Komisji Papierów Wartościowych i Giełd CYSEC, jak i ewentualne regulacje odpowiedniego organu nadzorczego oraz
  2. wszelkie inne ustawy, zasady i przepisy każdoczasowo obowiązujące.

  “Partner“ to spółka z tej samej grupy, której nasza Spółka jest członkiem, przedstawiciel, który został powołany przez nas lub przedsiębiorstwo z tej samej grupy lub inna osoba, z którą mamy relację i w stosunku do której można odpowiednio oczekiwać, że będzie działać na rzecz powstania wspólnych interesów między naszą Spółką, a nim.

  “ Dzień roboczy “ to każdy dzień poza sobotą i niedzielą, a także gdy na Cyprze otwarte są banki dla zawierania transakcji.

  “ Zasady dotyczące pieniędzy Klientów “ oznaczają właściwe reguły odnoszące się do pieniędzy klientów określone w Rozporządzeniu Delegowanym Komisji (UE) 2017/565, para. 17 (h)(9) Prawa usług i czynności inwestycyjnych oraz regulowanych rynków z 2017 L.87(I)/2017 oraz właściwych rozporządzeniach i okólnikach wydanych przez CySEC, zmienianymi w razie potrzeby.

  “ Kontrakt na różnice kursowe “ lub „CFD“ oznacza instrument finansowy, o którym mowa w akapicie 9 części III Pierwszego Załącznika Prawa usług i czynności inwestycyjnych oraz regulowanych rynków z 2017 L.87(I)/2017.

  “ Podmiot wnoszący zabezpieczenie finansowe“ oznacza każdą osobę, która zawarła umowę o rękojmi, obciążeniu hipoteki, marginesie bezpieczeństwa lub umowę na zabezpieczenie na naszą rzecz w odniesieniu do twoich zobowiązań wynikających z niniejszej Umowy.

  “Komisja CYSEC“ to skrót dla „Cyprus Securities and Exchange Commission“ (Cypryjska Komisja Papierów Wartościowych i Giełd), która posiada siedzibę pod adresem 27 Diagorou Street, CY-1097, Nikozja.

  “Przepisy prawne CYSEC“ odnoszą się do Prawa usług i czynności inwestycyjnych oraz regulowanych rynków z 2017 L.87(I)/2017, ustaw dotyczących zapobiegania i zwalczania procederu prania brudnych pieniędzy, dalej dyrektyw, przepisów i innych wytycznych wydawanych zgodnie z tymi przepisami, a także wszystkie objaśniające oświadczenia, urzędowe rozporządzenia, biuletyny informacyjne i reguły opublikowane przez Cypryjską Komisję Papierów Wartościowych i Giełd.

  “Usługi elektroniczne“ to usługi świadczone przez naszą firmę, na przykład usługi transakcji za pośrednictwem Internetu, które oferują Klientom dostęp do informacji i narzędzi biznesowych za pośrednictwem serwisów internetowych, usługi WAP lub system elektronicznego przekierowania zleceń.

  “ Przypadek niewykonania obowiązków“ to każde z naruszeń obowiązków, o których mowa w artykule 15 (Przypadki niewykonania zobowiązań).

  “ Wykonanie“ oznacza sfinalizowanie realizacji zlecenia Klienta przy wykorzystaniu platformy transakcyjnej spółki Coverdeal Holdings Limited.

  “Kontrakt FX“ to Umowa zawarta pomiędzy spółką Coverdeal Holdings Limited, a jej Klientami w celu wymiany dwóch walut po ustalonym kursie wymiany. „OTC“ oznacza „pozagiełdowy“ i odnosi się do transakcji przeprowadzanych w innym miejscu, niż na giełdzie.

  “System on-line transakcji spółki Coverdeal Holdings Limited“ to system zawierania transakcji w oparciu o usługi internetowe, który jest dostępny na stronie internetowej spółki Coverdeal Holdings Limited i który pozwala Państwu na przekazywanie nam zleceń.

  “ Zabezpieczone zobowiązania“ to zobowiązanie netto, tj. kwota, którą będą nam Państwo winni po wykonaniu wzajemnych zaliczeń zgodnie z postanowieniami klauzuli 13 (Uzgodnienia dotyczące marginesów/marż) według akapitu zatytułowanego „System wzajemnych zaliczeń.

  “Dział spółki Coverdeal Holdings Limited ds. usług RT i realizacji“ to dział przyjmowania, Przekazywania i Wykonywania Zleceń obsługiwany przez nas na terenie naszej firmy, w siedzibie centrali Coverdeal Holdings Limited.

  “ System“ to wszelki sprzęt komputerowy i oprogramowanie, wyposażenie, narzędzia sieciowe i inne środki niezbędne do tego, aby Klienci mogli korzystać z usług elektronicznych.

  “Transakcja“ to każda operacja handlowa zgodnie z postanowieniami niniejszej Umowy; obejmuje kontrakty CFD lub kontrakty forward w jakiejkolwiek postaci, kontrakty futures, opcje lub inne pochodne w stosunku do dowolnego towaru, instrumentu finansowego (w tym ewentualnego zabezpieczenia), waluty, stopy procentowej, indeksu lub ich wzajemnego łączenia, jak również wszelkie inne transakcje lub instrumenty finansowe, co do wykonywania których w dowolnym czasie jesteśmy uprawnieni na podstawie naszej licencji dla cypryjskich firm inwestycyjnych (Cypriot Invest Firm) („CIF” ̈), co do której obie strony uzgodniły, że jest to Transakcja.

  “Osoba podlegająca obowiązkowemu raportowaniu w Stanach Zjednoczonych“ zgodnie z ustawą (FATCA): a) obywatel USA (w tym obywatele o podwójnym obywatelstwie), b) obcokrajowcy posiadający prawo stałego pobytu w Stanach Zjednoczonych dla celów podatkowych, c) spółki krajowe, d) korporacje krajowe, e) każdy fundusz powierniczy, z wyjątkiem zagranicznych, f) wszelkie spółki, jeżeli * sąd w Stanach Zjednoczonych jest w stanie sprawować zasadniczy nadzór nad zarządem powierniczym * osoba lub większa liczba osób upoważniona do kontrolowania wszystkich istotnych decyzji zarządu powierniczego * wszystkie pozostałe osoby niebędące osobami zagranicznymi.

 2. WPROWADZENIE

  Przedmiot niniejszej Umowy

  Umowa niniejsza reguluje podstawowe warunki, na podstawie których będziemy świadczyć Państwu nasze usługi. Umowie tej podlegają wszystkie zakontraktowane i niedokończone transakcje zrealizowane od daty zawarcia niniejszej Umowy, wliczając w to sam dzień podpisania Umowy.

  Wejście w życie

  Niniejsza Umowa zastępuje wszelkie wcześniejsze uzgodnienia między nami a Klientem dotyczące przedmiotu Umowy. Umowa wejdzie w życie z momentem zaakceptowania niniejszej Umowy za pośrednictwem naszej strony internetowej. Niniejsza Umowa ma zastosowanie do wszystkich transakcji przewidzianych w ramach niniejszego zamówienia.

 3. OGÓLNE

  Informacje o nas

  My, spółka COVERDEAL HOLDINGS LIMITED („Spółka“), jesteśmy firmą autoryzowaną i kontrolowaną przez Cypryjską Komisję Papierów Wartościowych i Giełd (Cyprus Securities and Exchange Commission, „CYSEC“), numer licencji 231/14. Spółka została zarejestrowana pod adresem Stylianou,6, 2nd floor, office 201, 2003, Nicosia, Cypr, a główna siedziba mieści się pod adresem Kristelina Tower 12 Arch. Makarios III Avenue Office 201, 2nd Floor, Mesa Geitonia, 4000 Limassol, Cypr. Nasze dane kontaktowe wskazane zostały w Klauzuli 20 (Postanowienia różne), pod nagłówkiem zatytułowanym „Zawiadomienia.” Spółka została zarejestrowana i jest regulowana przez komisję CYSEC w zakresie świadczenia następujących usług inwestycyjnych i usług dodatkowych:

  Usługi inwestycyjne

  1. Odbieranie i przekazywanie zleceń dotyczących jednego lub więcej instrumentów finansowych
  2. Wykonywanie poleceń na rachunek Klienta.
  3. Handlowanie na koncie własnym

  Usługi dodatkowe

  1. Przechowywanie i zarządzanie instrumentami finansowymi w imieniu Klienta, w tym usługi powiernicze, usługi powiązane takie jak zarządzanie gotówką/zabezpieczeniami.
  2. Udzielanie kredytów lub pożyczek inwestorowi w celu umożliwienia zawierania transakcji z jednym lub większą liczbą instrumentów finansowych, jeżeli przedsiębiorstwo udzielające kredytu lub pożyczki jest zaangażowane do tej transakcji.
  3. Usługi dewizowe, jeżeli są one związane ze świadczeniem usług inwestycyjnych.
  4. Badania inwestycyjne i analiza finansowa lub inne formy ogólnych rekomendacji odnoszących się do transakcji na instrumentach finansowych.

  Język

  Niniejsza Umowa została dostarczona w języku angielskim i w czasie obowiązywania niniejszej Umowy będziemy komunikować się z Państwem po angielsku. Jednakże, o ile będzie to możliwe, postaramy się porozumiewać z Państwem także w językach innych niż angielski.

  Jak się z nami porozumieć

  Można porozumiewać się z nami w formie pisemnej, w tym za pośrednictwem faksu, poczty elektronicznej lub innych środków elektronicznych, lub ustnie (w tym za pośrednictwem telefonów). Nasze dane kontaktowe zostały podane w Klauzuli 20 (Postanowienia różne), pod nagłówkiem zatytułowanym „Zawiadomienia.”. Językiem komunikacji jest angielski, natomiast dokumenty i inne informacje otrzymają Państwo również w języku angielskim. Aby ułatwić Państwu sytuacje, gdy będzie to możliwe, postaramy porozumiewać się z Państwem również w innych językach. Nasza strona internetowa Globtrex zawiera więcej informacji o nas i świadczonych przez nas usługach oraz pozostałe informacje związane z niniejszą Umową. W przypadku wystąpienia sprzeczności pomiędzy postanowieniami niniejszej Umowy a naszymi stronami internetowymi, nadrzędną jest niniejsza Umowa. Przez akceptację i wyrażenie zgody z warunkami niniejszej Umowy Klient zgadza się na przekazywanie informacji za pomocą środków elektronicznych, jakimi są strony internetowe Spółki lub certyfikowany adres e-mail Klienta. Wymóg ten uwarunkowany jest charakterem relacji pomiędzy Spółką a Klientem. Dostarczanie informacji za pośrednictwem komunikacji elektronicznej jest w odpowiedni sposób zabezpieczone, ponieważ Klient ma stały dostęp do Internetu. Dostarczenie przez Klienta adresu e-mail w celu realizacji tej transakcji jest uważane za wystarczający dowód. W podanych poniżej warunkach Klientowi są dostarczane konkretne adresy, pod którymi może pozyskać kluczowe informacje. Spółka zapewnia, że strony są aktualizowane na bieżąco.

  Kategoryzacja

  Zgodnie z Zasadami prawnymi CYSEC i ogólnie obowiązującymi przepisami będziemy traktować Państwo jako Klienta detalicznego. Zawierając niniejszą Umowę, uznają Państwo, zgadzają się i akceptują fakt, że Państwo przeczytali i zrozumieli naszą Politykę Kategoryzacji Klientów. Mają Państwo prawo do przeniesienia do innej kategorii Klienta. Jednakże, jeżeli zażądają Państwo przeniesienia do innej kategorii, a my zgodzimy się na to, ochrona zapewniana przez niektóre zasady prawne CYSEC i inne ogólnie obowiązujące przepisy może zostać zmniejszona. Kategoryzacja jako klient detaliczny oferuje większą ochronę. Klienci detaliczni są uprawnieni do bardziej szczegółowych informacji na mocy Obowiązujących Przepisów. Spółka nie zawiera umów gwarancji finansowej z przeniesieniem własności z klientami detalicznymi. Praktyki dotyczące wynagrodzenia, które mogłoby zapewniać personelowi Spółki inicjatywę do polecania klientowi detalicznemu konkretnego instrumentu finansowego, w sytuacji w której Spółka mogłaby zaoferować inny instrument finansowy, który lepiej pasowałby do potrzeb klienta są również zabronione. W przypadku klientów profesjonalnych i kontrahentów uprawnionych Spółka może zgodzić się na dostarczanie bardziej ograniczonych informacji wedle postanowień Obowiązujących Przepisów.

  Ustawowy wiek

  Usługi Spółki i produkty znajdujące się w obrocie są dostępne wyłącznie dla osób, które mają co najmniej 18 lat (osiągnęły pełnoletność według norm prawnych obowiązujących w ustawodawstwie ich kraju). Użytkownik oświadcza i gwarantuje, że jest osobą, która ma co najmniej 18 lat i jest pełnoletnią zgodnie z normami prawnymi obowiązującymi w ustawodawstwie jego kraju, ma osobowość prawną do zawarcia wiążącej umowy i że wszelkie podawane przez niego dane dla celów rejestracji są poprawne i zgodne z prawdą. Firma zastrzega sobie prawo do zażądania od Państwa udowodnienia faktycznego wieku, natomiast Państwa rachunek może zostać zawieszony do momentu okazania wiarygodnego dowodu pełnoletności. Spółka może, według swojego wyłącznego uznania, odmówić oferowania swoich produktów lub usług jakiejkolwiek osobie lub podmiotowi, a także w każdej chwili zmienić swoje kryteria kwalifikacyjne.

  FATCA

  Spółka nie przyjmuje nowych Klientów ani nie otwiera nowych rachunków Klientom, którzy są osobami podlegającymi obowiązkowi podatkowemu w Stanach Zjednoczonych (US Reportable Persons), bez ograniczenia niżej podanych, będąc regulowaną cypryjską firmą inwestycyjną (Cyprus Investment Firm), która ma obowiązek postępować zgodnie z bilateralną umową między Cyprem a Stanami Zjednoczonymi (Intergovernmental Agreement between Cyprus and the United States). Spółka przyjęła odpowiednie kroki, aby mogła być uznana za wdrażającą obowiązki zawarte w ustawie FATCA. Akceptując niniejszą Umowę Klient potwierdza i przyjmuje do wiadomości, że spółka Coverdeal Holdings Limited ma obowiązek przekazywać odpowiednim organom informacje o wszystkich osobach podlegających obowiązkowi podatkowemu w Stanach Zjednoczonych, zgodnie z postanowieniami ustawy FATCA.

  Ogólna interpretacja postanowień

  Odniesienia w niniejszej Umowie do „postanowienia“, „akapitu“ lub „aneksu“ należy rozumieć jako odniesienia odpowiednio do postanowienia, akapitu lub aneksu do niniejszej Umowy, jeżeli z kontekstu nie wynika konieczność innej interpretacji. Odniesienia w niniejszej Umowie do wszelkich rozporządzeń i norm prawnych lub obowiązujących przepisów zawierają wszelkie ich modyfikacje, zmiany, rozszerzenia lub nowelizacje. Odniesienia w niniejszej Umowie do „dokumentu” należy rozumieć jako określenia obejmujące również wszelkie dokumenty elektroniczne. Rodzaj męski odnosi się również do żeńskiego i nijakiego, natomiast liczba pojedyncza obejmuje również liczbę mnogą, i odwrotnie, kiedy kontekst tego wymaga. Słowa i zdania określone w Zasadach prawnych CYSEC i ogólnie obowiązujących przepisach mają to samo znaczenie również w niniejszej Umowie, chyba że zostaną wyraźnie zdefiniowane w niniejszej Umowie.

  Aneksy

  Mają zastosowanie postanowienia zawarte w dołączonym Aneksie (z późniejszymi zmianami). Możemy od czasu do czasu wysyłać do Państwa kolejne Aneksy dotyczące transakcji. W przypadku rozbieżności między postanowieniami któregokolwiek Aneksu a niniejszą Umową będą rozstrzygające postanowienia zawarte w odpowiednim Aneksie. Fakt, że Aneks zawiera specyficzne postanowienia w odniesieniu do konkretnej transakcji, nie wyklucza dosłownego lub domyślnego wprowadzenia takiego postanowienia w stosunku do jakiejkolwiek innej transakcji. Klient potwierdza, że przeczytał, zrozumiał i zgadza się z Aneksami do niniejszej Umowy.

  Nagłówki

  Nagłówki służą wyłącznie do ułatwienia wyszukiwania informacji i nie stanowią części niniejszej Umowy.

 4. REGULACJE

  Zastrzeżenie ogólnie obowiązujących przepisów

  Niniejsza Umowa i wszystkie transakcje podlegają ogólnie obowiązującym przepisom, a zatem:

  1. żadne postanowienie niniejszej Umowy nie wyklucza ani nie ogranicza żadnego zobowiązania, jakie mamy wobec Państwa na mocy obowiązujących przepisów;
  2. możemy podjąć się lub zrezygnować z podjęcia dowolnych działań, które będziemy uważać za niezbędne do zapewnienia zgodności ze wszystkimi obowiązującymi przepisami;
  3. wszelkie ogólnie obowiązujące przepisy oraz wszelkie działania, których się podejmiemy lub których działań zaniechamy w celu zapewnienia zgodności z nimi, będą wiążące również dla Państwa;
  4. takie działania, które podejmiemy lub zaniechamy ich podjęcia w celu zapewnienia zgodności z ogólnie obowiązującymi przepisami, nie będą podstawą do pociągnięcia naszej Spółki do odpowiedzialności ani żadnego z naszych dyrektorów, urzędników, pracowników lub przedstawicieli.

  Działania podejmowane przez organy regulacyjne

  Jeżeli organ regulacyjny podejmie jakiekolwiek działania mające wpływ na jakąkolwiek z transakcji, nasza Spółka może podjąć czynności, które według swego indywidualnego uznania będzie uważać za odpowiednie w celu dostosowania się do odpowiednich działań lub w celu złagodzenia wszelkich strat, które Spółka mogłaby ponieść w wyniku takiego działania. Wszelkie takie działania będą wiążące dla Klienta. Jeżeli organ regulacyjny zwróci się z zapytaniem na temat jakiejkolwiek z transakcji, zobowiązują się Państwo do współpracy z nami w pożądanym zakresie i do jak najszybszego dostarczenia wymaganych w związku z tym pytaniem informacji.

 5. KOSZTY, PŁATNOŚCI I OPŁATY

  Opłaty

  Klient ma obowiązek uiścić w odstępach czasu opłaty, jakie uzgodniliśmy nawzajem, wszelkie płatności i inne obciążenia nałożone przez organizację rozrachunkową oraz odsetki od każdej należnej naszej Spółce kwoty według stawek przez nas pobieranych (które są dostępne dla Państwa na życzenie). Jako zabezpieczenie przed ujemnym saldem na koncie, wszelkie opłaty, prowizje lub odsetki nigdy nie przekraczają dostępnych środków na koncie; a ujemne saldo na jednym koncie NIE MOŻE zostać rozliczone z dodatnim saldem na innym koncie. Spis aktualnych opłat i stawek oprocentowania dostępny jest na naszej stronie internetowej. O jakichkolwiek zmianach opłat i stawek zostaną Państwo powiadomieni z wyprzedzeniem. Poinformujemy Państwa ex-ante i ex-post o kosztach i powiązanych opłatach związanych z zawieraniem transakcji ze Spółką według obowiązujących przepisów.

  Na stronie Ostrzeżenie o ryzyku udostępniliśmy Państwu Klauzulę dotyczącą odpowiedzialności związanej z ryzykiem. Wchodząc w niniejszą Umowę, Klient przyjmuje do wiadomości, zgadza się i akceptuje, że przeczytał i zrozumiał ryzyko związane z kontraktami na różnice kursowe. Jako że, oferujemy ochronę przed ujemnym saldem, Klient nigdy nie może stracić więcej niż środki wpłacone na konto handlowe, a ujemne saldo na jednym koncie nie może zostać rozliczone z dodatnim saldem na innym koncie. Klient ponosi ryzyko potencjalnej utraty wszystkich swoich środków i zgromadzonych zysków na koncie handlowym.

  Dodatkowe koszty

  Należy zdawać sobie sprawę z możliwości zaistnienia innych podatków lub ewentualnych kosztów, które nie są przez naszą Spółkę rozliczane ani pobierane.

  Płatności

  Wszelkie płatności na rzecz naszej Spółki w ramach niniejszej Umowy będą dokonywane w takiej walucie, jaka zastała podana na dany okres, na konto bankowe wskazane przez nas do tego celu. Wszelkie takie płatności Klient dokona bez jakichkolwiek odliczeń lub potrąceń podatków.

  Przerolowanie (rollover), odsetki

  W odniesieniu do każdej otwartej pozycji FX/CFD na zamknięciu każdego dnia Spółka może naliczyć dzienną opłatę za finansowanie zgodnie z odpowiednim FX/CFD. Jeśli taka opłata za finansowanie ma zastosowanie, Klient albo zostanie wezwany do jej zapłacenia bezpośrednio Spółce, albo też zostanie ona wypłacona przez Spółkę Klientowi, w zależności od rodzaju kontraktu FX/CFD oraz charakteru pozycji trzymanej przez Klienta. Sposób naliczenia opłaty za finansowanie różni się w zależności od rodzaju FX/CFD, do którego ma zastosowanie. Co więcej, kwota opłaty za finansowanie jest zmienna, ponieważ wiąże się z obowiązującymi stopami oprocentowania (jakimi jest LIBOR). Opłata zostanie odpowiednio przelana (w zależności od konkretnego wypadku) na rachunek Klienta lub z niego odpowiednio potrącona w trakcie dnia sesyjnego następującego po dniu, do którego się odnosi . Spółka zastrzega sobie prawo do zmiany metody naliczania opłaty finansowej, stawek lub typów kontraktów FX/CFD, co do których odnosi się opłata finansowa. W przypadku pewnych typów kontraktów FX/CFD Klient ma obowiązek wnieść określoną prowizję za otwarcie oraz zamknięcie pozycji FX/CFD. Takie należne prowizje zostaną pobrane z konta Klienta równocześnie z otwarciem lub zamknięciem odpowiedniej pozycji FX/CFD. Zmiany naszych kursów swapowych oraz sposobów ich naliczania będą wprowadzane według naszego uznania i bez uprzedzenia. Klienci muszą zawsze sprawdzać naszą stronę internetową, gdzie podawane są aktualne stawki pobieranych opłat. Stawki mogą zmieniać się szybko z uwagi na zmianę sytuacji na rynkach (zmiany stóp procentowych, płynności, zbywalności itp.) i z powodu rozmaitych kwestii powiązanych z ryzykiem, które zależą wyłącznie od uznania Spółki.

  Przykład:

  Rollover podczas zmiany kontraktu na 1 sztukę Kupna na Coffee, spread na poziomie 100 pip, a Swap -1.829 punkta.

Instrument  Old contract price New contract price    DifferenceCurrency
Coffee116.00119.503.50USD

 Charge    Calculation    Amount in USD               
CFD Rollovervolume*contract size*price difference3.500.00
SwapsSwaps*contract size*volume*days-18.29
Swaps totalCFD Rollover + Swaps 3481.71

PRAWO DO ANULOWANIA

Klient ma prawo do anulowania niniejszej Umowy w terminie czternastu (14) dni poczynając od dnia, w którym niniejsza Umowa została zawarta lub dnia otrzymania niniejszej Umowy (zależnie do tego, która data będzie późniejsza, dalej tylko „okres anulowania“). Jeżeli chcą Państwo anulować tę umowę w ramach okresu anulowania, należy przesłać zawiadomienie w formie pisemnej lub drogą elektroniczną pod adres, który znajdą Państwo na naszych stronach internetowych w sekcji Skontaktuj się z nami. Anulowanie tej Umowy w czasie okresu anulowania nie skutkuje anulowaniem jakiejkolwiek z transakcji zleconych przez Klienta w czasie okresu anulowania. Jeżeli nie anulują Państwo Umowy w czasie okresu anulowania, jej warunki będą dla Państwa wiążące, jednakże Umowa może zostać rozwiązana zgodnie z Klauzulą 18 (Wypowiedzenie umowy bez jej naruszenia).

BRAK DORADZTWA

Jedynie realizacja

Działamy na zasadzie jedynie wykonywania zleceń i nie doradzamy w szczegółach dotyczących poszczególnych transakcji ani ich konsekwencji podatkowych.

Własny osąd, adekwatność i odpowiedniość

Świadcząc Usługi Otrzymywania i Przekazywania oraz Wykonywania Zleceń Klientów Spółka jest zobowiązana na mocy Obowiązujących Przepisów do poszukiwania informacji od Państwa odnośnie Państwa wiedzy i doświadczenia w dziedzinie inwestowania odpowiednich do określonego oferowanego lub pożądanego typu usługi lub instrumentu finansowego, Państwa sytuacji finansowej z koncentracją na Państwa zdolności do poniesienia strat, tolerancji ryzyka oraz celu i potrzeby tak, żeby umożliwić Spółce ocenę, czy usługa lub instrument finansowy są właściwe dla Państwa. Jeśli zdecydują się Państwo nie podać informacji odnośnie swojej wiedzy i doświadczenia lub podadzą Państwo niewystarczające informacje odnośnie swojej wiedzy i doświadczenia, Spółka nie będzie w stanie ustalić czy usługa lub instrument finansowy są właściwe dla Państwa. Wedle własnego uznania Spółka ma prawo poprosić o dodatkowe informacje Państwa i/lub poprosić o aktualizację danych przez Państwa dostarczonych, kiedy uzna to za konieczne. Spółka przyjmie, że informacje o wiedzy i doświadczeniu Państwa podane przez Państwa Spółce są poprawne i kompletne, oraz Spółka nie będzie ponosić wobec Państwa odpowiedzialności, jeśli takie informacje będą niekompletne lub wprowadzające w błąd lub się zmienią lub staną się niepoprawne, oraz uzna się, że Spółka wypełniała swoje obowiązki na mocy Obowiązujących Regulacji chyba, że Państwo poinformowali Spółkę o takich zmianach.

Bez wzglądu na podane powyżej zobowiązania zwracając się do nas o wykonanie jakiejkolwiek transakcji Klient oświadcza, że jest wyłącznie odpowiedzialny za swoje własne, niezależne oceny i ocenę ryzyka transakcji. Klient oświadcza, że posiada wystarczającą wiedzę, znajomość rynku, profesjonalne doradztwo i doświadczenie, aby wykonać własną ocenę korzyści i zagrożeń związanych z każdą transakcją oraz że przeczytał oświadczenie dotyczące ryzyka i wytyczne w stosunku do instrumentów finansowych i rynków, które są dostępne na naszych stronach internetowych. Nie podejmujemy się żadnych obowiązków umownych w naszych stosunkach z Państwem.

Informacje związane

Dostarczamy standardowe zalecenia handlowe, komentarze na temat rynku lub inne informacje:

 1. > to informacje związane z naszymi relacjami handlowymi z Klientem. Są udostępniane wyłącznie w celu umożliwienia Państwu podjęcia własnej decyzji inwestycyjnej i nie są one doradztwem;
 2. jeżeli informacja taka ma postać dokumentu zawierającego ograniczenie dotyczące osoby lub kategorii osób, dla których ten dokument jest przeznaczony lub do których jest rozprowadzany, Klient zgadza się, że nie będzie go przekazywał innej osobie lub kategorii osób;
 3. nie udzielamy żadnych oświadczeń, rękojmi ani gwarancji co do dokładności czy kompletności takich informacji lub co do konsekwencji podatkowych jakiejkolwiek transakcji;
 4. Klient akceptuje, że przed przekazaniem mu informacji możemy na ich podstawie sami podjąć działania lub wykorzystać informacje, na których są oparte. Nie składamy deklaracji na temat momentu otrzymania przez Państwa informacji i nie możemy zagwarantować, że otrzymają je Państwo w tym samym czasie co inni klienci. Opublikowane raporty z badań i zalecenia mogą być podane do wiadomości na ekranie w ramach jednej lub większej ilości usług informacyjnych.

Zasady dot. konfliktów interesów

Spółka jest zobowiązana do przestrzegania odpowiednich zasad i przepisów tak, aby zapewnić, że będzie w stanie wykryć i odpowiednio nimi sterować i kontrolować, a w razie potrzeby zgłosić konflikt interesów w kontekście jej działalności i zmniejszyć ryzyko działania na niekorzyść Klienta, dalej zmniejszyć ryzyko odpowiedzialności prawnej, napomnienia ze strony organu regulacyjnego lub szkody dla interesów gospodarczych i dobrej reputacji firmy oraz upewnić się, że ze swej strony spełniła wymogi prawne i cząstkowe oraz ogólne procedury, które Spółka ustaliła w swoim Przewodniku po wewnętrznych procedurach (Internal Procedures Manual). Aby uzyskać więcej informacji o tym, jak zarządzamy konfliktami, które mogłyby wpłynąć na bezstronność badań inwestycyjnych, które Państwu przedstawiamy, należy przeczytać Zasady dot. konfliktu interesów. Na życzenie przekażemy Państwu dalsze informacje na ten temat.

 1. RACHUNKI KLIENTÓW I DEPOZYTY POCZĄTKOWE

  Dokumenty

  Przed przystąpieniem do przekazywania zleceń należy zapoznać się z treścią niniejszej Umowy, jak i przeczytać oświadczenia o ryzykach, oświadczenia o polityce prywatności, zasady i procedury zawierania kontraktów wymienione w Klauzuli 9 oraz obowiązujące Aneksy. Na konto należy także przelać odpowiednią ilość środków finansowych, natomiast Spółka musi zaakceptować formularz rejestracji Klienta wraz z niezbędnymi dokumentami. O zatwierdzeniu rejestracji użytkownik zostanie poinformowany za pośrednictwem poczty elektronicznej. Spółka może według własnego uznania zwrócić się do Klienta, aby do podpisu on-line niniejszej Umowy dołączył również wypełnione i podpisane dokumenty, które Spółka może wymagać, między innymi niniejszą Umowę oraz oświadczenie o ryzykach.

  Waluta, w której obsługiwane są konta

  Swoje konto (konta) mogą Państwo otworzyć w USD/EUR/CZK/PLN lub w jakiejkolwiek innej walucie, która może zostać zaoferowana przez Spółkę w razie potrzeby. Salda konta (kont) będą obliczane i odnotowane w walucie, w której prowadzone są konta.

 2. ZASADY I PROCEDURY TRANSAKCJI

  Zasady przetwarzania, przydzielania i realizacji zleceń

  Jesteśmy zobowiązani do opracowania zasad realizacji zleceń i udzielania naszym Klientom odpowiednich informacji co do przetwarzania, przydzielania i realizacji zamówień przez naszą Spółkę. Prosimy o zapoznanie się z naszymi Zasadami przetwarzania, przydzielania a realizacji zleceń (Order Handling, Allocation and Execution), które stanowią integralną część niniejszej Umowy obejmującej świadczenie usług

  Przekazywanie zleceń

  Mogą Państwo przekazać nam instrukcje w formie elektronicznej poprzez on-line system zawierania transakcji spółki Coverdeal Holdings Limited. Jeśli instrukcje otrzymamy przez telefon, komputer lub inny nośnik, możemy poprosić o pisemne potwierdzenie tychże instrukcji. Będziemy upoważnieni do wykonania tychże instrukcji bez względu na fakt niepotwierdzenia ich na piśmie. W niniejszej Umowie „instrukcje“ i „zlecenia“ mają to samo znaczenie.

  Typy składanych zamówień

  Prosimy o zapoznanie się z naszymi Zasadami przetwarzania, przydzielania a realizacji zleceń, gdzie można znaleźć więcej informacji na temat różnych rodzajów zamówień, które spółka Coverdeal Holdings Ltd. aktualnie akceptuje. Wśród typów zleceń, które spółka akceptuje, są między innymi, ale nie wyłącznie, następujące:

  1. Good till Cancelled („ważny aż do odwołania, dalej tylko “GTC”) – zlecenie (inne niż zlecenie rynkowe), które jest skuteczne aż do odwołania przez Klienta. Zlecenia typu GTC nie są automatycznie anulowane na koniec dnia roboczego, w którym zostały złożone.
  2. Zlecenie z limitem straty (limit order) – zlecenie (inne niż zlecenie rynkowe) kupna lub sprzedaży na zidentyfikowanym rynku po określonej cenie. Zlecenie kupna z limitem jest zwykle wykonane, kiedy cena sprzedaży osiągnie poziom lub spadnie poniżej ceny kupna, która została określona w zleceniu z limitem. Zlecenie sprzedaży z limitem jest zwykle wykonane, kiedy cena popytu jest równa lub wzrośnie powyżej ceny sprzedaży, która została określona przez Klienta w zleceniu z limitem.
  3. Zlecenie rynkowe (market order) – zlecenie kupna lub sprzedaży na identyfikowanym rynku po bieżącej cenie rynkowej, którą Spółka oferuje w on-line systemie transakcji. Zlecenie kupna (buy order) wykonywane jest po bieżącej rynkowej cenie popytu (ask) na rynku, natomiast zlecenie sprzedaży (sell order) realizowane jest po aktualnie oferowanej cenie (bid) na rynku.
  4. One Cancels the Other („jedno zlecenie anuluje drugie”) (zwane dalej „OCO”) – polecenie, które jest połączone z innym poleceniem. Jeśli jedno z poleceń jest wykonane, następne zostanie automatycznie anulowane.
  5. Stop Loss – zlecenie Stop-Loss („zatrzymaj stratę“) jest poleceniem kupna lub sprzedaży na rynku po cenie, która jest gorsza (wyższa) niż cena otwarcia pozycji otwartej (lub gorsza (wyższa) od ceny obowiązującej przy stosowaniu Stop-Loss dla pozycji już otwartej). Może mieć także zastosowanie do ochrony przed stratami. Należy pamiętać, że z powodu nieciągłości rynku (market gapping) najlepsza dostępna cena osiągalna może znacząco różnić się od ceny ustalonej na zleceniu Stop-Loss. Dlatego też zlecenia Stop-Loss nie dają gwarancji zadziałania na cenie, dla której zostało ustalone.
  6. Trailing Stop – to takie samo zlecenie, jak zlecenie Stop Loss z jedną różnicą – zamiast ustalenia ceny, przy której zlecenie jest aktywowane, zlecenie Trailing Stop zostanie uaktywnione przy zaistnieniu określonego zakresu odbiegania od ceny rynkowej tak, aby zmieniało pozycję o specyficzną ilość punktów odpowiednio do sytuacji na rynku. Na przykład, jeśli Klient zakupił długą otwartą pozycję, a rynkowa cena sprzedaży wzrośnie, cena w zleceniu Trailing Stop również wzrośnie i będzie się zmieniać wraz z rynkową ceną sprzedaży w stałej odległości ustalonej przez Klienta. Jeśli rynkowa cena sprzedaży spadnie, cena Trailing Stop pozostanie na ostatniej ustalonej pozycji, natomiast kiedy cena sprzedaży osiągnie cenę zlecenia Trailing Stop, zlecenie zostanie wykonane. Należy pamiętać, że z powodu nieciągłości rynku najlepsza dostępna cena osiągalna można może znacząco różnić się od ceny ustalonej na zleceniu Trailing Stop, dlatego też zlecenia Trailing Stop nie dają gwarancji zadziałania na określonej cenie, na której zostały ustalone.

  Po złożeniu zlecenia jest wyłączną odpowiedzialnością Klienta być dostępnym na potrzeby potwierdzenia i wypełnienia zlecenia oraz na potrzeby porozumienia się z Państwem w kwestii innych informacji dotyczących Państwa konta, dopóki wszystkie otwarte zlecenia nie zostaną zrealizowane. Z tego powodu należy często monitorować swoje konto, gdy znajdują się na nim otwarte pozycje.

  Państwa zlecenie będzie ważne w zależności od rodzaju i podanego na nim czasu. Jeżeli czas ważności lub termin wykonania płatności nie są określone, wtedy zlecenie ważne jest na czas nieokreślony.

  Warunki przyjmowania zleceń

  Jest wyłączną odpowiedzialnością Klienta wyraźne określenie warunków przekazanego zlecenia niezależnie czy jest to zlecenie rynkowe, zlecenie limitowe, Stop Loss lub inny rodzaj zlecenia, łącznie z podaniem odpowiedniej ceny i wielkości lota. Klient przyjmuje do wiadomości i zgadza się, że pomimo naszych najlepszych starań cena, po której nastąpi realizacja, może znacząco różnić się od ceny określonej w jego zleceniu. Może to wynikać z gwałtownych ruchów cen aktywów bazowych, które są poza naszą kontrolą. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za niemożność wykonania konkretnego zlecenia. Spółka ma prawo, ale nie obowiązek, odrzucić zlecenie w całości lub w części przed jego wykonaniem lub anulować jakiekolwiek zlecenie jeśli margines zabezpieczający na Państwa koncie jest niewystarczający do wykonania całego zlecenia lub gdy takie zlecenie okaże się niezgodne z prawem albo w inny sposób niewłaściwe.

  Uprawnienia

  Jesteśmy uprawnieni do działania w Państwa imieniu na podstawie udzielonych wskazówek, jeśli mamy podstawy tak sądzić, lub jeśli zlecenie zostało przekazane przez uprawnioną do tego przez Państwa osobę, bez dalszego dochodzenia autentyczności, kompetencji lub tożsamości osoby przekazującej zlecenia, lub domniemanie przekazującej polecenie, jeżeli idzie w parze z prawidłowym numerem konta i hasłem. Jeśli należące do Państwa konto jest kontem wspólnym, wyrażają Państwo zgodę, że jesteśmy upoważnieni do działania na podstawie polecenia przekazanego przez jakąkolwiek osobę, na której nazwisko prowadzony jest rachunek, bez przeprowadzenia dalszego dochodzenia. Nie mamy obowiązku szczegółowego sprawdzania rzekomych uprawnień ani nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek działania lub zaniechania z naszej strony w wyniku polegania na takim poleceniu lub na rzekomych uprawnieniach tychże osób.

  Anulowanie lub wycofanie zleceń

  Nierynkowe zlecenia mogą zostać anulowane za pośrednictwem on-line systemu transakcji Spółki Coverdeal Holdings Limited; możemy jednak odwołać przekazane przez Państwa dyspozycje jedynie na podstawie wyraźnego polecenia z Państwa strony i pod warunkiem, że w momencie przekazania takiego polecenia do tej pory nie zadziałaliśmy na podstawie tychże instrukcji. Zrealizowane zlecenia mogą być wycofane lub zmienione jedynie przez Państwo i to za naszą zgodą. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za żadne roszczenia, straty, szkody, koszty i wydatki, w tym koszty prawne, wynikające bezpośrednio lub pośrednio z powodu niemożliwości anulowanie przekazanego zlecenia

  Prawo nieprzyjęcia zlecenia

  Możemy przyjąć zlecenie zawarcia transakcji, ale nie jesteśmy do tego zobowiązani. Jeśli odmówimy zawarcia proponowanej transakcji, nie jesteśmy zobowiązani do podania przyczyny, jednak niezwłocznie po zaistnieniu takiego faktu powiadomimy Państwa o tym.

  Korygowanie zlecenia przed wykonaniem

  Mamy prawo (ale nie obowiązek) do ustalania limitów lub parametrów w celu regulowania możliwości składania przez Państwo zleceń, i to według naszego uznania. Takie ograniczenia lub parametry mogą być według naszego własnego uznania zmieniane, zwiększane, zmniejszane, anulowane lub uzupełnianie i mogą poza innymi zawierać:

  1. korygowanie maksymalnych kwot zamówień i maksymalnych rozmiarów zlecenia;
  2. kontrolę łącznego ryzyka, na które narażają nas Państwo;
  3. korygowanie cen, dla których możliwe jest przyjmowanie zamówień (włączając w to kontrolę zamówień złożonych po cenie, która znacznie odbiega od ceny rynkowej w momencie złożenia zamówienia do portfela zamówień);
  4. wpływ na usługi elektroniczne (w tym wszelkie procedury weryfikacyjne w celu zapewnienia, że dane zlecenie lub więcej zleceń złożonych zostało przez Państwo).

  Korekta transakcji

  Klienci muszą mieć świadomość, że transakcje CFD wiążą się z wysokim stopniem ryzyka. Kwota początkowego marginesu może być niewysoka w odniesieniu do wartości waluty obcej, na transakcje więc może być zastosowana „dźwignia“ lub „przeniesienie“. Stosunkowo mały ruch na rynku może mieć proporcjonalnie większy wpływ na środki finansowe, jakie Klient wpłacił lub będzie musiał wpłacić na rachunek. To może zadziałać zarówno na korzyść, jak i na niekorzyść Klienta. Spółka zastrzega sobie prawo, przy zaistnieniu konkretnych warunków na rynku, do rozszerzania zmiennych spreadów, korygowania dźwigni, zmiany stóp opłat za przelowanie lub podwyższanie wymogów marży bez uprzedniego zawiadomienia. Podane przypadki zaistnienia określonych warunków rynkowych obejmują m.in. przypadki zamknięcia biura do przyjmowana, przekazywania i realizacji zleceń w przypadkach istotnych ogłoszeń rynkowych, przy zmienności na rynkach kredytowych lub w okresie bardzo wysokiej zmienności rynku. W takich okolicznościach Klient zgadza się, że Spółka nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie straty, jakie mogą pojawić się z powodu poszerzenia spreadów oraz korekty dźwigni. Jako zabezpieczenie przed ujemnym saldem na koncie, wszelkie opłaty, prowizje lub odsetki nigdy nie przekraczają dostępnych środków na koncie; a ujemne saldo na jednym koncie NIE MOŻE zostać rozliczone z dodatnim saldem na innym koncie.

  Wykonanie zleceń

  Dołożymy wszelkich możliwych starań, aby zrealizować każde zlecenie, jakie Państwo nam przekażą. Przyjmując Państwa zlecenia nie gwarantujemy jednak, że będzie można je zrealizować ani że ich wykonanie będzie możliwe zgodnie z Państwa instrukcjami. O ile napotkamy jakikolwiek zasadniczy problem w realizacji zlecenia pod Państwa nazwiskiem, poinformujemy Państwa o tym bezzwłocznie.

  Potwierdzenia

  Pod koniec każdego dnia handlowego będą do dyspozycji potwierdzenia wszystkich transakcji, które zrealizowaliśmy w Państwa imieniu tego dnia za pośrednictwem Państwa on-line konta na naszej stronie internetowej, która jest aktualizowana on-line po wykonaniu każdej transakcji.

  Takie zawiadomienie będzie zawierać informacje określone w Obowiązujących Przepisach inne niż następujące informacje, które są wspólne dla wszystkich Zleceń.

  Co więcej, Spółka dostarczy Państwu informacje na temat statusu Państwa zlecenia na Państwa prośbę.

  Wykonanie zlecenia i odpis z Państwa konta / kont uważa się w przypadku braku oczywistego błędu potwierdzenia za prawidłowe, ostateczne i wiążące dla Klienta, jeśli nie sprzeciwią się Państwo od razu za pośrednictwem poczty elektronicznej (jeżeli zamówienia zostały złożone przez on-line system transakcyjny Coverdeal Holdings Limited) lub telefonicznie do działu Spółki Coverdeal Holdings Limited przyjmującego, przekazującego i realizującego zlecenia w ciągu pięciu dni roboczych od udostępnienia tychże potwierdzeń za pośrednictwem naszej strony internetowej lub też jeśli w takim samym terminie nie przekażemy Państwu informację o błędzie w tychże potwierdzeniach.

  W przypadkach, gdy rynek podaje ceny różne od ogłoszonych przez Spółkę, Spółka podejmie najlepsze wysiłki i działania w dobrej wierze i postara się zrealizować zlecenie rynkowe po cenie zbliżonej lub jak najbardziej zbliżonej do najbliższej ceny rynkowej. To może, ale nie musi, niekorzystnie wpływać na zrealizowane i niezrealizowane zyski i straty Klienta.

  Niewłaściwe transakcje lub nadużywanie sytuacji

  Celem Spółki jest udostępnienie jak najbardziej efektywnej płynności transakcji w postaci bieżących kwotowań i cen obowiązujących dla większości instrumentów finansowych, które oferujemy na naszej platformie transakcyjnej. W związku z wysoce zautomatyzowanym charakterem dostarczania tychże bieżących kwotowań i cen transakcji przyjmują Państwo do wiadomości i zgadzają się z tym, że od czasu do czasu mogą pojawić się błędy w podanych cenach.

  Jeśli będą Państwo realizować strategie transakcyjne w celu wykorzystania takich nieprawidłowo podanych kursów lub działać w złej wierze (powszechnie znane jako “sniping”), Spółka uzna to za zachowanie nieakceptowalne. Jeżeli Spółka według własnego uznania i w dobrej wierze uzna, że Państwo lub jakikolwiek Państwa przedstawiciel dokonujący transakcji w Państwa imieniu wykorzystuje, odnosi korzyść lub próbuje odnieść korzyść z tychże błędów w cenach, lub że prowadzą Państwo jakiekolwiek inne niewłaściwe lub nadużywające działania, jak na przykład:

  1. oszustwo/nielegalne działania, które doprowadziły do określonej transakcji;
  2. zlecenia złożone na podstawie zmanipulowanych cen w wyniku błędów lub awarii systemu;
  3. transakcje arbitrażowe po cenach oferowanych przez nasze platformy w wyniku błędów systemu;
  4. skoordynowane transakcyjne w porozumieniu z innymi osobami w celu wykorzystania wad systemowych i opóźnienia aktualizacji systemu.

  wówczas Spółka będzie miała prawo:

  1. regulować spready cen dostępnych dla Państwa;
  2. ograniczyć Państwa dostęp do bieżących kwotowań i aktualnych cen transakcji, wliczając w to dostarczanie jedynie ręcznych kwotowań;
  3. odebrać z Państwa rachunku jakiekolwiek historyczne zyski transakcyjne uzyskane w wyniku takiego nadużycia płynności, jakie zostaną określone przez nas w dowolnej chwili w czasie trwania naszej relacji handlowej i/lub;
  4. odrzucić jakiekolwiek zlecenie lub anulować dowolną transakcję;
  5. natychmiast zakończyć nasz stosunek handlowy.

  Niedozwolone praktyki handlowe

  Żaden z pracowników lub byłych pracowników, którzy pracują obecnie lub pracowali kiedyś w pełnym czy też niepełnym wymiarze czasu pracy dla naszej Spółki lub któregokolwiek z jej powiązanych podmiotów nie może, będąc zatrudnionym w Spółce lub w powiązanych z nią podmiotach, a nawet po zakończeniu stosunku pracy, zostać Klientem Spółki (bezpośrednio lub pośrednio, samodzielnie lub z partnerami, wspólnikami, powiązanymi podmiotami lub jakąkolwiek inną stroną trzecią) bez uprzedniej pisemnej zgody Spółki. Jeśli Spółka stwierdzi, że jej pracownik lub były pracownik osobiście czy też za pośrednictwem trzeciej strony przeprowadza transakcje wykorzystując markę firmy bez wcześniejszej pisemnej zgody Spółki, wszystkie takie transakcje zostaną uznane za niewłaściwe i naganne. W takiej sytuacji wszystkie rachunki transakcyjne oraz wszystkie otwarte pozycje pracownika lub byłego pracownika zostaną natychmiast zamknięte a wszelkie środki znajdujące się na koncie – skonfiskowane.

  Żaden z partnerów biznesowych lub byłych partnerów biznesowych Spółki, lub któregokolwiek z jej podmiotów powiązanych nie może w okresie obowiązywania Umowy między partnerem biznesowym / byłym partnerem biznesowym a Spółką, ani po wygaśnięciu obowiązywania takiej Umowy, zostać Klientem Spółki (bezpośrednio lub pośrednio, samodzielnie lub z partnerami, wspólnikami, podmiotami powiązanymi, lub jakąkolwiek inną stroną trzecią) bez uprzedniej pisemnej zgody Spółki. Jeśli Spółka stwierdzi, że partner biznesowy / były partner biznesowy przeprowadza transakcje wykorzystując markę firmy bez wcześniejszej pisemnej zgody Spółki – osobiście lub za pośrednictwem strony trzeciej – wszystkie takie transakcje zostaną uznane za niewłaściwe i naganne. W takiej sytuacji rachunki transakcyjne oraz wszystkie otwarte pozycje właściwego partnera biznesowego / byłego partnera biznesowego zostaną natychmiast zamknięte, natomiast wszelkie środki znajdujące się na tym rachunku – skonfiskowane.

  Zakaz i anulowanie depozytów

  Mamy prawo nie przyjąć środków wpłaconych przez Klienta, ewentualnie zanulować depozyty w następujących okolicznościach:

  1. niedostarczenia Spółce jakichkolwiek wymaganych przez nas dokumentów dla celów identyfikacji Klienta lub z jakiegokolwiek innego powodu;
  2. jeśli Spółka dojdzie do wniosku lub będzie mieć podejrzenie, że złożone dokumenty mogą być nieprawdziwe lub fałszywe;
  3. jeśli Spółka będzie mieć podejrzenie, że Klient jest zaangażowany w działalność nielegalną lub oszustwo;
  4. jeśli Spółka dojdzie do wniosku, że istnieje ryzyko obciążenia zwrotnego;
  5. jeśli Spółka została poinformowana, że Państwa karta kredytowa lub debetowa (lub jakakolwiek inna wykorzystywana przez Państwo metoda płatności) została zgubiona lub skradziona;
  6. jeżeli Państwo wpłacą kwotę większą niż 10 000 USD albo dokonają 10 osobnych wpłat na konta tradingowe, i Spółka nie będzie w stanie zweryfikować dane o Państwa karcie kredytowej lub karcie debetowej, lub nie będzie w stanie zweryfikować zastosowaną metodę płatności.

  Aby przestrzegać bieżących zobowiązań prawnych oraz AML, firma nie przyjmuje wpłat gotówkowych.

  W przypadku anulowanych depozytów i jeżeli nie dojdzie do konfiskaty Państwa środków finansowych przez organ nadzorczy na podstawie podejrzenia z prania brudnych pieniędzy lub w wyniku jakiegokolwiek innego naruszenia prawa, Państwa środki zostaną zwrócone na konto bankowe, z którego zostały początkowo przelane.

  Wykonanie i rozliczenie

  Należy niezwłocznie dostarczyć wszelkie polecenia, pieniądze lub dokumenty, które mają Państwo obowiązek dostarczyć w ramach tejże transakcji i związku z tą transakcją, zgodnie z dalszymi zmianami na podstawie wszystkich przekazanych przez nas instrukcji.

  Limit dotyczący zakresu /ilości pozycji

  Możemy w dowolnej chwili wymagać od Państwa ograniczenia liczby otwartych u nas pozycji i możemy, według własnego uznania, anulować jedną lub kilka transakcji w celu zapewnienia ograniczeń zakresu / ilości pozycji.

  Wypłaty

  Bez uszczerbku dla warunków niniejszej Umowy, wszelkich ogólnie obowiązujących przepisów mogą Państwo wypłacić środki z rachunku pod warunkiem, że nie są wykorzystywane dla celów marginesu zabezpieczającego lub nie są nam należne na innej podstawie. Po zatwierdzeniu złożonego przez użytkownika wniosku o wypłatę środków wniosek ten zostanie przez nas przetworzony i wysłany jak najszybciej do realizacji na rzecz identycznego rachunku, karty kredytowej lub innego źródła finansowania. (Uwaga: przetwarzanie płatności przez niektóre banki i operatorów kart kredytowych może trwać nieco dłużej, zwłaszcza jeżeli płatności dokonywane są w walutach, w przypadku których w transakcje zaangażowany jest bank korespondent). Wypłata środków zostanie zrealizowana na konto bankowe / kartę kredytową lub inne źródło, z którego środki zostały pobrane.

  Jeśli wnioskują Państwo o wycofanie pieniędzy ze swego konta i nie możemy zaakceptować tego pobrania środków bez zamknięcia części Państwa otwartych pozycji, zrealizujemy takie polecenie dopiero po zamknięciu przez Państwo wystarczającej liczby pozycji, co umożliwi dokonanie wypłaty. Aby realizacja wniosku o wypłatę była możliwa, prosimy zadbać o to, by kwota środków, jakie pozostaną na Państwa rachunku po wypłacie, będą co najmniej równe używanemu depozytowi zabezpieczającemu otwarte pozycje. Wypłata zostanie zrealizowana tylko na podstawie Państwa zlecenia i to przelewem na rachunek, który jest prowadzony w Państwa imieniu lub w dowolny inny sposób, według naszego własnego uznania. Zgodnie z międzynarodowymi przepisami w zakresie przeciwdziałaniu praniu pieniędzy, w Globtrex jest możliwość przeniesienia środków wyłącznie na konto bankowe, noszące twoje imię i nazwisko. Globtrex może wymagać dodatkowe informacje lub dokumentację, przed udostępnieniem środków na koncie.

  Nieaktywny lub śpiący rachunek

  Klient przyjmuje do wiadomości i potwierdza, że każdy rachunek transakcyjny utrzymywany w Spółce przez Klienta Spółki, gdy:

  1. nie zlecił transakcji;
  2. nie otworzył lub nie zamknął żadnej z pozycji;
  3. nie złożył depozytu na rachunek transakcyjny Klienta;

  przez jeden miesiąc kalendarzowy, jest klasyfikowany przez Spółkę jako rachunek nieaktywny (w dalszej części tylko jako „rachunek nieaktywny “):

  1. składa zlecenia transakcji;
  2. otwiera lub zamyka pozycje;
  3. realizował wpłaty na rachunek transakcyjny Klienta;

  Spółka klasyfikuje jego rachunek jako aktywny (dalej tylko „rachunek aktywny “).

  Klient przyjmuje następnie do wiadomości i potwierdza, że takie rachunki nieaktywne podlegają miesięcznej opłacie 15 USD wiążącej się z obsługą/zarządzaniem takich rachunków nieaktywnych. Klient wyraża też zgodę na to, że wszelkie rachunki nieaktywne, które mają zerowe saldo/kapitał zostaną uznane za śpiące („dalej tylko „rachunek śpiący”). Aby ponownie uruchomić rachunek śpiący, Klient musi skontaktować się ze Spółką i poinformować ją o chęci dokonania ponownej aktywacji rachunku śpiącego. Rachunek śpiący Klienta zostanie następnie aktywowany ponownie (jednak dopiero na podstawie przedstawionej dokumentacji identyfikującej Klienta, o ile Spółka będzie tego wymagać), i stanie się rachunkiem aktywnym. Jednakże o ile nie będzie wykonywał poniższych czynności na rachunku aktywnym:

  1. zlecał transakcje;
  2. otwierał lub zamykał pozycje;
  3. realizował wpłaty na rachunek transakcyjny Klienta;

  przez jeden miesiąc kalendarzowy i więcej, rachunek zostanie ponownie zaklasyfikowany przez Spółkę jako rachunek śpiący.

  Zgłaszanie

  Zależnie od Transakcji i od tego, czy powinna zostać zgłoszona na mocy Obowiązujących Przepisów, Spółka zgłosi Transakcje kompetentnemu organowi władzy tak jak to określono w Obowiązujących Przepisach tak szybko, jak będzie to możliwe i nie później niż na koniec następnego Dnia Roboczego.

 3. OCHRONA PRZED UJEMNYM SALDEM

  CFD to produkty dźwigniowe, posiadające wysoki poziom ryzyka i mogą skutkować utratą całego, zainwestowanego przez klienta, kapitału handlowego. Niemniej, Coverdeal Holdings LTD prowadzi ochronę przed ujemnym saldem, zgodnie z wymaganiami CySEC, co oznacza, że klient nie może stracić więcej niż zainwestował.

 4. WARUNKI TRANSAKCJI ELEKTRONICZNYCH

  Dostęp

  Niniejsze postanowienia dotyczą korzystania przez Klientów z usług elektronicznych.

  Dostęp i godziny notowań

  Po przejściu procedur bezpieczeństwa związanych ze świadczonymi przez nas usługami elektronicznymi otrzymają Państwo od razu dostęp do tychże usług, o ile na naszej stronie internetowej nie podano inaczej. Wszystkie odniesienia do godzin pracy naszej Spółki podawane są w czasie Greenwich („GMT”) z wykorzystaniem 24-godzinnego formatu czasu. Świadczone przez nas usługi elektroniczne są zazwyczaj dostępne w trybie ciągłym od niedzieli 22:00 do piątku 22:00 (czas zimowy), co tydzień, z wyjątkiem świąt, gdy rynek Forex nie działa i w przypadkach, gdy rynek jest zamknięty z powodu braku płynności instrumentów finansowych. Zachęcamy do odwiedzenia naszej strony internetowej w celu uzyskania dalszych informacji na temat czasów pracy każdego instrumentu finansowego. Zastrzegamy sobie prawo do zawieszenia lub zmiany godzin pracy według własnego uznania, w takim wypadku nasza strona zostanie niezwłocznie zaktualizowana, aby Państwo mogli otrzymać taką informację. Identycznie obowiązujące są godziny pracy, w trakcie których mogą Państwo zawierać transakcje, wskazane na stronach internetowych naszej Spółki. W każdej chwili możemy zmienić nasze procedury bezpieczeństwa, o wszelkich nowych procedurach poinformujemy Państwa, jak tyko będzie to możliwe.

  Przekazanie zlecenia drogą elektroniczną dla zlecenia typu Market oznacza natychmiastowe wykonanie zlecenia

  Aby korzystać z możliwości zawierania transakcji jednym kliknięciem należy w menu kliknąć przycisk „Ustawienia” i wybrać opcję „Wyświetl i edytuj”. Zaznaczyć pole „Transakcje jednym kliknięciem”. Aby wprowadzić zlecenie on-line za pomocą transakcji jednym kliknięciem należy otworzyć okno Rynki i wprowadzić cenę i wielkości lotu. Zlecenie zostaje wypełnione od razu po naciśnięciu klawisza SPRZEDAĆ/KUPIĆ pod warunkiem posiadania wystarczających środków finansowych na rachunku. Zamówienia mogą nie zostać zrealizowane z kilku powodów, w tym zmiany cen przez dilera, niewystarczającego marginesu, nieokreślenia wielkości lotu lub nieprzewidzianych trudności technicznych. Transakcje jednym kliknięciem mogą być również używane do zamykania pozycji.

  Transakcje jednym kliknięciem

  Pro využití obchodování na jedno kliknutí stiskněte v nabídce tlačítko „nastavení“ a vyberte volbu „zobrazit a editovat“. Zaškrtněte políčko „obchodování na jedno kliknutí“. Pro zadání on-line příkazu prostřednictvím obchodování na jedno kliknutí musíte otevřít okno Trhy a zadat cenu a velikost lotu. Příkaz je vyplněn krátce poté, co kliknete na tlačítko PRODAT/KOUPIT za předpokladu, že je na Vašem účtu dostatek finančních prostředků. Příkazy mohou selhat z několika důvodů, včetně změny cen dealera, nedostatečné marže, nespecifikované velikosti lotu nebo neočekávaných technických problémů. Obchodování na jedno kliknutí lze použít také při ukončování pozic

  Ograniczenia dotyczące świadczonych usług

  Mogą istnieć ograniczenia dotyczące liczby transakcji, które można wprowadzić w ciągu jednego dnia handlowego, a także pod względem łącznej wartości tychże transakcji przy użyciu usług elektronicznych. Prosimy zapoznać się na naszej stronie internetowej ze szczegółami dotyczącymi limitów ograniczeń nałożonych na transakcje realizowane za pośrednictwem naszych usług elektronicznych.

  Wymagania dotyczące dostępu

  Klient jest odpowiedzialny za zainstalowanie systemu (sprzętu komputerowego) w celu umożliwienia korzystania z usług elektronicznych (platformy transakcyjnej).

  Wykrywanie wirusów

  Klient będzie odpowiedzialny za instalację i właściwe wykorzystanie programów wykrywających/skanujących wirusy, których od czasu do czasu możemy wymagać.

  Korzystanie z informacji, danych i oprogramowania

  W przypadku otrzymania za pośrednictwem usług elektronicznych jakichkolwiek danych, informacji lub oprogramowania innych niż te, do których są Państwo uprawnieni na podstawie niniejszej Umowy, należy natychmiast powiadomić nas o tym fakcie i nie korzystać w żaden sposób z takich danych, informacji czy oprogramowania.

  Utrzymanie standardów

  Podczas korzystania z usług elektronicznych należy:

  1. zapewnić, aby system był utrzymywany w dobrym stanie i nadawał się do wykorzystania usług elektronicznych;
  2. przeprowadzać takie testy i dostarczać nam takie informacje, które będziemy uważać za konieczne dla okresowego potwierdzenia, że system spełnia nasze wymogi, od czasu do czasu poinformujemy o tym;
  3. przeprowadzać na bieżąco skanowanie antywirusowe;
  4. niezwłocznie poinformować nas o jakimkolwiek nieautoryzowanym dostępie do usług elektronicznych lub nieautoryzowanej transakcji czy zleceniu, o których Państwo wiedzą lub podejrzewają, a jeśli jest taka możliwość, doprowadzić do zaniechania takiego bezprawnego użycia;
  5. nie opuszczać terminala, z którego mają Państwo dostęp do usług elektronicznych i nie pozwalać nikomu innemu używać terminala przed wylogowaniem się z usługi elektronicznej.

  Wady systemowe

  Jeżeli Klient uzyska informacje o istotnym błędzie, awarii funkcji lub ataku wirusa w systemie lub usłudze elektronicznej, od razu powinien powiadomić nas o takim błędzie, wadliwej funkcji lub ataku wirusa i zaprzestać używania usługi elektronicznej, dopóki nie otrzyma od nas zezwolenia na wznowienie użytkowania.

  Własność intelektualna

  Wszelkie prawa patentowe, prawa autorskie, prawa do wzorów przemysłowych, znaki towarowe i inne prawa własności intelektualnej (zarejestrowane i niezarejestrowane) odnoszące się do usług elektronicznych pozostają własnością naszej Spółki lub naszych licencjodawców. Użytkownicy nie mogą kopiować, ingerować w nie, modyfikować je, przerabiać, zmieniać lub korygować je bez uzyskania pisemnego zezwolenia naszej Spółki. Zabronione jest dokonywanie odwróconej kompilacji lub demontażu usług elektronicznych, identycznie jak próby dokonania tychże lub zezwolenia na dokonywanie tychże innym osobom, z wyjątkiem działań, które są wyraźnie dozwolone przez prawo. Wszelkie kopie usług elektronicznych wykonanych zgodnie z prawem podlegają warunkom niniejszej Umowy. Klient powinien upewnić się, że wszystkie licencjonowane znaki towarowe, prawa autorskie i powiadomienia o ograniczeniu praw ze strony licencjodawcy są odwzorowywane na tychże kopiach. Należy przechowywać na piśmie aktualne adnotacje o liczbie wykonanych kopii usług elektronicznych. Na nasze życzenie należy w rozsądnym terminie przekazać nam oświadczenie o liczbie i miejscu przechowywania kopii usług elektronicznych

  Odpowiedzialność za szkody i zwrot kosztów

  Bez uszczerbku dla innych postanowień niniejszej Umowy odnoszących się do ograniczenia odpowiedzialności i zapewnienia odszkodowań (zwolnienie od odpowiedzialności) w stosunku do usług elektronicznych mają zastosowanie następujące postanowienia.

  1. Błędy systemu

   Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za szkody, których mogą Państwo doświadczyć w wyniku błędów w transmisji, usterek technicznych, awarii, nielegalnych interwencji do urządzeń sieciowych, przeciążenia sieci, celowego blokowania dostępu przez osoby trzecie, przerw w dostawie Internetu, przerw lub innych braków po stronie dostawców usług. Klient przyjmuje do wiadomości, że dostęp do usług elektronicznych może być w wyniku wyżej wymienionych ograniczony lub niedostępny i że w związku z tym zastrzegamy sobie prawo do zawiadomienia o zawieszeniu dostępu do usług elektronicznych.

  2. Zwłoki

   Ani my, ani żaden inny dostawca oprogramowania w pozycji osoby trzeciej nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w przypadku jakichkolwiek opóźnień, nieścisłości, błędów lub pominięć dotyczących danych dostarczanych Państwu w związku z usługami elektronicznymi. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za ewentualne opóźnienia, nieścisłości czy błędy w kwotowanych cenach, jeśli te opóźnienia, nieścisłości lub błędy są spowodowane przez dostawców usług pozostających w roli osoby trzeciej, z którymi ewentualnie współpracujemy. Nie jesteśmy zobowiązani do zrealizowania żadnego ze zleceń, które zostały wykonane w oparciu o błędy lub opóźnienia systemu w trakcie aktualizacji cen w ramach przekazywania przez system ceny lub przez świadczące te usługi osoby trzecie. Nie ponosimy odpowiedzialności za zrealizowane transakcje, które zostały wykonane w oparciu o podane wyżej opóźnienia lub powstały w ich wyniku.

  3. Wirusy z usług elektronicznych

   Nie ponosimy wobec Państwa żadnej odpowiedzialności (umownej ani karnej, wliczając w to zaniedbanie) w przypadku, gdy do dostarczonego Państwu przez nas systemu lub oprogramowania przedostanie się jakikolwiek wirus, robak, bomby logiczne lub podobne programy przy założeniu, że podjęliśmy odpowiednie kroki, aby zapobiec wprowadzeniu takich programów.

  4. Wirusy z Państwa systemu

   Na Klientach leży obowiązek zapewnienia, aby do naszego systemu komputerowego ani sieci nie przedostały się żadne wirusy, robaki, bomby logiczne lub podobne programy; na żądanie mają obowiązek wypłacenia nam odszkodowania i zdjąć z nas odpowiedzialność za wszystkie poniesione straty, które powstałyby w wyniku takiego wprowadzenia.

  5. Nieautoryzowane użycie

   Nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, zobowiązania lub koszty powstałe z jakiegokolwiek powodu w wyniku nieuprawnionego użycia usługi elektronicznej. Klient na nasze żądanie będzie nas chronił, wypłaci odszkodowanie i zdejmie z nas odpowiedzialność za wszelkie straty, zobowiązania, orzeczenia, spory sądowe, pozwy, postępowania, roszczenia, straty i koszty powstałe na skutek działania lub zaniechania przez jakąkolwiek osobę działającą za pomocą usługi elektronicznej w wyniku wykorzystania przyznanego Klientowi hasła, niezależnie od tego, czy zgodził się czy też nie z takim użyciem.

  6. Rynki

   Nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek działanie podjęte na zlecenie giełdy, izby rozliczeniowej lub organu regulacyjnego.

  7. Zawieszenie lub trwałe wycofanie w wyniku powiadomienia

   Możemy zawiesić lub na stałe wycofać usługę elektroniczną na podstawie pisemnego wniosku z 24 godzinnym okresem wypowiedzenia.

  8. Natychmiastowe zawieszenie lub stałe wycofanie

   Mamy prawo do jednostronnego zawieszenia z natychmiastowym skutkiem lub na stałe odebrania Państwu możliwości korzystania z wszelkich usług elektronicznych w całości lub w części bez uprzedzenia, jeśli uznamy to za konieczne lub wskazane, na przykład ze względu na niezgodność Państwa działań z obowiązującymi przepisami, niedotrzymanie któregokolwiek z postanowień niniejszej Umowy, w przypadku naruszenia, problemów z siecią, awarią źródła zasilania, w celu konserwacji lub w celu ochrony użytkownika, gdy doszło do naruszenia bezpieczeństwa. Ponadto korzystanie z usług elektronicznych może zostać zakończone automatycznie po wygaśnięciu obowiązywania (z jakiegokolwiek powodu):

   • udzielonej nam licencji dotyczącej usług elektronicznych lub
   • niniejszej Umowy.
  9. Skutki rozwiązania Umowy

   W przypadku zakończenia używania którejkolwiek z usług elektronicznych, i to z jakiegokolwiek powodu, na nasze żądanie mają Państwo obowiązek zwrócić lub zniszczyć, według naszego uznania, cały sprzęt, oprogramowanie i dokumentację dostarczoną Państwu w związku z tego rodzaju usługą elektroniczną. To dotyczy również kopii tychże.

 5. PIENIĄDZE KLIENTA

  Traktujemy pieniądze otrzymane od Państwa lub przechowywane przez nas w Państwa imieniu, zgodnie z wymogami Przepisów dot. pieniędzy Klientów.

  Odsetki

  Państwo, jako Klient przyjmują do wiadomości i zgadzają się z tym, że od salda konta nie będą naliczane odsetki.

  Banki zagraniczne, pośredniczący brokerzy, agenci rozrachunkowi lub pozagiełdowi kontrahenci

  Podejmiemy starania, aby środki Klientów były utrzymywane na terytorium Cypru i Unii Europejskiej, jednak możemy przechowywać Państwa środki także poza terytorium Unii Europejskiej. Systemy prawne i regulacyjne mające zastosowanie do dowolnego banku lub osoby będą różne od systemu prawnego i regulacyjnego obowiązującego na Cyprze i w Unii Europejskiej. W przypadku niewypłacalności lub innych analogicznych postępowań w stosunku do tego banku lub osoby Państwa pieniądze mogą być traktowane odmiennie od traktowania, które miałoby zastosowanie, gdyby pieniądze były przechowywane na koncie w banku na Cyprze i w Unii Europejskiej. Nie ponosimy odpowiedzialności za upadłość, działania lub zaniechania żadnej z osób trzecich, o których mowa w tej klauzuli.

  Rachunek zbiorczy

  Spółka może przechowywać środki Klientów na rachunkach zbiorczych (omnibus) prowadzonych przez instytucje finansowe i kredytowe strony trzeciej. W związku z powyższym ostrzega się Klientów przed ryzykiem utraty środków wynikającym z korzystania z rachunków zbiorczych w instytucjach finansowych i kredytowych. Rachunki zbiorcze mogą wiązać się także z innymi rodzajami ryzyka, w tym ryzykiem prawnym, ryzykiem likwidacji, ryzykiem obniżenia ceny aktywów, ryzykiem strony trzeciej itd.

  Ochrona środków Klienta:

  Podejmiemy następujące kroki w celu zapewnienia, aby instrumenty finansowe lub fundusze Klienta zostały zabezpieczone:

  • Denominacja rachunków dla środków Klienta i odrębność od środków własnych: na podstawie wymogów wyżej podanego postanowienia punktu 12.1 Umowy podejmujemy wszelkie niezbędne kroki, aby zapewnić odrębność środków finansowych Klientów wykorzystanych dla celów transakcyjnych za pomocą rachunków w banku lub instytucjach finansowych, które zajmują się przechowywaniem środków finansowych i które Spółka od czasu do czasu określi, będą zdeponowane na rachunkach oznaczonych jako „rachunki Klientów” i odrębnie od środków finansowych Spółki.
  • Fundusz Kompensacyjny dla Inwestorów: Spółka jest członkiem Funduszu Kompensacyjnego dla Inwestorów (dalej tylko jako „Fundusz). Celem Funduszu jest zagwarantowanie zabezpieczenia roszczeń Klientów prowadzonych w kategorii Klienta detalicznego na wypadek, gdyby Spółka nie była wstanie wypełnić swoich zobowiązań bez względu na to, czy do niewypełnienia zobowiązań doszło w wyniku naruszenia ogólnie obowiązujących przepisów lub rozporządzeń niniejszej Umowy, czy też w wyniku błędu Spółki. Kompensata z niniejszego funduszu dla inwestorów może by w wysokości maksymalnie dwudziestu tysięcy euro (20 000 EUR) dla każdego uprawnionego Klienta. Wypłata rekompensaty Klientom w ramach tego programu jest uzależniona od istnienia uzasadnionych roszczeń Klienta. Akceptując niniejszą umowę Klient potwierdza, że zapoznał się z informacjami zawartymi w Zasadach dot. Funduszu Kompensacyjnego dla Inwestorów Spółki (Investors Compensation Fund Policy), te zasady są dla niego zrozumiałe i zgadza się z nimi.
  • Środki należytej staranności: Spółka ma obowiązek wykorzystać całą należytą wiedzę, troskę i staranność jak również dywersyfikację w selekcji, mianowaniu oraz okresowym przeglądzie instytucji kredytowych lub banków, w których umieszczone są środki Klientów. Środki należytej staranności zostały zaprojektowane w taki sposób, żeby upewnić się, że wiedza i reputacja rynkowa takich instytucji są brane pod uwagę mając na uwadze ochronę praw Klienta. Spółka bierze także pod uwagę dywersyfikację jak również wszelkie prawne i regulacyjne wymagania lub praktyki rynkowe związane z posiadaniem pieniędzy Klienta, które mogłyby negatywnie wpływać na prawa Klienta. Wymagania dywersyfikacyjne nie będą dotyczyć pieniędzy klienta, które zostaną umieszczone u strony trzeciej tylko w celu wykonania Transakcji dla Klienta.
  • Spółka będzie prowadzić taką dokumentację i księgi rachunkowe jakie będą konieczne w celu odróżnienia środków Klientów od swoich własnych środków i innych Klientów. Spółka będzie również regularnie przeprowadzać uzgodnienia miedzy swoimi wewnętrznymi kontami i dokumentacją oraz stronami trzecimi, u których te pieniądze klienta są zdeponowane. Co więcej, Spółka nie będzie używać pieniędzy Klienta w trakcie wykonywania swojego własnego biznesu.

  Nieodebrane środki Klienta

  Klient wyraża zgodę, że możemy przestać traktować jego pieniądze jak pieniądze Klienta, jeśli na koncie w trakcie ostatnich sześciu lat nie ma żadnych operacji. W takim wypadku przekażemy pod ostatni znany adres Państwa pisemną informację o naszym zamiarze zaprzestania traktowania Państwa pieniędzy pozostających na koncie jako pieniędzy Klienta z terminem 28 dni na złożenie wniosku o wypłacenie środków.

  Odpowiedzialność i zwrot kosztów

  Klient zgadza się, że nie ponosimy odpowiedzialności za zwłokę któregokolwiek kontrahenta, banku, podmiotu zarządzającego lub innego podmiotu, który przechowuje pieniądze w Państwa imieniu lub za pośrednictwem których są przeprowadzane transakcje.

  Umowy o przeniesienie tytułu własności

  Spółka nie będzie zawierać umów gwarancji finansowej z przeniesieniem tytułu własności z jakimkolwiek Klientem, który jest klientem detalicznym w celu zabezpieczenia lub pokrycia obecnych lub przyszłych, faktycznych lub warunkowych lub spodziewanych zobowiązań takiego Klienta.

  Zabezpieczenia, zastawy lub prawo kompensacji wobec stron trzecich

  Spółka nie będzie udzielać zabezpieczeń, zastawów lub prawa kompensacji pod pieniądze Klienta umożliwiając trzeciej stronie dysponowanie pieniędzmi Klienta w celu odzyskania długów, które nie są związane z Klientem lub świadczeniem usług Klientowi chyba, że wymaga tego obowiązujące prawo w jurysdykcji kraju trzeciego, w którym pieniądze Klienta mogą być zdeponowane. Jeśli Spółka zawrze taką umowę, to odpowiednio zmieni Umowę z Klientem tak, aby to odzwierciedlić. Spółka wyśle Klientowi oświadczenie przynajmniej raz na kwartał na trwałym nośniku na temat pieniędzy, które deponuje w imieniu Klienta chyba, że już podała takie informacje w jakimkolwiek innym okresowym oświadczeniu. Jeśli Klient będzie wymagał takiego oświadczenia częściej, będzie mu ono dostarczone po rozsądnym koszcie. DO WYKASOWANIA, JEŚLI SPÓŁKA PODA TE INFORMACJE W SYSTEMIE ONLINE ZGODNIE Z ARTYKUŁEM 63 ROZPORZĄDZENIA 2017/565 I DO ZASTĄPIENIA TYM, CO NASTĘPUJE:

  Spółka zapewnia Klientowi dostęp do systemu online, w którym Klient może uzyskać dostęp do informacji odnośnie pieniędzy Klienta, którymi Spółka dysponuje w imieniu Klienta według Obowiązujących Przepisów.

 6. UZGODNIENIA DOTYCZĄCE MARGINESÓW/MARŻ

  Nie ponosimy odpowiedzialności za szkody poniesione w związku z Państwa środkami pieniężnymi zgromadzonymi u nas, o ile takie straty bezpośrednio nie wynikają z naszego rażącego zaniedbania, umyślnego zaniedbania lub oszustwa.

  Uwarunkowanie dotyczące odpowiedzialności

  W wypadkach, gdy zawrzemy lub zorganizujemy pewnego typu transakcję należy mieć na pamięci, że w zależności od rodzaju takiej transakcji mogą być Państwo wezwani do dokonania dalszych wpłat, gdy Transakcja nie będzie mogła być sfinalizowana, lub na dzień rozliczenia lub zamknięcia Państwa pozycji. Mogą być Państwo wezwani do dokonania dalszych płatności w różnej wysokości z tytułu marginesu w stosunku do ceny zakupu inwestycji, zamiast natychmiastowego dokonania płatności (lub przyjęcia) całości ceny zakupu (lub sprzedaży). Zmiana w cenie rynkowej inwestycji wpłynie na wysokość marginesu, do zapłacenia którego zostaną Państwo wezwani. Będziemy monitorować zobowiązania dot. Państwa marginesu codziennie i poinformujemy Państwa, jak tylko będzie to praktycznie możliwe, o kwocie każdej wymaganej wpłaty marginesu na mocy niniejszego postanowienia.

  Wezwanie do uzupełnienia marginesu (margin call)

  Państwo zobowiązują się zgodnie z niniejszą Umową wpłacić na nasze żądanie wskazaną kwotę marginesu, jaką będziemy od czasu do czasu wymagać w celu zabezpieczenia nas przed stratą lub ryzykiem straty w teraźniejszych, przyszłych lub rozważanych transakcjach.

  Niezdolność wypełnienia wezwania do uzupełnienia marginesu

  Prosimy pamiętać, że w przypadku, gdy nie będą Państwo w stanie wypełnić wezwanie do dodatkowej wpłaty marginesu, możemy natychmiast zamknąć odpowiednią pozycję.

  Formy marginesów zabezpieczających

  Margines należy wpłacić w gotówce w walucie akceptowanej przez naszą Spółkę zgodnie ze wskazaniami Spółki przekazywanymi od czasu do czasu. Margines wpłacony na rzecz naszej Spółki w gotówce przechowywany jest jako pieniądze Klienta zgodnie z Regułami dot. pieniędzy Klientów. Wpłaty na rzecz marginesu dokonywane są w formie przelewu bankowego, za pomocą karty kredytowej, e-portfela lub za pomocą innych środków, wskazanych przez Spółkę.

  Rozliczenie w wypadku naruszenia

  Jeśli ma miejsce naruszenie lub Umowa ta zostanie zakończona, dokonane zostanie zaliczenie salda marginesu, który będziemy Państwu winni, na rzecz Państwa zobowiązań (sprawiedliwie przez nas obliczonych). Kwota netto, która zostanie do wypłaty po wykonaniu takiego rozliczenia, uwzględni opłatę likwidacyjną płatną na podstawie artykułu 16 (Netting).

  Dalsze zabezpieczenia

  Klient zobowiązuje się do wykonania dodatkowych dokumentów i podjęcia dalszych kroków, jakie możemy z uzasadnionych powodów wymagać, aby poprawić nasze roszczenia dotyczące zabezpieczonych zobowiązań i uzyskać tytuł prawny do tychże zobowiązań.

  Zakaz zbycia i obłożenia zastawem

  Klient zobowiązuje się nie tworzyć ani nie mieć żadnych nierozliczonych zabezpieczeń dotyczących jakiegokolwiek z przekazanych nam pieniężnych marginesów, nie zgodzić się na przepisanie lub przeniesienie tegoż marginesu, za wyjątkiem zastawu rutynowo nakładanego na wszystkie papiery wartościowe w systemie rozliczeniowym, w którym te papiery wartościowe mogą być przechowywane.

  Ogólne przepisy dotyczące zastawu

  Dodatkowo bez uszczerbku dla jakichkolwiek praw, które będą nam należne na podstawie niniejszej Umowy lub jakichkolwiek ogólnie obowiązujących przepisów, będziemy posiadać prawo objęcia zastawem wszystkich środków pieniężnych przechowywanych przez nas lub naszych partnerów, lub naszych reprezentantów w Państwa imieniu aż do zaspokojenia zabezpieczonych zobowiązań.

 7. OŚWIADCZENIA, GWARANCJE I OBIETNICE

  Klient oświadcza i gwarantuje nam że w dniu, w którym niniejsza Umowa wejdzie w życie i na dzień realizacji każdej transakcji:

  1. jeśli są Państwo osobą fizyczną, to są Państwo również pełnoletni i mają pełną zdolność prawną do zawarcia niniejszej Umowy;
  2. jeśli Klient nie jest osobą fizyczną:
  3. jest jednostką należycie ustanowioną, założoną i skutecznie działającą zgodnie z obowiązującymi przepisami jurysdykcji, w której została powołana do życia;
  4. subiekt ten w pełnym zakresie zatwierdził wykonanie i realizację niniejszej Umowy, wszystkie transakcje i wykonanie wszystkich zobowiązań zaistniałych w ramach niniejszej Umowy;
  5. każda osoba fizyczna zawierająca niniejszą Umowę i realizująca jej postanowienia w Państwa imieniu, zawierająca transakcje i wykonująca wszystkie zobowiązania wynikające z niniejszego Umowy, została przez Klienta należycie upoważniona i zostaliśmy o tym powiadomieni razem z przekazaniem wszelkich niezbędnych informacji lub dokumentów;
  6. posiadają Państwo wszelkie niezbędne uprawnienia, uprawomocnienia, zezwolenia, licencje i pełnomocnictwa, i podjęte zostały z Państwa strony wszelkie niezbędne działania, aby umożliwić legalne zawarcie niniejszej Umowy i wykonywanie transakcji oraz przyznać zabezpieczenia kredytowe i dokonywać zastawu i przekazywać pełnomocnictwa określone w niniejszej Umowie;
  7. osoby zawierające niniejszą Umowę oraz każdą transakcję w imieniu Państwa zostały należycie do tego upoważnione lub zostały nam ujawnione szczegóły dot. relacji z Państwem i takowymi osobami poprzez dostarczenie wszelkich niezbędnych informacji lub dokumentacji;
  8. niniejsza Umowa i każda transakcja oraz powstałe w ich wyniku zobowiązania są wiążące dla Państwa i wymagalne zgodnie z ich postanowieniami (zgodnie z obowiązującymi zasadami sprawiedliwości) i nie naruszają ani nie będą naruszać warunków jakiejkolwiek regulacji, zlecenia, opłaty lub Umowy, które są dla Państwo zobowiązujące;
  9. nie miało miejsce złamanie postanowień Umowy lub doszło do wydarzenia, które może doprowadzić do takowego naruszenia (przez upływ czasu, po wręczeniu zawiadomienia, dokonaniu stwierdzenia lub dowolnej kombinacji powyższych) (dalej tylko „możliwe naruszenia Umowy“), taka sytuacja nie trwa w odniesieniu do Państwa lub podmiotu zabezpieczającego;
  10. zawierając niniejszą Umowę oraz zlecając jakąkolwiek transakcję Klient występuje jako zleceniodawca (ale nie jako zarządca) i jedyny beneficjent, a jeśli chcą Państwo w chwili obecnej lub w przyszłości otworzyć w naszej Spółce więcej niż jedno konto, czy to jako Klient indywidualny (osoba fizyczna) lub jako faktyczny właściciel Klienta firmowego (osoba prawna), to w trakcie procedury otwarcia rachunku mają Państwo obowiązek natychmiast powiadomić nas, czy są Państwo faktycznym właścicielem rachunku czy rachunków i przekazać nam niezbędne informacje czy dokumenty dotyczące relacji między osobą fizyczną lub prawną, lub osobami;
  11. wszelkie informacje przekazane nam przez Państwo w odniesieniu do Państwa sytuacji finansowej, miejsca zamieszkania lub innych spraw są dokładne i niewprowadzające w błąd pod jakimkolwiek istotnym względem;
  12. wyrażają Państwo gotowość i finansową zdolność ponieść całkowitą utratę środków w wyniku transakcji, natomiast zawieranie kontraktów w ramach takich Transakcji jest dla Państwa odpowiednią inwestycją;
  13. jeśli nie zostało ustalone inaczej, są Państwo jedyną uprawnioną osobą dla jakiegokolwiek z marginesów zabezpieczających przenoszonych na mocy niniejszej Umowy, są Państwo wolni od wszelkich zabezpieczeń poza rutynowym zastawem nałożonym na wszystkie papiery wartościowe w systemie rozliczeniowym, w którym papiery te mogą być utrzymywane.

  Zobowiązania:

  Klient zobowiązuje się względem nas, że:

  1. w każdej chwili uzyska i spełni oraz zrobi wszystko co jest konieczne, aby utrzymać w pełnej mocy wszelkie upoważnienia, uprawnienia, zgody, licencje i pełnomocnictwa, o których mowa w niniejszym artykule;
  2. niezwłocznie powiadomi nas o zaistnieniu niewykonania zobowiązania lub potencjalnego niewykonania zobowiązania w stosunku do siebie lub w związku z podmiotem zabezpieczającym;
  3. nie będzie wysyłać zleceń lub w inny sposób podejmować się działań, które mogłyby stworzyć fałszywe wrażenie co do popytu na instrument finansowy lub jego wartości. Nie będzie też wysyłać zleceń, co do których mamy powody sądzić, że są sprzeczne z ogólnie obowiązującymi przepisami lub korzystając z konta lub kont posiadanych u nas, co można uznać za nadużycie systemu, w tym między innymi zamiaru zdobycia korzyści z opóźnień w cenach, obrotu po cenach pozarynkowych lub poza godzinami transakcji oraz używając systemu do obrotu po zmanipulowanych cenach.
 8. PRZYPADKI NIEWYKONANIA ZOBOWIĄZAŃ

  Następujące punkty powodują niewykonanie zobowiązań:

  1. niewpłacenie jakiejkolwiek należnej kwoty w przypadającym terminie lub nieprzestrzeganie jakichkolwiek postanowień niniejszej Umowy, kiedy takie niedotrzymanie nie ustanie w trakcie jednego dniu roboczego od daty od dostarczenia zawiadomieniu o niewykonaniu zobowiązań;
  2. Klient rozpoczyna dobrowolne postępowanie lub inną procedurę zmierzającą do osiągnięcia lub ogłoszenia upadłości, reorganizacji, porozumienia lub ugody, zamrożenia lub zawieszenia płatności lub innej podobnej ochrony w stosunku do Klienta lub jego długów zgodnie z przepisami prawa upadłościowego, w razie niewypłacalności, regulacji, nadzoru lub podobnych ustaw (w tym również przepisów ustaw dotyczących przedsiębiorczości i Kodeksu o spółkach handlowych lub innych o ewentualnym zastosowaniu do Klienta, jeśli jest niewypłacalny), lub stara się o ustanowienie syndyka masy upadłościowej, likwidatora, kuratora, administratora, zarządcy aktywów lub innego podobnego urzędu (dalej tylko „zarządca“) dotyczącego Klienta, lub jakiejkolwiek istotnej części jego aktywów, lub jeśli podejmuje jakiekolwiek działania firmowe w celu upoważnienia któregokolwiek z powyższych, jak również w przypadku reorganizacji, porozumienia o zaliczeniu lub ugody, wtedy my z góry nie udzielamy na takowe zgody;
  3. w przypadku niedobrowolnego wszczęcia sprawy lub innej procedury przeciw Klientowi w celu osiągnięcia lub wszczęcia likwidacji, reorganizacji, porozumienia lub ugody, zamrożenia lub zawieszenia lub innych podobnych kroków ochrony w stosunku do Klienta, lub jego długów zgodnie z przepisami prawa upadłościowego, w razie niewypłacalności, regulacji, nadzoru lub podobnych ustaw (w tym również przepisów ustaw dotyczących przedsiębiorczości i Kodeksu o spółkach handlowych lub innych o ewentualnym zastosowaniu do Klienta, jeśli jest niewypłacalny), lub próby ustanowienia zarządu w stosunku do Klienta lub jakiejkolwiek istotnej części jego aktywów i takie przymusowe postępowanie lub proces:
   • nie zostanie oddalony w ciągu pięciu dni od jego wszczęcia lub podania do wiadomości,
   • zostanie oddalony w terminie, ale wyłącznie na podstawie niewystarczających środków na pokrycie kosztów takiego postępowania lub innej procedury;
   • Klient umrze, zostanie ubezwłasnowolniony, nie jest w stanie terminowo spłacać swoje długi lub ogłosił upadłość, lub niewypłacalność z zgodnie z przepisami prawa upadłościowego właściwego dla Klienta, o ile jakiekolwiek z jego zobowiązań nie zostało spłacone w terminie lub zostaną dopełnione warunki do oświadczenia o nastąpieniu terminu ich spłaty na podstawie umów czy też instrumentów dokumentujących takowe zadłużenie, jeszcze przed terminem terminu płatności zobowiązania, lub zostanie wszczęte jakiekolwiek postępowanie sądowe, pozew lub inne postępowanie dotyczące niniejszej Umowy w celu osiągnięcia konfiskaty majątku, będzie miała miejsce rekwizycja lub zajęcie majątku Klienta, lub jego części, przedsiębiorstwa, lub aktywów (materialnych i niematerialnych), lub jego zajęcia na rzecz zastawnika;
   • o ile Klient lub podmiot zabezpieczający (ewentualnie jakikolwiek zarządca działający w imieniu Klienta lub podmiotu zabezpieczającego) odwoła, wykluczy czy też odrzuci jakiekolwiek zobowiązania wynikające z niniejszej Umowy lub z jakiejkolwiek Umowy, lub dokumentu o zabezpieczeniu, zabezpieczeniu hipoteką, marginesu, lub zabezpieczenia wynikającego z jakiegokolwiek innego dokumentu zawierającego zobowiązanie osoby trzeciej (w dalszej części tylko „podmiot zabezpieczający“), lub zobowiązania Klienta na naszą korzyść, które ma być zabezpieczeniem dla jakiegokolwiek zobowiązania Klienta w związku z niniejszą umową (w dalszej części tylko „dokument zabezpieczający”);
   • jakakolwiek deklaracja lub gwarancja przedstawiona, lub udzielona, lub w sposób domniemany udzielona przez Klienta na podstawie niniejszej Umowy, lub dokumentu zabezpieczającego w momencie jej wydania, lub udzielenia, lub uznania jej za wydaną, lub udzieloną okaże się fałszywa, lub w sposób zasadniczy myląca;
   • jeśli podmiot zabezpieczający lub sam Klient nie spełnią, lub nie wykonają jakiegokolwiek obowiązku czy uzgodnienia, które mają obowiązek dopełnić lub wykonać zgodnie z obowiązującym dokumentem zabezpieczającym;
   • jakikolwiek dokument zabezpieczający wygasa lub przestaje w pełni obowiązywać przed wypełnieniem wszystkich zobowiązań Klienta wynikających z niniejszej Umowy, chyba że uzgodniliśmy na piśmie, że nie będzie to stanowić podstawy niewykonania zobowiązania;
   • jakakolwiek deklaracja lub gwarancja wydana lub udzielona, lub w sposób domniemany uznany za wydany, lub udzielony przez jakikolwiek podmiot zabezpieczający na podstawie jakiegokolwiek dokumentu zabezpieczającego w momencie jego wydania, lub udzielenia, lub uznania jej za wydaną, lub udzieloną okaże się fałszywa, lub myląca pod jakimkolwiek istotnym względem;
   • ve każde zdarzenie, o którym mowa w akapitach 15.2 do 15.4 artykułu 15 (Przypadki niewykonania zobowiązań) ma miejsce w odniesieniu do jakiegokolwiek podmiotu zabezpieczającego;
   • jeśli uznamy to za konieczne lub skazane dla naszego własnego bezpieczeństwa, lub podjęte zostanie jakiekolwiek działanie, lub będzie miało miejsce zdarzenie, które uznamy, że może mieć istotny negatywny wpływ na zdolności Klienta do wykonywania jakichkolwiek zobowiązań wynikających z niniejszej Umowy;
   • Klient nie będzie w stanie oświadczyć lub zatai przed nami rolę, jaką odgrywa w stosunku do faktycznego właściciela większej ilości rachunków prowadzonych w naszej Spółce, lub rolę jaką odgrywa jako zarządca pieniędzy w imieniu jakiegokolwiek innego naszego Klienta;
   • będzie miał miejsce jakikolwiek przypadek naruszenia obowiązków przez Klienta (niezależnie od jego definicji) w ramach jakiegokolwiek innego porozumienia między nami
 9. NETTING

  Prawa w wypadku naruszenia

  W przypadku zaistnienia naruszenia obowiązków możemy wykorzystać przysługujące nam na podstawie niniejszego artykułu prawa, z wyjątkiem przypadków podanych w artykułach 15.2 lub 15.3 zawierających definicję niewykonania zobowiązania wynikającego z Umowy (w dalszej części zwane tylko “niewykonanie przez upadłość“), kiedy ma zastosowanie niniejszy artykuł o automatycznym rozwiązaniu.

  Data likwidacji

  Biorąc pod uwagę następny punkt oraz w dowolnym czasie po tym, gdy będzie miało miejsce niewykonanie zobowiązania możemy, za powiadomieniem Klienta, określić datę (dalej tylko jako „data likwidacji“) dla zamknięcia i rozliczenia transakcji, zgodnie z niniejszym artykułem.

  Automatyczne zakończenie

  Dzień, gdy będzie miało miejsce niewykonanie zobowiązania w wyniku upadłości, staje się automatycznie datą likwidacji bez konieczności uprzedniego powiadomienia przez nas, natomiast przepisy poniższego punktu będą miały zastosowanie.

  Obliczenie kwoty w ramach likwidacji

  nastąpieniu Daty Likwidacji:

  a)nikt z nas nie jest zobowiązany do dokonywania dalszych płatności lub dostaw w ramach jakichkolwiek transakcji, które w innym wypadku, gdyby nie miał zastosowanie niniejszy akapit, byłyby należne, wymagalne w dniu likwidacji lub po tym terminie; zobowiązania takie powinny być zaspokojone przez rozliczenie (czy to w formie płatności, zaliczenia lub w inny sposób) kwoty rozliczenia zgodnie z definicją poniżej;

  b)v w dzień likwidacji lub w najbliższym możliwym w terminie, lub tak szybko, jak to możliwe, określimy (dyskontując w razie potrzeby) w odniesieniu do każdej transakcji całkowity koszt, straty lub ewentualne zyski (zawsze wyrażane w walucie bazowej określonej przez nas na piśmie lub, w przypadku braku takiego określenia, w oficjalnej walucie Stanów Zjednoczonych); w razie potrzeby uwzględniając również wszelkie korzyści utracone, koszty finansowania lub (bez powielania) koszty, straty, lub zależnie od okoliczności zysk uzyskany w wyniku rozwiązania, likwidacji, uzyskania, wykonania, lub przywrócenia dowolnego hedgingu, lub pokrewnej pozycji tradingowej w wyniku zakończenia na podstawie niniejszej Umowy, z każdej płatności lub dostawy, których realizacja w przeciwnym wypadku byłaby wymagana w ramach takiej transakcji (zakładając dopełnienie każdego odpowiedniego warunku realizacji lub ze względu na notowania rynkowe publikowane na giełdzie, lub oficjalne ceny rozliczeniowe określone przez odpowiednią giełdę, które mogą być dostępne w dzień lub bezpośrednio przez datą rozliczenia) a

  c) będziemy traktować każdy nasz koszt lub stwierdzoną stratę, jak podano powyżej, jako kwoty dodatnie, natomiast osiągnięte identycznie obliczone przez nas zyski, jako kwoty ujemne, sumując wszystkie takie kwoty w celu uzyskania jednej dodatniej lub ujemnej kwoty netto, wyrażonej w walucie podstawowej („kwota likwidacyjna “).

  Płatnik

  Jeśli kwota likwidacyjna, obliczona na podstawie niniejszego artykułu, ma wartość dodatnią, Klient zapłaci ją nam, natomiast jeśli wartość ujemną, my zapłacimy ją Klientowi. O wysokości kwoty likwidacyjnej i kto jest płatnikiem poinformujemy Klienta niezwłocznie po obliczeniu tej kwoty.

  Inne transakcje

  W sytuacji, gdy ma miejsce zakończenie i likwidacja zgodnie z niniejszym artykułem, będziemy również mieć prawo, według naszego uznania, do rozwiązania i rozliczenia, zgodnie z postanowieniami niniejszej klauzuli, jakiejkolwiek innej transakcji zawartej między nami, która w danym momencie nie będzie rozliczona.

  Płatność

  Zgodnie z niniejszym artykułem kwota likwidacyjna zostanie wypłacona w walucie podstawowej przy zamknięciu rynków w dniu roboczym następującym po zakończeniu rozwiązania i likwidacji (zostanie przeliczona zgodnie z wymogami obowiązującego prawa na dowolną inną walutę, koszty takiej wymiany ponosi Klient i (jeśli sytuacja tak będzie miała miejsce) zostaieą potrącone z kwoty, która zostanie wypłacona Klientowi). Każda kwota likwidacyjna nie zapłacona w terminie traktowana będzie jako kwota niezapłacona i zostaną od niej naliczone odsetki według średniego kursu używanego dla depozytów przechowywanych przez noc w tejże walucie, jaki oferują główne banki w Londynie na rynku międzybankowym o godzinie 11:00 (czasu londyńskiego) (a jeśli taki kurs nie będzie dostępny, zostanie zastosowana uzasadniona stawka, którą wybierzemy) powiększona o jeden procent (1%) rocznie, gdy odsetki naliczane będą za każdy dzień, w którym kwota te pozostanie niezapłacona.

  Podstawowa waluta

  Zgodnie z niniejszą Umową dla celów jakichkolwiek obliczeń możemy przeliczać kwoty wyrażone w innej walucie na walutę podstawową po kursie dominującym w czasie obliczeń, który sami odpowiednio wybierzemy.

  Płatności

  O ile termin likwidacji nie nastąpił lub nie został wyznaczony w sposób zobowiązujący, nie będziemy zobowiązani do dokonywania żadnych płatności ani zaplanowanych przez nas realizacji w ramach transakcji tak długo, jak długo trwa niewykonanie zobowiązania lub takie okoliczności, które mogą stać się (w miarę upływu czasu, po zawiadomieniu, podjęciu decyzji w ramach niniejszej Umowy lub wszelkiej ich kombinacji) niewykonaniem zobowiązania lub takowe niewykonaniem zobowiązania trwa.

  Dodatkowe prawa

  Nasze prawa wynikające z niniejszego artykułu nie wpływają na ograniczenie lub wyłączenie innych takich praw, które nam przysługują czy to na mocy umów, z mocy prawa lub czegokolwiek innego, ale są prawami dodatkowymi.

  Wzajemne rozliczeń netting do Transakcji

  Niniejszy artykuł ma zastosowanie do każdej transakcji podjętej lub nieuregulowanej między nami w dniu wejścia w życie lub niniejszej Umowy, lub później.

  Pojedyncza Umowa

  Niniejsza Umowa, specjalne warunki mające zastosowanie do każdej poszczególnej transakcji zawartej w ramach niniejszej Umowy oraz wszystkie zmiany każdego z nich razem stanowią jedyną Umowę między nami. Wspólnie przyjmujemy do wiadomości, że wszystkie transakcje zawierane w dniu lub po dniu, kiedy niniejsza Umowa wejdzie w życie, zawierane są ze względu na fakt, że Umowa oraz wszystkie jej postanowienia składają się na jedyną Umowę między nami.

 10. PRAWA W WYPADKU NARUSZENIA

  Naruszenie

  W przypadku naruszenia lub w dowolnym momencie, gdy na mocy swej niezależnej decyzji ustalimy, że Klient nie wykonał (lub mamy powody sądzić, że nie będzie w stanie lub nie chce w przyszłości wykonać) wszystkich swoich zobowiązań wobec nas, oprócz wszelkich praw wynikających z Klauzuli 16 (Netting) jesteśmy uprawnieni, bez wcześniejszego powiadomienia:

  1. zamiast zwrócić Klientowi inwestycje w odpowiedniej kwocie przelanej na jego konto, zapłacić uczciwą wartość rynkową takiej inwestycji w czasie, gdy wyegzekwujemy przysługujące nam powyższe prawo;
  2. sprzedać inwestycje Klienta, które są w naszym posiadaniu lub w posiadaniu dowolnego przedstawiciela lub osoby trzeciej wyznaczonej zgodnie z niniejszą Umową; w każdym takim przypadku według naszego uznania możemy zdecydować się na takie warunki, które według naszego uznania uważamy za odpowiednie (nie będąc w żadnym zakresie odpowiedzialnymi za jakiekolwiek straty lub zmniejszenia ceny) w celu realizacji środków wystarczających do pokrycia kwot należnych od Państwa na podstawie niniejszej Umowy;
  3. zamknąć, zastąpić lub cofnąć jakąkolwiek transakcję, kupić, sprzedać, wypożyczyć lub pożyczać czy też zrealizować jakąkolwiek inną transakcję; podjąć lub powstrzymać się od podjęcia wszelkich innych kroków w takim terminie, lub w taki sposób, jaki wedle własnego uznania będziemy uważać za konieczny lub właściwy w celu pokrycia, zmniejszenia lub wyeliminowania naszej straty lub zobowiązań w odniesieniu do jakiegokolwiek z kontraktów Klienta, pozycji lub zobowiązań
  4. zamknąć dowolne transakcje i zrealizowane lub niezrealizowane zyski lub straty, lub uważać je za niebyłe, zamknąć konta otwarte przez Klienta u nas na podstawie niniejszej Umowy, i to natychmiast i bez uprzedniego powiadomienia.
 11. ZAKOŃCZENIE UMOWY BEZ NARUSZENIA

  Zakończenie obowiązywania Umowy

  O ile nie wymagają tego ogólnie obowiązujące przepisy, każda ze stron może wypowiedzieć niniejszą Umowę (i relacje między nami) na podstawie pisemnego wypowiedzenia Umowy z terminem dziesięciu (10) dni od daty doręczenia drugiej stronie. Umowa może zostać przez nas rozwiązana ze skutkiem natychmiastowym jeśli Klient nie przestrzega i nie wykonuje któregokolwiek z postanowień niniejszej Umowy lub w przypadku jego upadłości.

  W przypadkach wygaśnięcia Umowy:

  1. Wszystkie kwoty, jakie Klient winien jest naszej Spółce, stają się natychmiast wymagalne i płatne, wliczając w to (ale nie wyłącznie:
  2. wszystkie zaległe koszty, opłaty, płatności i prowizje.
  3. wszelkie koszty poniesione w związku transakcjami, jakie powstaną wraz z zakończeniem obowiązywania niniejszej Umowy.
  4. Jeżeli Klient nie przekaże nam konkretne polecenia dotyczące zamknięcia jego pozycji, zastosujemy najbardziej odpowiednie i możliwe reguły.
  5. Wszelkie środki pozostające na koncie transakcyjnym Klienta przelejemy na konto bankowe Klienta, konkretnie konto, z którego środki zostały uprzednio przelane. Środki finansowe Klienta mogą być zwrócone na inny rachunek bankowy, w stosunku do którego Klient jest osobą uprawnioną, jeżeli przekaże nam dokumenty niezbędne do sprawdzenia, że konto należy do Klienta.

  Istniejące prawa

  Zakończenie nie ma wpływu na obowiązujące prawa i obowiązki ani transakcje, które będą nadal podlegać niniejszej Umowie oraz konkretnym postanowieniom uzgodnionym pomiędzy nami w odniesieniu do takich transakcji, dopóki wszystkie zobowiązania nie zostaną w pełni wykonane.

 12. WYŁĄCZENIA, OGRANICZENIA I ZWROT KOSZTÓW

  Ogólne wyłączenie

  Nasza spółka ani nasi dyrektorzy, urzędnicy, pracownicy lub przedstawiciele nie będą ponosić odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, szkody, koszty i wydatki wynikające z zaniedbania, naruszenia Umowy, wprowadzenia w błąd lub z innych przyczyn poniesione przez Klienta w ramach niniejszej Umowy (wliczając w to wszelkie transakcje lub w przypadku, gdy odmówiliśmy zawarcia planowanej transakcji) poza przypadkami, gdy takie straty są racjonalnie przewidywalną konsekwencją czy też wynikają bezpośrednio z naszego lub ich rażącego niedbalstwa, umyślnego zaniedbania lub oszustwa. W żadnym wypadku nie będziemy odpowiedzialni za straty poniesione przez Klienta lub jakiejkolwiek strony trzeciej w wyniku jakiejkolwiek szczególnej lub wynikowej szkody, utratę zysków, utratę dobrego imienia lub utraty możliwości biznesowych wynikających z niniejszej Umowy, lub w związku z nią, czy to w wyniku zaniedbania, naruszenia Umowy, wprowadzenia w błąd lub z innych przyczyn. Żadne z postanowień niniejszej Umowy nie ogranicza naszej odpowiedzialności za śmierć lub obrażenia ciała wynikłe z naszego zaniedbania.

  Implikacje podatkowe

  Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za ewentualne negatywne konsekwencje podatkowe wynikające z jakiejkolwiek transakcji.

  Změny na tr Zmiany na rynku hu

  Zlecenia typu market są realizowane jako zlecenia oczekującego kupna (cena bid) i oferta sprzedaży (cena ask) oferowanych przez spółkę. Zlecenia oczekujące, takie jak Stop Loss, limit (Take Profit), Entry Limit służą do zakupu lub sprzedaży, Entry Stop służą do zakupu lub sprzedaży i są realizowane po cenach rynkowych określonych przez Klienta i oferowanych przez Spółkę.

  Bez jakiegokolwiek ograniczenia zakresu powyższego oświadczenia nie przyjmujemy żadnej odpowiedzialności za skutki jakichkolwiek opóźnień lub zmian warunków rynkowych, w stosunku do jakiejkolwiek transakcji.

  Ograniczenie odpowiedzialności

  Nie ponosimy w stosunku do Klienta odpowiedzialności za jakiekolwiek częściowe lub całkowite niewykonanie naszych zobowiązań wynikających z niniejszej Umowy z powodu jakiejkolwiek przyczyny, która pozostaje poza naszą kontrolą, wliczając w to jakąkolwiek awarię, opóźnienia, niepoprawne funkcjonowanie lub awarie transmisji, sprzętu komunikacyjnego lub komputerowego, strajku, aktów terroryzmu, wyższej mocy, negocjacji i rozporządzeń jakichkolwiek urzędów krajowych czy też ponadnarodowych lub niewykonania obowiązków przez odpowiedniego danego maklera lub przedstawiciela handlowego, przedstawiciela, lub płatnika naszego zarządcy, lub jemu podlegających zarządców, sprzedawcy, giełdy, biura clearingowego, lub organizacji regulacyjnych, lub samoregulacyjnych, i to z jakiegokolwiek powodu. Żadne z postanowień niniejszej Umowy nie będą wyłączać ani ograniczać jakiegokolwiek obowiązku lub odpowiedzialności, jakie mamy względem Klienta zgodnie z obowiązującymi przepisami, które nie mogą na ich podstawie być wyłączone ani ograniczone.

  Odpowiedzialność za zlecenia

  Klient będzie odpowiedzialny za wszystkie zlecenia wprowadzone w jego imieniu za pośrednictwem usługi elektronicznej i będzie w pełni odpowiedzialny w stosunku do nas za rozliczenia wszystkich transakcji, które z nich wynikną.

  Całość Umowy

  Klient potwierdza, że zawierając niniejszą Umowę nie działał w oparciu o inne postanowienia, niż wyraźnie określone w niniejszej Umowie, ani nie polegał na innych. Nie ponosimy odpowiedzialności w stosunku do Klienta (wynikające z pozaumownego czy umownego stosunku czy skutku) za oświadczenia, które nie zostały określone w niniejszej Umowie i nie są oszustwem.

  Zwrot kosztów

  Klient zapłaci nam takie kwoty, jakich możemy od czasu do czasu zażądać w celu zaspokojenia jakiegokolwiek salda debetowego na każdym z kont, które Klient u nas posiada; dalej w pełnym zakresie dokona w stosunku do nas pełnej rekompensaty za wszelkie straty, zobowiązania, koszty i wydatki (wraz z kosztami porad prawnych i reprezentacji), podatki, cła i opłaty, które możemy ponieść lub możemy zostać zmuszeni do ich uiszczenia w odniesieniu do któregokolwiek z kont posiadanych przez Klienta lub transakcji, czy też w wyniku jakiegokolwiek wprowadzenia naszej spółki w błąd lub niedopełnienia zobowiązań wynikających z niniejszej Umowy (w tym jakiejkolwiek transakcji) przez Klienta, lub na podstawie dochodzenia naszych praw.

 13. RÓŻNE POSTANOWIENIA

  Zmiany

  Mamy prawo wprowadzać zmiany do warunków niniejszej Umowy. Jeśli wprowadzimy jakiekolwiek istotne zmiany do niniejszej Umowy, zawiadomimy Państwa pisemnie co najmniej dziesięć dni roboczych wcześniej. Taka zmiana wejdzie w życie z dniem określonym w takim zawiadomieniu. Jeżeli nie uzgodniono inaczej, zmiana nie wpłynie na żadne niezrealizowane zlecenie lub transakcję ani jakiekolwiek już zaistniałe należne prawa lub obowiązki.

  Zawiadomienia

  O ile nie postanowiono inaczej, wszelkie zawiadomienia, polecenia i inne komunikaty doręczane przez nas Klientowi na podstawie niniejszej Umowy muszą być przekazywane pod adres, numer telefonu lub adres e-mail wskazany nam przez Klienta. Podobnie, wszelkie zawiadomienia, polecenia i inne komunikaty adresowane nam przez Klienta na podstawie niniejszej Umowy będą przekazywane na adres wskazany poniżej:

  Nasze dane kontaktowe

  Nazwa: Coverdeal Holdings Ltd.

  Adres: Kristelina Tower, 12 Arch. Makarios III Avenue, Office 201, 2nd Floor,Mesa Geitonia 4000 Limassol, Cyprus

  Telefon: 357 25 635 040 Fax: 357 25 635 240

  Email Adres: info@coverdeal.eu

  Klient ma obowiązek niezwłocznie zawiadomić nas o wszelkich zmianach danych dotyczących otrzymywania zawiadomień, poleceń i innych komunikatów.

  Komunikacja elektroniczna

  Z zastrzeżeniem ogólnie obowiązujących przepisów wszelka wymiana informacji między nami a Klientem przy użyciu podpisów elektronicznych i wszelkich komunikatów za pośrednictwem naszej strony internetowej lub usług elektronicznych jest wiążąca w identycznym zakresie, jak gdyby była przekazywana na piśmie. Zlecenia lub polecenia otrzymane za pośrednictwem poczty elektronicznej lub innych środków elektronicznych będą stanowić dowód przekazania zleceń lub wydania poleceń.

  Nagrywanie rozmów

  Będziemy nagrywać rozmowy telefoniczne pomiędzy nami bez użycia sygnału ostrzegawczego jak postanowiono w Obowiązujących Przepisach jak również w celu niezwłocznego i dokładnego rejestrowania istotnych warunków konkretnej transakcji lub wszelkich innych istotnych informacji dotyczących transakcji. Będziemy także nagrywać naszą komunikację z Państwem jak również wewnętrzną komunikację, która dotyczy Państwa spraw i/lub Transakcji. Takie nagrania są naszą wyłączną własnością i będą akceptowane przez Klienta jako dowód przekazanego zamówienia lub zlecenia. Kopia takich nagrań i komunikacji jak również wewnętrznej komunikacji, która ma związek będzie dostępna na Państwa prośbę przez okres pięciu lat i na prośbę CySEC przez okres do siedmiu lat.

  Nasze rejestry

  Nasze rejestry chyba, że okazałyby się błędne, będą dowodem uzgodnień między Klientem a nami w związku ze świadczeniem naszych usług. Klient nie będzie sprzeciwiał się wobec wykorzystania naszych rejestrów jako dowodów rzeczowych w postępowaniu sądowym i powoływać się, że takie zapisy nie są oryginalne, nie mają formy pisemnej, ani nie są dokumentami wytworzonymi przez komputer. Klient nie będzie polegać na nas w kwestii jego obowiązku prowadzenia swojego własnego rejestru. Na życzenia Klienta i na podstawie naszej wyłącznie autonomicznej decyzji możemy jednak udostępnić mu zapisy, o które nas poprosił.

  Rejestry Klienta

  Klient wyraża zgodę na prowadzenie przez siebie odpowiednich rejestrów zgodnie z obowiązującymi przepisami w celu wykazania charakteru składanych zleceń i czasu, w którym takie zlecenia zostało złożone. Klient ma dostęp do zapisanych zleceń on-line w dowolnej chwili za pośrednictwem naszej platformy transakcyjnej. Klient może zażądać przekazywania rozliczenia miesięcznego lub kwartalnego za pośrednictwem poczty elektronicznej. Taki wniosek należy skierować do działu wsparcia technicznego.

  Fundusz Kompensacyjny dla Inwestorów

  Nasza spółka jest członkiem Inwestorskiego Funduszu Kompensacyjnego dla Klientów Cypryjskich Firm Inwestycyjnych działających na terenie i zgodnie z prawem Republiki Cypryjskiej. Jeśli nie będziemy w stanie wypełniać naszych obowiązków i zobowiązań wynikających z roszczeń Klienta, Klient uprawiony jest do dochodzenia odszkodowania od Inwestorskiego Funduszu Kompensacyjnego dla Inwestorów. Odszkodowanie, które zostanie przyznane z funduszu rekompensat dla inwestorów, nie może przekroczyć dwudziestu tysięcy euro (20 000). To odnosi się do całkowitych roszczeń Klientów wobec Spółki.

  Procedura składania skarg

  Jesteśmy zobowiązani do posiadania wewnętrznych procedur w celu zapewnienia rzetelnego i szybkiego rozpatrywania skarg. Spółka przyjmuje wyłącznie reklamacje na piśmie, złożone na odpowiednim formularzu reklamacyjnym, lub przez zasłanie wiadomości e-mail, listu do naszej Spółki lub osobiście na informacje kontaktowe podane w klauzuli 20 (Postanowienia różne) poniżej. Do pisemnej reklamacji prosimy załączyć wszelką dokumentację źródłową, która może pomóc Spółce w przeprowadzeniu dochodzenia. Niezwłocznie po jej otrzymaniu wyślemy pisemne potwierdzenie przyjęcia reklamacji, załączając informacje o procedurach rozpatrzenia skarg, w tym również informacje, w jaki sposób i w jakim terminie Klient może skierować skargę do Cypryjskiej Komisji Papierów Wartościowych i Giełd (CYSEC), która jest kompetentnym organem regulacyjnym. Jeśli chcieliby Państwo uzyskać dalsze szczegóły dotyczące naszych procedur w ramach rozpatrywania skarg, prosimy o kontakt. Proszę zauważyć, że mogą Państwo mieć prawo do złożenia skargi do Finansowego Rzecznika Cypru według Obowiązujących Przepisów, a także Państwa prawo do podjęcia działań prawnych pozostaje niezmienione przez istnienie lub skorzystanie z jakichkolwiek procedur reklamacyjnych opisanych powyżej.

  Prawa osób trzecich

  Niniejsza Umowa będzie interpretowana w imieniu obydwu stron i jest wiążąca dla nas i dla Klienta, identycznie jak w stosunku do naszych/Klienta następców prawnych i cesjonariuszy. Bez uprzedniej pisemnej zgody Klient nie może przekazywać, udzielać lub w inny sposób obciążać lub sugerować przekazanie, udzielenie, lub w inny sposób przekazanie swoich praw i obowiązków wynikających z niniejszej Umowy, ani też żadnego udziału w niniejszej Umowie. Przekazanie lub przeniesienie z naruszeniem postanowień niniejszego artykułu uważa się za nieważne. Klient wyraża zgodę, że zgodnie z ogólnie obowiązującymi przepisami możemy przenieść, z zastosowaniem wszelkich środków, jakie uznamy za stosowne, wszystkie przysługujące nam prawa, korzyści, zobowiązania, ryzyka lub udziały wynikające z niniejszej Umowy, lub jej część na dowolną osobę, która podpisze z nami umowę w związku z takim przekazaniem; bez obowiązku uprzedniego powiadomienia o tym Klienta. Klient wyraża zgodę, że możemy przekazać takiej osobie wszelkie informacje, które posiadamy na temat Klienta. Reklamacje nie będą ważne, jeśli zostaną złożone po upływie sześciu miesięcy od daty zdarzenia i będą uznane za uregulowane w całości po upływie tego sześciomiesięcznego okresu. Klient niniejszym zrzeka się wszelkich praw, jakie mogą przysługiwać, łącznie z prawem do złożenia reklamacji po terminie sześciu miesięcy od dnia, w którym nastąpiło zdarzenie, niezależnie od jego charakteru (tj. handlu, zwrotu pieniędzy itp.) czy zakresu reklamacji.

  Czas jako faktor decydujący

  Czas ma znaczenie w odniesieniu do wszystkich zobowiązań Klienta wynikających z niniejszej Umowy (w tym wszystkich transakcji).

  Prawo i środki odwoławcze

  Prawa i środki prawne przewidziane na mocy niniejszej Umowy są skumulowane i nie wykluczają praw ani środków odwoławczych przewidzianych przez prawo. Nie jesteśmy zobowiązani do stosowania jakichkolwiek praw lub środków odwoławczych i nie będziemy zobowiązani do wykorzystania ich w sposób lub w czasie korzystnym dla Klienta. Niewykorzystanie przez nas któregokolwiek z praw wynikających z niniejszej Umowy (w tym dowolnej transakcji) lub opóźnienie w jego wykorzystaniu nie będzie w żadnym wypadku skutkowało jako zrzeczenie się takich lub innych praw, lub środków odwoławczych. Żadne pojedyncze lub częściowe wykorzystanie prawa czy też środków odwoławczych nie wyklucza dalszego wykorzystania tego prawa lub środka odwoławczego w przyszłości czy też wykorzystania innego prawa lub środka prawnego.

  Zaliczenie na poczet

  Bez uszczerbku dla wszelkich innych praw, które będą nam przysługiwały, możemy w dowolnej chwili i bez powiadomienia zaliczyć dowolną kwotę (zarówno faktyczną lub warunkową, obecną lub przyszłą), którą Klient będzie nam winien, na poczet kwoty (zarówno rzeczywistej lub warunkowej, obecnej lub przyszłej), którą my będzie winni Klientowi. W tym celu możemy dowolną kwotę, która jest warunkowa lub której wielkość z innych przyczyn nie jest konkretna, obliczyć na podstawie komercyjnie uzasadnionej wartości.

  Częściowa nieważność

  Jeżeli w dowolnym czasie jakiekolwiek postanowienie niniejszej Umowy stanie się niezgodne z prawem, nieważne lub niewykonalne pod jakimkolwiek względem i zgodnie z prawem jakiejkolwiek jurysdykcji, nie wpłynie to w żaden sposób ani nie naruszy legalność, ważność ani wykonalność pozostałych postanowień niniejszej Umowy, ani też legalność, ważność czy wykonalność takiego postanowienia na podstawie ustawodawstwa innych jurysdykcji.

   

 14. PRAWO WŁAŚCIWE I JURYSDYKCJA

  Prawo właściwe

  Niniejsza Umowa oraz wszelkie jej interpretacje podlegają prawu cypryjskiemu.

  Jurysdykcja

  Każda ze stron nieodwołalnie:

  1. wyraża zgodę na naszą korzyść, że do rozstrzygania wszelkich sporów, pozwań sądowych lub innych postępowań dotyczących niniejszej Umowy (dalej tylko jako „postępowanie“) są właściwe sądy Cypru i nieodwołalnie poddaje się decyzjom tychże sądów (z zastrzeżeniem, że nie ogranicza to nasze prawo wniesienia pozwu do sądów jakiejkolwiek innej jurysdykcji);
  2. zrzeka się wszelkich zastrzeżeń względem miejsca wszelkich postępowań wszczętych w sprawach przekazanych do rozstrzygnięcia przez takie sądy i zobowiązuje się nie wnosić protestów, że takie postępowanie zostało wszczęte przed nieodpowiednim trybunałem lub że taki sąd nie jest właściwy do rozpatrzenia takiej sprawy.

  Zrzeczenie się immunitetu i zgoda na wykonanie

  Klient nieodwołalnie zrzeka się w najszerszym możliwym zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo w odniesieniu do siebie, swojego dochodu i majątku (niezależnie od jego wykorzystania lub zamierzonego wykorzystania) wszelkich immunitetów na gruncie suwerenności lub innych podobnych podstaw do pozwu, jurysdykcji jakiegokolwiek sądu, egzekucji należności lub wykonania jakiegokolwiek wyroku sądu, co do którego w innym wypadku przy jakimkolwiek postępowaniu przed sądem jakiejkolwiek jurysdykcji Klient uzyskał prawa w stosunku do siebie lub swych dochodów lub majątku; nieodwołalnie zobowiązuje się, że nie będzie domagać się immunitetu w jakimkolwiek postępowaniu. W odniesieniu do ewentualnego postępowania Klient wydaje ogólne zezwolenie z wydaniem ewentualnego nakazu lub zakończeniem ewentualnego procesu w kwestii takiego postępowania wliczając to ogłoszenie, wdrożenie i realizację ewentualnego nakazu sądowego lub wyroku w stosunku do jakiegokolwiek majątku (niezależnie od jego wykorzystania lub zamierzonego wykorzystania), które mogą być ogłoszone lub wydane w takim postępowaniu.

  Doręczenie dokumentów sądowych

  Jeżeli siedziba lub miejsce zamieszkania Klienta znajduje się poza Cyprem, dokumenty informujące o rozpoczęciu postępowanie na Cyprze mogą być traktowane jako doręczone, o ile zostaną doręczone pod adres na Cyprze, wskazany przez Klienta do tego celu. Nie wpływa to na prawo Klienta domagać się doręczenia dokumentów sądowych w inny dopuszczony przez prawo sposób.

 15. DANE OSOBISTE

  Zobowiązanie

  Wraz z wejściem w życie nowego Rozporządzenia UE w dniu 25 maja 2018 r. mającego na celu Ochronę Danych Osobowych, nasza firma zobowiązuje się do właściwej ochrony danych osobowych. Aby wyświetlić szczegółowe informacje na temat naszej zaktualizowanej Polityki Prywatności kliknij link.

  Twoje dane osobowe – ogólne rozporządzenie o ochronie danych

  Ty lub przedstawiciel Twojej firmy dobrowolnie podajesz dane osobowe swoje lub swoich przedstawicieli, w sytuacji gdy:

  1. ubiegasz się o swoje konto i chcesz byc Klientem;
  2. chcesz nawiązać kontakt z nami w związku z naszymi usługami; i
  3. kontaktujesz się z nami w związku z zarządzaniem i administrowaniem Twoim kontem.

  Należy pamiętać, że gromadzenie i przetwarzanie Twoich danych osobowych jest niezbędne do rozpoczęcia, realizacji relacji biznesowych i wypełnienia naszych zobowiązań umownych. Należy pamiętać, że nasza firma jest zobowiązana do gromadzenia tych danych osobowych w celu zachowania zgodności z obowiązującymi przepisami dotyczącymi przeciwdziałania praniu brudnych pieniędzy..

  Jeśli jesteś klientem korporacyjnym, podajesz dane osobowe dotyczące dyrektorów, pracowników lub innych osób, na podstawie następujących informacji::

  1. osoby te zostały poinformowane i rozumieją, że dostarczane są nam ich dane osobowe;
  2. osoby te otrzymały informacje dotyczące gromadzenia, wykorzystywania, przetwarzania i ujawniania ich danych osobowych;
  3. masz prawne podstawy (zgodnie z obowiązującymi przepisami i regulacjami dotyczącymi ochrony danych) do dostarczania nam takich danych osobowych; i
  4. osoby te są świadome swoich praw do ochrony danych i sposobu korzystania z nich.

  Aby uzyskać dodatkowe informacje na temat przetwarzania danych, zapoznaj się z naszą Polityką prywatności

  Twoje prawa do ochrony danych

  W odniesieniu do rezydentów Europejskiego Obszaru Gospodarczego masz następujące prawa wynikające z GDPR w odniesieniu do danych, które posiadamy o Tobie:

  • Prawo dostępu – masz prawo zażądać kopii informacji, które posiadamy o Tobie.
  • Prawo do sprostowania – masz prawo do poprawiania nieprawidłowych lub niekompletnych danych, które posiadamy o Tobie.
  • Prawo do bycia zapomnianym – w pewnych okolicznościach możesz poprosić o usunięcie danych z naszej bazy danych.
  • Prawo do ograniczenia przetwarzania – w przypadku spełnienia określonych warunków masz prawo ograniczyć przetwarzanie.
  • Prawo do sprzeciwu – masz prawo sprzeciwić się pewnym rodzajom przetwarzania.
  • Prawo do przenoszenia – masz prawo do tego, aby przechowywane przez nas dane o Tobie zostały przesłane do innej organizacji.
  • Prawo do sprzeciwu wobec automatycznego przetwarzania, w tym profilowania – masz prawo sprzeciwić się automatycznemu przetwarzaniu lub profilowaniu.
  • Prawo do wycofania zgody – w przypadku, gdy wyraziłeś zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych w związku z określonymi czynnościami, możesz wycofać tę zgodę w dowolnym czasie.

  Inspektor Ochrony Danych („DPO”)

  Wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych („DPO”) w celu wzmocnienia i promowania przestrzegania zasad prywatności i ochrony danych. Aby skorzystać z któregokolwiek z Twoich praw lub jeśli masz inne pytania dotyczące wykorzystania danych osobowych, prześlij nam e-mail na adres dpo@globtrex.com

  Skargi dotyczące danych osobowych

  Jeśli chcesz złożyć skargę dotyczącą sposobu przetwarzania danych osobowych przez nas lub sposobu rozpatrzenia Twojej skargi, masz prawo złożyć skargę bezpośrednio do organu nadzoru. Na Cyprze organem nadzorującym jest Urząd Pełnomocnika ds. Ochrony Danych Osobowych, adres: 1 Iasonos str., 1082 Nikozja, 1682 Nikozja; tel: +357 22818456, e-mail Commissioner@dataprotection.gov.cy

Skype
Ostrzeżenie o ryzyku: Handel na kontraktach CFD jest ryzykowny i możesz stracić swój zainwestowany kapitał. Między 74% inwestorów detalicznych traci swoje środki podczas handlu kontraktami CFD. Prosimy upewnić się że rozumiesz ryzyko i nie inwestuj więcej, niż na możesz sobie pozwolić stracić. Przeczytaj pełne Oświadczenie o ryzyku. Domena Globtrex jest obsługiwana przez Coverdeal Holdings Ltd, która jest regulowana przez CySEC na podstawie licencji nr 231/14.