Ochrana osobných údajov

1. Úvod

Spoločnosť Coverdeal Holdings Limited (ďalej len „my“, „nás“, „naša“, „Spoločnosť“ alebo „Coverdeal“) je majiteľom značky globtrex a tejto webovej stránky.

Táto Politika ochrany osobných údajov („Politika ochrany osobných údajov“ alebo len „Politika „) vysvetľuje, ako Spoločnosť zhromažďuje a spracováva vaše osobné údaje a poskytuje informácie o vašich právach podľa všeobecného nariadenia EÚ o ochrane osobných údajov č. 2016/679 (General Data Protection Regulation -„GDPR“) a platných predpisov o ochrane osobných údajov.

Táto Politika ochrany osobných údajov sa týka existujúcich a budúcich zákazníkov, zamestnancov korporátnych klientov a dalších osôb (s výnimkou zamestnancov a uchádzačov o zamestnanie, pre ktorých máme osobitnú Politiku ochrany osobných údajov) a používateľov webových stránok, ktorých osobné údaje sme oprávnení spracovávať.

Táto Politika ochrany osobných údajov poskytuje aj informácie o tom, ako a kedy sa vaše osobné údaje zdieľajú tretím stranám (napríklad našim poskytovateľom služieb).

Podľa platných predpisov o ochrane osobných údajov je Spoločnosť správca údajov a je zodpovedná za vaše osobné údaje.

V tejto Politike ochrany osobných údajov sa vaše údaje označujú ako „osobné údaje“ alebo „osobné informácie“. Na účely tejto Politiky ochrany osobných údajov sú osobné údaje akékoľvek informácie týkajúce sa identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osoby („subjekt údajov“); identifikovateľná fyzická osoba je osoba, ktorá môže byť priamo alebo nepriamo identifikovaná, najmä prostredníctvom identifikátora, ako je napr. meno, identifikačné číslo, údaje o geografickej polohe, on-line identifikátor alebo jeden alebo viac faktorov špecifických pre fyzickú, fyziologickú, genetickú, duševnú, ekonomickú, kultúrnu alebo sociálnu identitu tejto fyzickej osoby.

2. Kto sme

Coverdeal Holdings Limited je licencovaná Cyperská investičná spoločnosť registrovaná na Cypre (číslo licencie 231/14) pod registračným číslom 303127H ako spoločnosť s ručením obmedzeným so sídlom: 12 Archiepiskopou Makariou Avenue III, Zavos Kristellina Tower, Office No 201, Mesa Geitonia, Limassol 4000.

3. Odkiaľ máme vaše osobné údaje

Osobné údaje, ktoré dostávame priamo od vás

Ak ste individuálny existujúci alebo budúci zákazník, získavame vaše osobné údaje, keď: (i) nás požiadate o založení účtu; (ii) sa s nami spojte v súvislosti s našimi službami; a (iii) komunikujete s nami v súvislosti s riadením a správou vašho účtu.

Osobné údaje, ktoré dostávame priamo od tretích strán

V súlade s miestnymi zákonmi a požiadavkami môžeme hľadať ďalšie informácie o vás alebo o príslušných osobách, ako sú napríklad riaditelia, z iných zdrojov, a to v súlade s princípom náležitej starostlivosti alebo prostredníctvom napr. World Check a ICIJ Offshore Leaks Database. Môžeme spracovávať vaše osobné údaje, ktoré zákonne získavame od tretích strán, napr. verejných orgánov, spoločnosti, ktoré realizujú platby kartou – Safecharge a/alebo Credorax, sprostredkovateľov tretích strán (sprostredkovatelia tretích strán, ktorí nám môžu poskytnúť vaše údaje v súlade s regulačnými požiadavkami).

Ak nam existujúci alebo budúci korporátny klient poskytne osobné údaje týkajúce sa riaditeľov, zamestnancov alebo akejkoľvek inej osoby, tieto údaje sa považujú za poskytnuté na základe toho, že: (i) títo jednotlivci boli o tom informovaní a chápu, že ich osobné údaje nám boli poskytnuté; (ii) boli týmto osobám poskytnuté informácie týkajúce sa zhromažďovania, používania, spracovávania a zverejňovania ich osobných údajov; (iii) klient má zákonný základ (v súlade s platnými zákonmi a nariadeniami o ochrane údajov), aby nám tieto osobné údaje poskytol; a (iv) títo jednotlivci sú si vedomí svojich práv na ochranu údajov a toho, ako ich uplatňovať.

Osobné údaje, ktoré dostávame z iných zdrojov

Môžeme aj zhromažďovať a spracovávať osobné údaje z verejne dostupných zdrojov. Mohli by sme. Zároveň môžeme získať viac informácií o vás alebo vašej organizácii z iných zdrojov, a to v súlade s princípom náležitej starostlivosti alebo prostrednictvom analýzy trhu.

Ak navštívite naše webové stránky alebo nám pošlete e-mail, a ak je to vhodné a v súlade s regulačnými a právnymi požiadavkami, môžeme vaše údaje zhromažďovať automaticky.

4. Máte povinnosť nám poskytnúť vaše osobné údaje?

Zhromažďovanie vašich osobných údajov je nevyhnutné na začiatku, pri uzatváraní obchodného vzťahu, zmluvy a pre plnenie zmluvných záväzkov. Tieto údaje sme povinní získať, aby sme dodržali požiadavky zákonov týkajúce sa prania špinavých peňazí, ktoré vyžadujú, aby sme overili vašu totožnosť skôr, ako uzatvoríme zmluvu alebo obchodný vzťah s vami alebo s právnickou osobou, ktorú zastupujete.

5. Aké osobné údaje zhromažďujeme?

Zhromažďujeme vaše kontaktné údaje (meno, telefónno číslo, názov pracovnej pozície a e-mailové alebo poštové adresy), keď s nami spolupracujete, v súvislosti s našimi službami alebo s vašimi službami, aby sme zabezpečili hladký priebeh nášho obchodného vzťahu. V prípade, že sme povinní vykonať overovacie kontroly, aby sme dodržiavali naše zákonné a regulačné povinnosti, zhromažďujeme konkrétne dodatočné informácie o príslušných osobách, vrátane napríklad: dátumu narodenia, platobných údajov, informácií o mieste pobytu, kopii dokladov totožnosti s fotografiami (napríklad vodičský preukaz a / alebo pas / preukaz totožnosti), informácií o štátnej príslušnosti / občianstve / mieste narodenia, národných identifikačných číslach a iných dokladoch totožnosti, ako aj informácie o tom, či ste zastávali alebo zastávate významnú verejnú funkciu.

Ďalej zhromažďujeme osobné údaje vyplývajúce z plnenia zmluvných záväzkov, vyplývajúcich s objednávok (napr. platobné, prevodné a transakčné príkazy), daňové informácie (daňové sídlo, daňové identifikačné číslo), finančné informácie (charakter transakcií, zdroj príjmov, zdroj aktív), autentifikačné údaje (napr. podpis) a informácie o zamestnaní.

Špecifické údaje, ktoré tiež môžeme požiadať, obsahujú informácie o poznatkoch a skúsenostiach s produktmi, ktoré ponúkame, informácie o investičnej stratégii a jej rozsahu, osobnom investičnom portfólio, osobných cieľoch atď.

Nezhromažďujeme ani nespracovávame citlivé osobné údaje (vrátane podrobností o vašej rase alebo etnickej príslušnosti, náboženskej alebo filozofickej viere, sexuálnom živote, sexuálnej orientácii, politických názoroch, členstve v odboroch, informácii o vašom zdraví a vašich genetických a biometrických údajoch) a údaje o odsúdení/ priestupkoch, pokiaľ nie sú potrebné na dodržanie zákonných a / alebo regulačných povinností.

6. Detské údaje

Nezhromažďujeme ani nespracovávame údaje osôb, ktoré sú mladšie ako osemnásť rokov (18 rokov).

7. Ako spracovávame vaše osobné údaje?

Osobné údaje spracovávame, aby sme mohli:

 • ukladať vaše údaje (a podľa potreby ich aktualizovať) v našej databáze, kontaktovať ohľadom našich služieb, dohôd alebo vo všeobecnosti s vami komunikovať;
 • spravovať vaš účet
 • plniť záväzky vyplývajúce z našich zmlúv;
 • vykonávať opatrenia proti praniu špinavých peňazí a vykonávať kontroly v súlade s našimi právnymi a regulačnými povinnosťami;
 • uchovávať záznamy o našich rozhovoroch, aby sme vám mohli poskytovať príslušné služby a dodržiavať naše zákonné a regulačné povinnosti;
 • dodržiavať príslušné zákony a predpisy vo vašej krajine;
 • realizovať legitímne záujmy, vrátane vykonávania, monitorovania a analýzy našej činnosti alebo podnikania;
 • monitorovať prostredníctvom nás alebo akejkoľvek inej osoby v našom mene
 • vykonávať prieskumy, marketingové kampane, analýzu trhu alebo propagačné aktivity
 • komunikovať, aby sme poskytli informácie o najnovšom vývoji, oznamoch a informácie o našich službách, produktoch a technológiách;
 • za mimoriadnych okolností, aby pomôcť nám alebo vám vytvoriť, vykonávať alebo brániť právne nároky;

Môžeme použiť vaše osobné údaje aj na to, aby sme vás kontaktovali ohľadom vášho účtu alebo aby sme vás pozvali na udalosti, ktoré vás môžu zaujímať (s výnimkou prípadov, keď ste nás požiadali, aby sme to nerobili).

Máte právo odhlásiť sa a rezignovať z takejto komunikácie buď priamo alebo elektronicky – prostredníctvom e-mailov, ktoré sme vám poslali. Po odhlásení vám nebudeme takéto komunikačné e-maily posielať, ale naďalej vás budeme môcť kontaktovať v rozsahu, ktorý je potrebný na účely akýchkoľvek služieb, ktoré vám poskytujeme alebo ktorý môže byť potrebný na regulačné účely.

8. Aký je právny základ pre spracovávanie vašich osobných údajov?

Vaše osobné údaje spracovávame v súlade s GDPR, z jedného alebo viacerých nasledujúcich dôvodov:

 • Spracovanie je nevyhnutné pre plnenie zmluvy alebo pre prípravu zmluvy Spracovávame osobné údaje, aby sme mohli vykonávať transakcie a ponúkať investičné služby na základe zmlúv s našimi klientmi, ale tiež dokončiť naše akceptačné postupy a rozhodnúť ohľadom podpísania zmluvy s potenciálnymi zákazníkmi.
 • Spracovanie je v súlade s právnymi a regulačnými povinnosťami, ktorým podliehame.Podliehame určitým zákonným požiadavkám vyplývajúcim z príslušných zákonov a predpisov, napr. zákon o praní špinavých peňazí, cyperský zákon o investičných službách, daňové zákony, zákony a nariadenia o sankciách, zákon o spravodlivých a presných úverových transakciách a spoločné štandardy pre podávanie správ. Existujú aj rôzne kontrolné orgány, ktorých predpisom podliehame napr. Európsky orgán pre cenné papiere a trhy ESMA a cyperská Komisia pre výmenu cenných papierov. Tieto orgány, zákony a predpisy nám ukladajú určité povinnosti v oblasti spracovania osobných údajov, kontroli, verifikácii identity, dodržiavania súdnych príkazov, daňových a iných zákonov a nariadení, ohlasovacej povinnosti a kontrol proti praniu špinavých peňazí.
 • Spracovanie je nevyhnutné na účely nášho legitímneho záujmu alebo záujmu akýchkoľvek tretích strán, ktoré dostanú vaše osobné údaje, za predpokladu, že tieto záujmy nebudú ovplyvňovať vaše záujmy alebo základné práva a slobody.
  Legitímny záujem je, keď máme obchodné alebo komerčné dôvody na použitie vašich osobných údajov. Ale aj tak nesmie ovplyvňovať to, čo je správne a najlepšie pre vás. Medzi príklady takýchto spracovateľských činností patrí: odhaľovanie a prevencia podvodov (prevencia kriminality), vývoj a zlepšovanie produktov, komunikácia, marketing tých istých alebo podobných výrobkov alebo produktov a služieb; informačná, systémová, sieťová a počítačová bezpečnosť, predchádzanie pirátstvu a škodlivému softvéru, iniciovanie právnych nárokov a príprava našej obrany v súdnych konaniach; opatrenia na riadenie podnikania a ďalši rozvoj produktov a služieb.
 • Spracovanie na základe vášho súhlasu. Za predpokladu, že ste nám alebo našim obchodným partnerom poskytli svoj konkrétny a výslovný súhlas so spracovaním, zákonnosť takéhoto spracovania môže byť založená na tomto súhlase. Máte právo kedykoľvek odvolať súhlas. Spracovanie osobných údajov pred prijatím vášho odvolania nebude však ovplyvnené.

9. Kto môže dostať vaše osobné údaje?

Vaše osobné údaje môžu byť poskytnuté rôznym oddeleniam v rámci spoločnosti. Okrem toho môžu byť vaše osobné údaje poskytnuté poskytovatelom služieb. Poskytovatelia služieb uzatvárajú s nami dohody a dodržiavajú dôvernosť a ochranu údajov podľa zákonov na ochranu údajov a GDPR. Poskytovatelia služieb tretích strán, ktorí vykonávajú služby v našom mene, sú, bez obmedzenia: administrátori, externí konzultanti, obchodní partneri a profesionálni poradcovia, ako napríklad právnici, audítori a účtovníci, technická podpora, IT konzultanti vykonávajúci skúšobné a vývojové práce na našich technologických systémoch, spoločnosti pre uchovávanie súborov, spoločnosti pre archiváciu a / alebo správu záznamov, spoločnosti poskytujúce služby cloud-ového úložiska, spoločnosti zaoberajúce sa spracovaním platieb, úverové a finančné inštitúcie, agentúry na predchádzanie podvodom atď.

Všetky tretie strany, ktoré sme vymenovali, ktoré spracovávajú osobné údaje v našom mene, sú zmluvne zaviazane dodržiavať ustanovenia GDPR.

Daňové, audítorské, regulačné orgány alebo iné orgány môžu dostať vaše osobné údaje, keď sa domnievame, že zákon alebo iný predpis vyžaduje, aby sme zdieľali vaše osobné údaje (napríklad na základe žiadosti daňového orgánu v súvislosti s akýmkoľvek predpokladaným súdnym sporom alebo v súlade s našimi právnymi a regulačnými povinnosťami, súdnou alebo oficiálnou žiadosťou o takéto konanie, podľa potreby na vyšetrenie skutočných alebo podozrivých podvodných alebo trestných činov). Niektoré príklady sú: Európsky orgán pre cenné papiere a trhy, cyperská Komisia pre výmenu informácií o cenných papieroch, orgány pre daň z príjmov, orgány činné v trestnom konaní atď.

Zároveň môžeme zverejniť vaše údaje, ak ste nám dali svoj súhlas.

10. Bezpečnosť osobných údajov

Prijímame vhodné technické a organizačné opatrenia na zachovanie dôvernosti a zabezpečenie vašich osobných údajov. Zaviedli sme interné postupy týkajúce sa ukladania, sprístupňovania a prístupu k osobným údajom, ako aj celý rad technických a organizačných opatrení, ktoré zahŕňajú opatrenia na riešenie akéhokoľvek podozrenia z porušenia údajov. Poskytujeme školenia pre našich zamestnancov týkajúce sa zaobchádzania s osobnými údajmi.

11. Prevod vašich osobných údajov do tretej krajiny alebo do medzinárodnej organizácie

Vaše osobné údaje sa môžu preniesť do krajín mimo Európskeho hospodárskeho priestoru („tretie krajiny“) v takých prípadoch, ako napr. potreba vykonať platobné príkazy alebo previesť osobné údaje požadované zákonom (napríklad povinnosť podávať správy podľa daňových zákonov).

Vaše osobné údaje sa prenášajú do tretích krajín len vtedy, ak je takýto prevod v súlade s podmienkami na prevod stanovenými v kapitole V GDPR.

Prevod sa môže uskutočniť v prípade, ak Európska komisia rozhodla, že takáto tretia krajina (napríklad Izrael a ostrov Man) alebo medzinárodná organizácia zabezpečí primeranú úroveň ochrany.

Vaše osobné údaje môžeme previesť, ak organizácia, ktorá osobné údaje prijíma, poskytla primerané záruky. V každom prípade musia byť vaše práva vymáhateľné a po prevode musia byť k dispozícii účinné opravné prostriedky.

12. Automatizované rozhodovanie a profilovanie

Pri uzatváraní a vykonávaní obchodného vzťahu vo všeobecnosti nepoužívame žiadne automatické rozhodovanie. Výnimočne však spracovávame niektoré z vašich údajov automaticky, aby sme mohli posúdiť vaše vedomosti a skúsenosti o finančných produktoch, ktoré ponúkame a aby sme mohli rozhodnúť, či sú tieto produkty vhodné pre vás.

Máte právo spochybniť automatizované rozhodovanie a požiadať o to, aby sme vykonali test manuálne, a to kontaktovaním nás na adrese support@globtrex.com.

13. Ako zaobchádzame s vašimi osobnými údajmi pri marketingových aktivitách a či sa na tieto činnosti používa profilovanie?

Môžeme spracovávať vaše osobné údaje, aby sme vás informovali o našich produktoch, službách a ponukách, ktoré vás môžu zaujímať. Osobné údaje, ktoré môžeme na tento účel spracovávať, pozostávajú z informácií, ktoré nám poskytnete, údajov, ktoré zhromažďujeme a / alebo odvodzujeme pri používaní našich služieb, napríklad informácií o vašich transakciách. Môžeme tieto informácie analyzovat, aby sme si vytvorili názor na to, čo by ste mohli potrebovať alebo čo by vás mohlo zaujímať.

Ak ste potenciálnym zákazníkom, môžeme vaše osobné údaje používať len na propagáciu našich produktov a služieb, ak máme k tomu výslovný súhlas, alebo v určitých prípadoch, ak sa domnievame, že je to v našom legitimnom záujme.

Máte právo kedykoľvek vzniesť námietku voči spracovaniu vašich osobných údajov na marketingové účely, a to kontaktovaním nášho konzultanta pre ochranu osobných údajov na adrese dpo@globtrex.com.

14. Ako dlho uchovávame vaše osobné údaje?

Vaše osobné údaje budeme uchovávať, kým budeme mať s Vami obchodný vzťah. Akonáhle náš obchodný vzťah s vami skonči, uchovávame vaše údaje tak dlho, ako je potrebné na splnenie našich zákonných, regulačných a obchodných povinnosti. Retenčné obdobia sa môžu predĺžiť v prípade, že existujú určité právne alebo regulačné požiadavky na uchovávanie údajov, vrátane prípadov, keď by určité údaje mohli byť relevantné pre prípadné súdne spory.

Keď zistíme, že nepotrebujeme vaše osobné údaje uchovávať, vykonáme jednu alebo viaceré z nasledujúcich akcií: odstránenie údajov z našich systémov a zničenie hardvérových kópií, archivovanie osobných údajov alebo anonymizácia / maskovanie príslušných osobných údajov.

15. Vaše práva na ochranu údajov

Podľa GDPR, pokiaľ ide o obyvateľov Európskeho hospodárskeho priestoru a ak vaše osobné údaje spracováva Spoločnosť, máte nasledujúce práva vo vzťahu k údajom, ktoré uchovávame:

 • Právo na prístup – máte právo požiadať o kópiu informácií, ktoré uchovávame.
 • Právo na opravu – máte právo na opravu údajov, ktoré uchovávame, ak sú nepresné alebo neúplné.
 • Právo na vymazanie – za určitých okolností môžete požiadať o vymazanie údajov, ktoré uchovávame, z našich záznamov, ak neexistuje dôvod na to, aby sme ich ďalej uchovávali.
 • Právo na obmedzenie spracovania – ak existujú určité podmienky pre obmedzenie spracovania.
 • Právo prenositeľnosti – máte právo mať údaje, ktoré uchovávame, prenesené na inú organizáciu
 • Právo na námietku – máte právo podať námietku voči určitým spôsobom spracovania, ako je napríklad priamy marketing.
 • Právo na námietku proti automatizovanému spracovaniu, vrátane profilovania – máte tiež právo podliehať právnym účinkom automatizovaného spracovania alebo profilovania.
 • Právo na odvolanie súhlasu – v prípade, že ste nám poskytli súhlas so spracovaním vašich osobných údajov pre určité činnosti (napríklad pri určitých dohodách o riadení vzťahov alebo automatickom profilovaní), môžete tento súhlas kedykoľvek odvolať.

16. Data Protection Officer („DPO“) – konzultant pre ochranu osobných údajov

Na ochranu dodržiavania Politiky ochrany osobných údajov a ochrany údajov sme vytvorili funckiu konzultanta pre ochranu osobných údajov (Data Protection Officer „DPO“). Ak chcete uplatniť akékoľvek vaše práva alebo ak máte ďalšie otázky týkajúce sa vašich osobných údajov, pošlite nám e-mail na: dpo@globtrex.com.

Môžeme požiadať, aby ste nám poskytli kópiu platného dokladu totožnosti, aby sme dodržali naše povinnosti týkajúce sa dôvernosti a zabránili neoprávnenému sprístupneniu údajov. Nebudeme účtovať administratívne náklady za vyhľadávanie, zhromažďovanie a zverejňovanie údajov, pokiaľ vaša žiadosť nie je zjavne neodôvodnená alebo nadmerná.

Zvážime vsetky požiadavky alebo sťažnosti, ktoré dostaneme, a poskytneme vám odpoveď. Ak nie ste s našou odpoveďou spokojný, môžete podať sťažnosť
príslušnému regulátorovi ochrany osobných údajov.

17. Sťažnosti

V prípade, že si želáte podať sťažnosť na to, akým spôsobom spracovávame vaše osobné údaje alebo sťažnosť ohľadom spôsobu spracovania sťažnosti, máte právo podať sťažnosť priamo dozornému orgánu. Dozorným orgánom na Cypre je úrad komisára pre ochranu osobných údajov , adresa: Iasonos 1, 1082 Nicosia, 1682 Nicosia, tel: +357 22818456, e-mail: commissioner@dataprotection.gov.cy.

18. Zmeny Politiky ochrany osobných údajov

Táto Politika ochrany osobných údajov bola naposledy aktualizovaná 24. mája 2018. Vyhradzujeme si právo aktualizovať a meniť túto Politiku ochrany osobných údajov z času na čas, napríklad s cieľom zohľadniť akékoľvek zmeny v spôsobe, akým spracovávame vaše osobné údaje alebo meniace sa zákonné požiadavky. V prípade akýchkoľvek zmien Politiku ochrany osobných údajov zverejníme na našej webovej stránke alebo ju zverejníme iným spôsobom. Zmeny nadobúdajú účinnosť ihneď po ich zverejnení na našej webovej stránke.

19. Cookies

Súbory cookie používajú takmer všetky webové stránky a tieto súborynepoškodzujú váš systém. Ak chcete skontrolovať alebo meniť typy cookies, ktoré akceptujete, môžete to upraviť v nastaveniach prehliadača.

Môžeme používať súbory cookies na sledovanie používania našich webových stránok, aby sme pochopili, ako používate web a sledovali všetky vzory, ktoré sa objavujú jednotlivo alebo vo väčších skupinách. To nám pomáha rozvíjať a zlepšovať naše webové stránky a služby, aby sme vedeli , čo naši návštevníci chcú a potrebujú.

20. Kontaktujte nás

Vítame vaše názory ohľadom našich webových stránok a tejto Politiky ochrany osobných údajov. Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa tejto politiky, obráťte sa na Úrad pre ochranu osobných údajov, adresa: 12 Archiepiskopou Makariou Avenue III, Zavos Kristellina Tower, Office No 201, Mesa Geitonia, Limassol 4000 alebo nás kontaktujte e-mailom: dpo@globtrex.com. Prípadne sa môžete obrátiť na náš zákaznícky servis: support@globtrex.com.

Skype
Upozornenie na riziko: Obchodovanie s CFD je riskantné a môže viesť k strate investovaného kapitálu. 74% investorov príde o penize pri obchodovaní s CFD. Uistite sa, že rozumiete riziku a neinvestujte viac, než si môžete dovoliť stratiť. Prečítajte si celé Vyhlásenie o odhalenie rizík. Doména Globtrex je spravovaná Coverdeal Holdings Ltd., ktorá je regulovaná CySEC pod číslom licencie 231/14.