Politika pákového efektu a marže

„Coverdeal Holdings Limited“je cyperská investičná spoločnosť založená podľa Cyperského práva, ktorej hlavné miesto podnikania sa nachádza na adrese Kristelina Tower, 12 Arch. Makarios III Avenue, Office 201, 2nd Floor, Mesa Geitonia, 4000 Limassol, Cyprus; a je zapísaná v registri spoločností Nicosia pod číslom: HE303127.„Coverdeal Holdings Limited“ je regulovaná Cyperskou komisiou pre reguláciu predaja cenných papierov a burzy (CySEC), s licenčným číslom 231/14 a pôsobí v súlade so smernicami o trhoch s finančnými nástrojmi (MIFID II) Európskej únie.

1. Úvod

Coverdeal Holdings Ltd (ďalej len „Spoločnosť“)zaviedla politiku marže a pákového efektu (ďalej len„Politika“) ktorá sa vzťahuje na všetkých jej retailových klientov. Politika je v súlade s požiadavkami:

a) Obežníka C168 Cyperskej komisie pre cenné papiere a burzu týkajúceho sa aktualizovanej verzie oddielu otázky a odpovede dokumentu ESMA, ohľadne poskytovania CFD a iných špekulatívnych produktov retailovým investorom, podľa smernice MiFID,

b) Otázky a odpovede 1 oddielu 8 ESMA/2016/1165 týkajúcich sa poskytovania CFD a iných špekulatívnych produktov retailovým investorom podľa MiFID.

c) Obežníka C271 Cyperskej komisie pre cenné papiere a burzu týkajúceho sa rozhodnutia ESMA o zásahu do produktov pre CFD a binárne opcie.

Účelom tejto politiky je stanoviť pákový a marginálny postup spoločnosti s cieľom zvýšiť ochranu investorov.

2. Rozsah

Politika sa vzťahuje na všetkých retailových investorov, špekulujúcich o krátkodobých pohyboch CFD, ktoré sú zložitými produktami a pre väčšinu klientov môže byť ťažké pochopiť s nimi spojené riziko.

To sa odzrkadľuje na požiadavke o posúdení vhodnosti ako súčasť procesu otvárania účtu. Prijali sme robustný proces posudzovania poznatkov a skúseností retailových a potenciálnych retailových klientov s cieľom skontrolovať, či rozumejú príslušným rizikám, a či sú pre nich produkty spoločnosti vhodné.

Klienti, ktorí neprejdú testom vhodnosti

Klienti, ktorí boli podrobení testu vhodnosti a spoločnosť posúdila, že finančné nástroje a investičné služby, ktoré ponúka, nie sú pre nich primerané, budú o danej situácii náležite informovaní a nemajú povolené obchodovať na Live účte. Pre klientov, ktorí si chcú rozvíjať vedomosti a znalosti ponúkame demo účet, ako aj vzdelávací materiál.

3. Obmedzenia pákového efektu a marže

V súvislosti s pákovým efektom a maržou sme prijali a uplatnili regulačné požiadavky a limity, ktoré stanovila ESMA v rozhodnutí o intervenciách týkajúcich sa produktov CFD z júna 2018.

Nasledujúce obmedzenia pákového efektu sú platné od 1. augusta 2018 pri otvorení pozície retailovým klientom. Tieto obmedzenia boli stanovené podľa volatility podkladového nástroja:

 • 30:1 pre hlavné menové páry;
 • 20:1 pre vedľajšie menové páry, zlato a hlavné indexy;
 • 10:1 pre komodity iné ako zlato a hlavné akciové indexy;
 • 5:1 na jednotlivé akcie a ostatné referenčné hodnoty;
 • 2:1 pre kryptomeny.

Počiatočné percentuálne rozpätie podľa typu podkladového nástroja

Počiatočná marža je percentuálny podiel ceny finančného nástroja, ktorú vy, ako klient, potrebujete zaplatiť za účelom uzatvorenia CFD, a nezahŕňa žiadne provízie, transakčné poplatky a akékoľvek ďalšie súvisiace náklady.

Táto požiadavka je v podstate množstvo záruky potrebnej na otvorenie maržového účtu; otvorenie a udržanie pozície

Poskytovatelia CFD budú musieť od retailových investorov vyžadovať, aby zaplatili nasledujúce počiatočné rozpätie pri otvorení CFD (počiatočná ochrana marže):

  • (a) 3,33% nominálnej hodnoty CFD, ak je podkladový menový pár zložený z dvoch z nasledujúcich mien: americký dolár, euro, japonský jen, britská libra, kanadský dolár alebo švajčiarsky frank;

 

  • (b) 5% nominálnej hodnoty CFD, ak je podkladový index, menový pár alebo komodita: i) ktorýmkoľvek z nasledujúcich akciových indexov: Financial Times Stock Exchange 100 (FTSE 100); Cotation Assistée en Continu 40 (CAC 40); Deutsche Bourse AG German Stock Index 30 (DAX30); Dow Jones Industrial Average (DJIA); Standard & Poors 500 (S&P 500); NASDAQ Composite Index (NASDAQ), NASDAQ 100 Index (NASDAQ 100); Nikkei Index (Nikkei 225); Standard & Poors / Australian Securities Exchange 200 (ASX 200); EURO STOXX 50 Index (EURO STOXX 50); (ii) menový pár pozostávajúci najmenej z jednej meny, ktorá nie je uvedená v písmene a) vyššie; alebo (iii) zlato

 

  • (c) 10% nominálnej hodnoty CFD, ak je podkladový komoditný alebo akciový index komoditou alebo akýmkoľvek indexom vlastného imania iným ako sú uvedené v písmene b);
 • (d) 20% nominálnej hodnoty CFD, ak je podkladovým nástrojom akcia, alebo ak nie je uvedené inak.

Pravidlo o uzatváraní pozície pri nedostatočnom krytí podľa marže na účte

Pravidlo o uzatváraní pozície pri nedostatočnom krytí bude aplikované podľa stavu účtu a nie podľa marže pozície.

Štandardizované pravidlo o uzatvorení pozície bolo stanovené na 50% z celkovej počiatočnej marže. Táto prahov hodnota bola stanovená v opatreniach na zmiernenie rizika, vydaných ESMA, ktoré by malo zabezpečiť primeranú minimálnu všeobecnú úroveň ochrany retailových investorov.

Ochrana pred záporným zostatkom

Ochrana pred záporným zostatkom znamená, že naši klienti nikdy nemôžu stratiť viac finančných prostriedkov ako tie, ktoré si vložili na svoj obchodný účet (t.j. ochrana pred záporným zostatkom na účte).

Ochrana pred záporným zostatkom na účte bude aplikovaná na finančné prostriedky daného CFD obchodného účtu s tým, aby obmedzila celkovú zodpovednosť retailových investorov za všetky CFD pripojené k obchodnému účtu s CFD u poskytovateľa CFD.

4. Zahrnuté riziká

Obchodovanie CFD je forma obchodovania s pákovým efektom a je vysoko špekulatívna, komplexná a zahŕňa významné riziko straty a nie je vhodné pre všetkých investorov. CFD patria medzi najriskantnejšie typy investícií a môžu viesť k veľkým stratám.

Predtým, než sa klient rozhodne obchodovať CFD, mal by si veľmi dobre zvážiť jeho/jej investičné ciele, úroveň skúsenosti a chuť riskovať. Klient môže počas obchodovania CFD utrpieť čiastočnú alebo plnú stratu jeho/jej počiatočnej investície. Klienti by si mali uvedomiť všetky riziká, spojené s obchodovaním CFD a v prípade akýchkoľvek dotazov by mali vyhľadať pomoc nezávislého finančného poradcu. CFD nie sú vhodné pre štýl obchodovania „kúpiť a zadržať“(z angl. buy and hold). Preto, ak nemá klient dosť času na pravidelné sledovanie takýchto investícií, s CFD by nemal/a obchodovať.

5. Schválenia a posudzovanie

Táto politika bola schválená našou správnou radou a v tejto politike kolektívne odkazujeme na všetky vyššie uvedené právne predpisy, nariadenia a smernice ako „nariadenia“. Okrem toho, politika spoločnosti je v súlade so správnym a účinným riadením rizík a je určená na odradenie od riskovania nad rámec spoločnosťou tolerovanej úrovne rizika.

Pracovník zodpovedný za dodržiavanie súladu s predpismi pravidelne prehodnocuje a aktualizuje túto politiku v súlade so zmenami príslušných právnych predpisov a úrovne rizika.

6. Platný jazyk

Upozorňujeme, že ak ste obdržali kópiu tejto politiky v inom ako v anglickom jazyku, iná jazyková verzia je vám k dispozícii len pre informačné účely. Anglická verzia tejto politiky je verziou, ktorá je pre Coverdeal Holdings Limited, po celú dobu záväzná.

Skype
Upozornenie na riziko: Obchodovanie s CFD je riskantné a môže viesť k strate investovaného kapitálu. 74% investorov príde o penize pri obchodovaní s CFD. Uistite sa, že rozumiete riziku a neinvestujte viac, než si môžete dovoliť stratiť. Prečítajte si celé Vyhlásenie o odhalenie rizík. Doména Globtrex je spravovaná Coverdeal Holdings Ltd., ktorá je regulovaná CySEC pod číslom licencie 231/14.