KATEGORIZÁCIA KLIENTOV

KATEGORIZÁCIA KLIENTOV 

I. KLASIFIKÁCIA KLIENTOV   

Coverdeal Holdings Ltd, ďalej len „Spoločnosť“, pred vstupom do obchodného vzťahu so svojimi potenciálnymi klientmi, upozorní potenciálnych zákazníkov, akú klasifikáciu spoločnosť používa, a informuje ich o kategórii, do ktorej boli spoločnosťou pôvodne zaradení. Klienti sú zaraďovaní do kategórií podľa nižšie uvedených kritérií:

a. Oprávnené protistrany   

Ak Spoločnosť jedná s oprávnenými protistranami, je oslobodená od dôležitých povinností vyplývajúcich z uplatňovania obchodných pravidiel, pravidiel pre najlepšie vykonávanie, pravidiel pre vybavovanie príkazov klienta. Na tieto účely môžu byť oprávnené protistrany zaradené do niektorej z nasledujúcich kategórií:

Investičné spoločnosti

Úverové inštitúcie

Poisťovne

Regulovaé investičné fondy a ich správcovské spoločnosti

Penzijné fondy a ich správcovské spoločnosti

Ďalšie finančné inštitúcie autorizované alebo regulované národnými právnymi predpismi alebo právnymi predpismi spoločenstva.

Obchodníci s komoditami a komoditnými derivátmi (obchodujúci cez vlastný účet)

Národné vlády a im zodpovedajúce úrady vrátane verejných inštitúcií spravujúcich verejný dlh

Centrálne banky

Nadnárodné organizácie

Organizácie z tretích krajín spadajúcich do horeuvedených kategórií

b. Profesionálni klienti  

Profesionálny klient je klient, ktorý má skúsenosti, vedomosti a odborné znalosti, aby mohol robiť vlastné investičné rozhodnutia a dostatočne zhodnotiť riziká, ktoré podstupuje. Aby mohol byť klient považovaný za profesionálneho klienta, musí spadať do niektorej z nasledujúcich kategórií klientov:

Subjekty, ktoré musia získať oprávnenie a ich činnosť na finančných trhoch musí byť regulovaná, či už sa jedná o subjekty členských alebo nečlenských štátov, ako sú:

i. Úverové inštitúcie

ii. Investičné spoločnosti

iii. Ďalšie oprávnené alebo regulované finančné inštitúcie

iv. Poisťovne

v. Regulované investičné fonde a ich správcovské spoločnosti

vi. Penzijné fondy a ich správcovské spoločnosti

vii. Obchodníci s komoditami a komoditnými derivátmi

viii. Miestne spoločnosti

ix. Ďalší inštitucionálni investori

Veľké spoločnosti, ktoré proporcionálne spĺňajú dve z týchto požiadaviek na veľkosť:

i.    Celková súvaha minimálne 20.000.000  EUR

ii.    Čisté tržby minimálne 40.000.000  EUR

iii.   Vlastné prostriedky minimálne 2.000.000  EUR

Národné a regionálne vlády a verejné orgány, ktoré spravujú verejný dlh, centrálne banky, medzinárodné a nadnárodné inštitúcie ako Svetová banka, Medzinárodný menový fond, Európska centrálna banka a ďalšie podobné medzinárodné organizácie.

Iní inštitucionálni investori, ktorých hlavná činnosť je investovanie do finančných nástrojov vrátane subjektov, ktoré vykonávajú sekuritizáciu aktív alebo iné finančné transakcie

c. Maloobchodní klienti  

Každý klient, ktorý nespadá ani do kategórie oprávnených protistrán, ani profesionálnych klientov, je považovaný za maloobchodného klienta.

II. MOŽNOSŤ ZMENIŤ KLASIFIKÁCIU

Treba však upozorniť, že oprávnená protistrana alebo profesionálny klient má právo požiadať o zaobchádzanie s ním ako s maloobchodným klientom a Spoločnosť môže súhlasiť s poskytnutím vyššej úrovne ochrany. V tejto súvislosti, Spoločnosť upozorní svojich klientov písomne na možnosť ich klasifikácie ako maloobchodný klient. Spoločnosť túto akciu vykonáva pre zabezpečenie jednotnej úrovne ochrany pre všetkých svojich klientov.

Vyššia úroveň ochrany bude Spoločnosťou poskytnutá od okamihu, keď klient vstúpi so Spoločnosťou do písomného zmluvného vzťahu, na základe ktorého sa s ním nebude zaobchádzať ako s profesionálom. Je zodpovednosťou klienta, ktorý bol klasifikovaný ako profesionálny klient, aby požiadal o vyššiu úroveň ochrany, pokiaľ nie je v takej pozícii, ktorá by umožňovala riadne zhodnotiť a zvládať riziká vyplývajúce z transakcií.

Navyše, klienti, ktorí boli pôvodne Spoločnosťou klasifikovaní ako maloobchodní klienti, môžu požiadať o to, aby sa s nimi zaobchádzalo ako s profesionálnymi klientmi, ak splnia aspoň dve z týchto kritérií:

  1. Klient vykonal v priebehu predchádzajúcich 10 štvrťrokov transakcie významného rozsahu s priemernou frekvenciou 10 za štvrťrok.
  2. Veľkosť portfólia finančných nástrojov klienta presahuje sumu 500.000 EUR.
  3. Klient pracuje alebo pracoval vo finančnom sektore, a to najmenej po dobu jedného roka, na profesionálnej pozícii, ktorá si vyžaduje znalosti predpokladaných transakcií alebo služieb.

Ak si klient želá stať sa profesionálnym klientom, musí postupovať podľa nasledovných krokov:

  1. Klienti musia Spoločnosti písomne oznámiť, že si želajú byť zaradení do kategórie profesionálnych klientov, a to buď všeobecne alebo pre určitú investičnú službu, alebo transakciu, alebo typ transakcie, alebo produkt.

ii. Spoločnosť im musí poskytnúť jasné písomné upozornenie o druhoch ochrany a právach investorov na náhradu, ktoré môžu stratiť.

iii. Klienti musia písomne uviesť, v samostatnom dokumente mimo zmluvy, že sú si vedomí následkov straty takýchto druhov ochrany.

PREMÝŠĽATE NAD ZALOŽENÍM ÚČTU?
Práve ste si založili účet?

Vytvorili sme našu mikro stránku špeciálne pre nových členov ako ste Vy, aby ste sa mohli jednoducho navigovať vo Vašom členstve.

Členská zóna

Cookies používame na identifikáciu vášho počítača, aby sme mohli prispôsobiť vaše užívateľské skúsenosti OK×